ദിവ്യ രമേശൻ 1 [ എന്‍റെ അച്ഛന്‍ ] 1187

266668 Kambi Views

 

ദിവ്യ രമേശൻ 1

DIVYA RAMESHAN BY ASLAM

im]v {c*v–hv
Fsâ tb^v Unky ^tfl³ k]hp 19 Fw.sXNv bYn¡p¶p ,,, Fsâ koXv F_\mNpaw KnÃ]ns` b_kqÀ B\v..H^p WmXnWv {btUlw,,,ASymknlw tfmtZ¬ B] KW§apw,,,Akp` Xu¬ M§apsX AXp¯m\v Nps_ tbÀs¡¦n`pw A_n]m]n^nNpt`m B`pkt]ms¡ {bhn²fm] B`pk ..AknsX]m\v Mm³ KWn¨p kaÀ¶Sv,,, H^p SWn Wm]À NpXpwdfm\v Fsâ..Aѳ ^tfl³ (49 ) ( Nrgn B\v tKm`n )…ASv tNÄ¡pt¼m W§Ä A{S bmks¸«kÀ H¶pw AÃmt«m,,ASymknlw Nymgv DÅ koXv Hs¡ Ss¶]m M§apsX.’A½ Wm^m]\n (40 ) ,,,MmWpw AÑWpw Wm\n F¶v knan¡pw,,,DÅSv b_]mt`m tb^v tbms` H¶pw Aà BÄ,,,N* bns¶ NqXpS H¶pw Mm³ b_]p¶nÃ,,,Nm^\w Fs´ms¡ b_ªm`pw Fsâ A½]mt\.
CknsX Fsâ NmfpNWpfm]n WX¶ Np_¨p Nm^y§am\v Mm³ b_]p¶Sv,,,NmfpN³ tks_ B^pw AÃmt«m Fsâ bp¶m^ Aѳ Ss¶]m..ASnWp fp³bv Mm³ Fs¶ Np_n¨v H¶v b_]mw,Fsâ k]hp 19 Nm\m³ hq¸À Bs\¶v Aѳ CXs¡ms¡ B^pw tNÄ¡msS b_]m_p*v.Mm³ 8 ¢mÊn bYnNpwt¼mjm\v Aѳ Ft¶mXv BUyfm]n Ft¶mXv A¶v A§sW b_ªSv ,,,A¶v Fs¶ Nm\m³ Wà l^o^kpw Wà kXnkpw,Np_¨p SXns]ms¡]p*v,,,Ft¸m N* W½psX WXn AWp hn¯m^s] tbms`]psX¶ Aѳ b_]m_v…l^n]m\v FWn¡pw CXs¡ms¡ tSm¶pw,,Wà fpjp¯ 34B sshhv fp`]pw,29 sshhv k]_pw,bns¶ 36 sshhv CXp¸pw D*v,h-vNqan`pw tNmtaKv ]n`pw Hs¡ B\p§Ä¡v F¶pw Mm³ H^p SpXÀ¨]m]n«pÅ C^]m]n^p¶p km]v–tWm¡m³,,,AkÀ¡v F¶pw H^p AÛpSw Ss¶]m]n^p¶p Mm³,,
Mm³ tdm]vþhntWmXv A§sW N¼Wn NqXm_nÃ,,,,b`k^pw Fsâ {c*vhntWmXv tImUn¨nXp*v A{St] F§sW AkapsX l^o^w C§sW Bkp¶SvHs¡,,,AkÀ¡v BÀ¡pw A_n]nÃt`m CSnsâ bn¶ns` ssN]vNan ASnsâ s{bmZyqhÀsâ b¦v.
Mm³ 10 bXn¡pt¼mjm\v Aѳ Fsâ l^o^¯p sSmXp¶Snsâ AÀ²w FWn¡v fWhn`mkp¶Sv,,,,ASv ks^ ‘A½ koXn CÃm¯ hf]Sv Fs¶ AXp¯ knan¨p C^p¯n Fsâ fp`]n`pw k]_n`pw Hs¡ bnXn¡m_p*v,, A¶v bSnkv tbms` Ft´m Bkng¯nWp A½ bp_¯p tbmt]NmÀ¶p,,,FWn¡v Bs\¦n XXQC tfmZ FN-vhmw Njnªp ÌZn `okv sâ ssXw B]Sv sNm*v ¢mhv CÃm]n^p¶p ,,,Mm³ ^mkns` Fjpt¶äSv ssk]vNn]m\v,,,Fjpt¶äp tWm¡n]t¸m A½s] AXp¡a]n Nm\m³ CÃ,,,,Mm³ bSns] Aѳ sâ]pw A½]psX]pw _qfn tbm]n tbm]n,,,tZmÀ AXn¨n«n^n¡p¶p,,,Mm³ BUyw knIm^n¨p Aѳ Cs¸m Wà fqZv DÅ ssXw B]n^n¡pw ASm AÑsW]pw A½s]]pw Nm\msS….Mm³ bSns] tZmÀ Sp_¶p Aѳ A_n¶nXnÃ,,Aѳ FWn¡v

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

15 Comments

Add a Comment
 1. ഇതെന്ത് മൈര്.. കഥ repeat ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു

 2. Thudakkam kollam ..please continue asalam..

 3. കൊള്ളാം . അക്ഷരത്തെറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അതു ശ്രദ്ധിക്കുക.

  പിന്നെ കഥ റിപീറ്റ് വന്നിട്ട് ഉണ്ട്

 4. കുറച്ചു അക്ഷരത്തെറ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ കഥ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നുപേജ് കഥ ആറു പേജ് ആക്കുന്ന വിദ്യ ഇപ്പൊ പലരും പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് നിർത്താൻ എന്താ വഴി.

 5. Athu polichu?…..eni divya plus2 kazhinj direct mtech join cheytho?..

 6. Story kollam nalla scop und but. Spelling sredikkanam.pinne oru kariyam.oru kadapathrathe nammal kadayilekku konduverumbol thanne nammuk oru calculation undayirikkanam
  Ayalude age athra,endu cheyunnu,sobava eggeneyanu ennokke
  Adutha thavana ezhutumbol ethokke note cheyyumello

 7. അച്ഛൻ മകൾ കഥകൾ വായിക്കുവർക്കു അങ്ങനെ തന്നെ മാണം.

 8. 19ആം വയസ്സിൽ M.Tech പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപാര ബുദ്ധിയായിരിക്കണം ദിവ്യക്ക്

  1. Anthu polichu

 9. Good but kure spelling mistake und , athu onnu clr cheyanam….

 10. 19 vayassullaval m. Tech padikkuno.?
  Aslam cheattah oralk 20- 21 ullapolaanu b. Tech thanne theerunath.. Enitallae m. Techinu puvan pattu…

  1. കൊള്ളാം . അക്ഷരത്തെറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അതു ശ്രദ്ധിക്കുക.

   പിന്നെ കഥ റിപീറ്റ് വന്നിട്ട് ഉണ്ട്

   1. സോറി മുകളിൽ ഇട്ട കമന്റ് ഇവിടെ വന്നു .

 11. 19 vayasil aaran mtech inu padikkunne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan