എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം 3 [കാമദേവന്‍] 795

Kambi Views 116167

എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം 3

Ente Arangettam 3 bY കാമദേവന്‍ | Previous Parts

12.30 B]t¸mÄ Mm³ D\¶p tWm¡pt¼mÄ Npªptfm³ Xnkn N*n^n¡pN]m\v b«mentgNw bXw tfminWn]psX fp` N*p hmVWw H¶v sM¡n kn«p Mm³ H¶pw V^n¡msS B\v NnX¶n^p¶Sv hmVWw thmc]n D^ªn^n¡pN]m\v thmc]psX bSpbSp¸v FtWhpOw WÂNp¶p*m]n^p¶p Npªptfm³ tbm«³ fmÀ In^n¡p¶tbms` bXw N*v In^n¡pN]m\v tfminWn NpanNjnªv tSm{³¯v Ipän k^p¶ hoWm\v FWn¡v ko*pw fqZn]n Mm³ NpªptfmsW knan¨p AkWv k`n] Znf³_v N\n¨p Ak³ b_ªp hnWnf Njnªv sI]vSp S^mw FWn¡v tUgyw k¶p Mm³ _ntfm«n Xnkn Hmcm¡n Npªptfm³ tUgy¯n Fs¶ tWm¡n Mm³ b_ªp H¶p bnXns¡Xm hmVWw Ak³ H¶pw b_]msS ko«n Wn¶v C_§ntbm]n ssf^v fq©n Mm³ C^p¶p B{Nm´w Nm\n¨Sm bän]Sv Csæn B ssf^³ H¶pNqXn tbm¡nS^pfm]n^p¶p Mm³ bSns] thmc]n C«p hmVWw D^hm³ SpX§n At¸mam\v FWn¡v AXp¯ ko«ns` kWK tI¨n Njnª Unkhw ko«n k¶v Cu thmc]n k¶n^p¶Sv HmÀf k¶Sv AXm_v A½¨n]m\v kWK sW¿v fpän] CWw 57 k]hpNm\pw F¶m`pw AXm_v bohm k]_pw sfm`]pw N«n]m\v hm^n DXp¡pN skap¯ k]_pw B sW¿v I´n]pw Bt`mIn¨t¸mtj Np«³ WWkp bXÀ¯n SpX§nkWK ko«n k^pt¼mÄ Mm³ Ak^p Nms\Ss¶ Ak^psX k]_n tWm¡n]n^n¡pw Mm³ Asæn`pw A§sW B\v Wfp¡v B{Pisfs*¶v sb®p§Ä¡pw fWhn`mkt* F¶m`tà kÃSpw WX¡q F¦n`pw FWn¡Nv hv{So Napfm]n BsN DÅ AWpekw C¶s` Npªptfmss³ koXv_Xn sk¨p WX¶ B Nm^yw fm{S fm Mm³ hmVWw ssN¿n bnXn¡m³ SpX§n bt£ tks_ H^mÄ sI]vSp S^p¶ hpOw Nn«nÃt`m skÅw k^mWm]t¸mÄ Mm³ WnÀ¯n tkÅw tbm]nNjnªm hN` fqZpw tbmNpw bns¶ ko«n C^n¡m³ Bknà Mm³ WPvWWm]n ko«n At§mXpw Ct§m«pw WX¶p kWtK¨osX koXpks^ H¶p tbm]mt`m kà hoWpw bnXn¡mw Mm³ H^p tgmXvhv FXp¯n«p gZn C«nà Fs³_ Np® fpj¨p Wn¡p¶Sv N*v AkÀ b\n]m³ S¶mt`m F¶v N^pSo B\v Mm³ gZn CXmsS Wn¶Sv AknsX tbm]t¸mÄ AknsX Bs^ms¡t]m kn^p¶p k¶n^p¶p fpä¯v H^p Ct¶mk NnX¡p¶p sP]väv ks^ tbm]n Mm³ fX§n CWn ko«n Wn¶v«v Nm^yfnà N`ym\ ko«n tbmNmw I^¡v sb®p§sa Nm\w dÔpNam] Npt_ I^¡v sNm¨½fmÀ Ds*tÃm fqZpw fp`]pw Np`p¡n H¶v b®n¯m F¶ emk¯n WX¡p¶ A½m]n fm^pw Ca]½ fm^pw AVnNkpw Xo¨À fm^m\v Xo¨À fmÀ¡v H^p {btSyNS D*v N^\w AkÀ Sos^ NãvXbmXnÃm¯ tKm`n]m\v sI¿p¶Sv ASpsNm*v Ss¶ Ak^psX l^o^w fmUN¯w Spap¼p¶ sNmjp¯ l^o^w B]n fm_p¶p bns¶ DÅSv N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

കാമദേവന്‍

6 Comments

Add a Comment
  1. നാലാം ഭാഗം വരുമോ

  2. ചിഞ്ചുമോന്‍

    അണ്ടകഡാഹം വരെ കിടുക്കീ പൊളിച്ചു അടുത്ത പാര്‍ട്ടിിിായി കാത്്ത്തിരിക്കുന്നു

  3. Super continue bro

  4. Polichu muthe

  5. എന്റെ പൊന്നു സാറേ സൂപ്പർ കഥയാണ് നിരുത്തല്ലേ തുടർന്നും എഴുതണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan