എന്റെ അന്നമ്മ [Sam] 1106

Kambi Views 62385

എന്റെ അന്നമ്മ

Ente Annamma bY Sam

 

koXv ssk¸nWvN^]n Bs\¶v b_]pt¼mÄ Ss¶ FÃmk^pw knIm^n¡pw, AknsX GtS`pw H^p¯osW bqln] NT]ms\¶v. A§sW tSm¶p¶kÀ Cs¸m Ss¶ km]W WnÀ¯nt¡maq. ssk¸n³ B\v, CknsX sb®p§Ä NnX¶v S^t\m¦n Akapfm^v NqXn knIm^n¡\w. CSv Fsâ NT]m\v, Fsâ hz´w NT. NT F¶v b_ªSv Njnªptbm] Nm^y§Ä ]msSm^p knV kn`]pw CÃm¯ Fs¶t¸ms` H^mÄ b_]pt¼mÄ ASv I^n{Sw Fs¶ms¡ H*m¡m³ k¶m Wn§Ä Fsâ S´]v¡v knan¡pw. ASpsNm*v NT]m]n«v tN«m fSn.

NX`n Npan¨pw bpj]n fo³ bnXn¨pw kaÀ¶ Nm`s¯ms¡ Hmt^mt^m Nm`fmX·mÀ Hmt^m¶nsW AXn¨ NT tN«m\v Mm³ kaÀ¶Sv. FWn¡v bs£ FWn¡v ASns`m¶pw H^p Sm`vb^ykpw D*m]n^p¶nÃ. Fsâ A½m]n]psX tI¨n]psX fNÄ B]n^p¶p AWp, Aksa A¶½ F¶v knan¡mWpÅ AkNmlw FWn¡v fm{Sfm\v A¶pw C¶pw CWnfpS F¶pw. fWÊn Npªnt` fpS A¶½ D*m]n^p¶p. A½mksâ N`ym\¯nWv ko«nt`¡v N]_n k¶ Aksa C¶pw Mm³ HmÀ¡p¶p*v, H^p fnZn]pw tXm¸pw C«v, fpXn ^*pw bn¶n]n«v AkapsX A½]psX ssN]pw bnXn¨v tN_n k¶Sv. ASpks^ H^p sb®nsâ]pw fpO¯v tWm¡m¯ FWn¡v B Nm¡N_p¼ns] H^pbmXv Cãs¸«p. A¶v AkÄ F«mw ¢mhn bYn¡pN]m\v. bs£ b{´*mw ¢mhn bYn¡p¶ Fsâ ¢mÊns` sb¬bntÅÀ¡v A{S]pw k`p¸w D*m]n^p¶nÃ. AkapsX hqIntbms` NqÀ¯n^n¡p¶ fp`]pw HSp§n] I´n]pw hq¸À B]n^p¶p. N`ym\¯nsâ A¶v Njnªv A½mksâ koZnt]m Nn«n]t¸mÄ Mm³ F¶pw ASv C«v AkÄ k^p¶Sv N*v km\w kn«n^p¶p F¶Sv H^p kÃm]vft]msX AÃmsS b_]m³ bänÃ, F¶m`pw Mm³ tks_ H^p sb®ntW]pw HmÀ¯v Mm³ km\w kn«n«nÃ. bs£ Cksa Np_n¨v H^p¡pt¼msams¡ Fsâ Np®¡p«³ Nq¡q knan¨v NqNn¸m]pw.

AktamXv tSm¶n] Cãw Sp_¶v b_]m³ Njn]msS Hmt^m Unkhkpw SÅn Wo¡n. Nm^yw t{bfw Fs¶ms¡ W½av knan¡psf¦n`pw FÃm hf]¯pw AkapsX Nm`nsâ CX]n NnX¡mWpÅ Nj¸nsW B\tÃm Hmt^m Np®NÄ t{bfw Fs¶ms¡ b_ªv bnj¸n¡p¶Sv. F¶m FWn¡v AktamXv fpXnª Nj B]n^p¶p. N* A¶v fpS Asæn ASnWv fp³tb D*m]n^p¶p Nm\mw Asæn A¶v ks^ Fs¶t¸ms` H^p skap¯ sb®nsWs] sN«pN]pÅq F¶v b_ªn^p¶ Mm³ Aksa sbj¸ns¨¦n`pw sN«\w F¶v b_ªv WX¡ptfm?

Nm`w bSps¡ NX¶p tbm]n. Fsâ fWÊn AktamXpÅ Fsâ Nj¸v Hmt^m Unkhkpw bqÀkmVnNw làn{bmbn¨v k¶p. Aksa Nm\m³ B]n«v H^pbmXv Sk\ AkapsX koXnsâ AXp¯v H^p Nm^\kpw CÃmsS ssh¡nan N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Sam

13 Comments

Add a Comment
 1. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ പറയുന്നത്. സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തികയോ, കഥ വിരസത ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്. താങ്കൾ ക്ഷമ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എഴുതിയത് കൊള്ളാം. പക്ഷെ കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിക്കണം. ആദ്യത്തെ കഥ അല്ലെ. അടുത്ത കഥയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയും തീർച്ചയായും എഴുതണം.

 2. Vayikkan pattunnilla

 3. Pl…. അതിന് സമയം വെറുതെ weast അക്കാരുത്.. വെറെ എന്തെക്കോ പണിയുണ്ട്. അത് അത് ചെയ്യുക.. Best of luck…..

  1. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ, സ്വന്തം കഥ അറിയാതെ എഴുതി പോയതാണ്. ഇനി എഴുതില്ല. സത്യം

 4. ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവ കഥ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ, വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടിചേർക്കൽ നടത്താമായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്വന്ദം അനുഭവം എഴുതിയപ്പോൾ ഭാവന പൂർണമായും കുറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. വിരസത തോന്നി എന്ന് കമ്മെന്റുകളിൽ നിന്നും മനസിലായി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക.

 5. കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.

  മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ ഒരിക്കലും 7 അക്കം ആയിട്ടില്ല. ലാൻഡ് ഫോണ് ആണ് 7 അക്കം. ഇനി വല്ല wll കണക്ഷൻ ആയിരുന്നുവോ. മറുഭാഷ വന്നത് കൊണ്ട് 500 രൂപയുടെ ഫോണ് reliance ആയിരുന്നു എന്നൊരു ഊഹം വെച്ചു പറഞ്ഞതാണ്.

  1. ശെരിയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസിലായത്.വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് മാത്രം എഴുതിയാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന്. വിരസത ഉണ്ടാക്കിയതിനും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.

   1. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രോ പറയുന്നത്. സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തികയോ, കഥ വിരസത ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്. താങ്കൾ ക്ഷമ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എഴുതിയത് കൊള്ളാം. പക്ഷെ കുറച്ചു കൂടി വിശദീകരിക്കണം. ആദ്യത്തെ കഥ അല്ലെ. അടുത്ത കഥയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയും തീർച്ചയായും എഴുതണം.

 6. Avatar

  അത് മറ്റുള്ളിടത്തെ കഴിക്കാത്തതുെ കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാണ്.

  1. ആയിരിക്കും. ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇനി ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് തൃപ്തനാണ്.

 7. കൊള്ളാം…,

  വേമ്പനാട്ട് കായലിലെ കരിമീനിന് നല്ല രുചി
  ..പക്ഷെ എരിവും പുളീം കുറച്ചു കൂടി പിടിക്കണം..
  🏝🏝🏕🏕🏖🏖

  1. യാഥാർഥ്യം എഴുതുമ്പോൾ വളരെ പാടാണ്. ക്ഷമിക്കൂ

   1. Avatar

    അത് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ നല്ല ഒരു ‘തീം’
    ആണ്..,
    താങ്കൾ വിശദമായി ശ്രദ്ധിച്ചു
    എഴുതാത്തതു കൊണ്ടാണ്..
    അടുത്ത കഥ നന്നായി എഴുതാൻ
    ആശംസകളോടെ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018