എന്‍റെ ചരിത്രം [കട്ടപ്പ] 628

Kambi Views 26907

എന്‍റെ ചരിത്രം

Ente Charithram Author Kattappa

 

{bn] hpir¯p¡sa, Mm³ N«¸….2 kÀgt¯mafm]n Cu sshäns` H^p km]W¡m^Wm\v Mm³. Nps_ Wmam]n H^p NT FjpS\sf¶p knIm^n¡p¶p.FWn¡v hminSysfm¶pw FjpSm³ A_n]nÃ. Fs¶ sNm*v bäp¶Sv tbms` FjpSmw. ht¸mÀ«v sI¿t\……

Mm³ H^p N¼yq«À tgm¸v WX¯p¶ Bam\v–. Cu coÂZn kÀ¡v– sI]vSn«pÅkÀ¡v A_n]mw CSns` hmVySNsa Np_nIv.H^p bmXv ØmbW§an`pw koXpNan`pw N¼yq«À shÀknhn§nWp tbm]n«p*v.A§W tbmNpt¼mÄ Nn«n]n«pÅ Bân fm^pw, F³s_ NqsX kÀ¡v– sI]vSn«pÅ t`Zn hvXcvcpfm]pw, F³s_ NqsX bYn¨ sb\vNp«nN`pfm]pfv, F³s_ A]¡m^n tI¨nfm^pw F³s_ Nhn³ hnsÌ^vhpw B]pÅ In` AWpek§apfm\v Mm³ Wn§tamXv b_]p¶Sv….CSn F³s_ _n] hwemk¯ntWm¸w Np^Iv cmâhn fnN-vhv– sI]vSn«p*v.

F³s_ NT b_]pt¼mÄ H^p tWjvh_n ¢mÊn bYn¡p¶ Nm`w sSm«pÅ NT b_t]*n k^pw. hwekw Wp\ H¶pw Aà tNt«m…B Nm`¯v shN-vhnsW bän H¶pw A_n]nsæn`pw sb¬Np«nNapsX WPvWS Nm\m³ e]¦^ Cãfm]n^p¶p,MmWpw F³s_ H^p hpir¯pw tIÀ¶v- sb¬Np«nNapsX fq{S¸p^]n Hanªp tWm¡m_p*v.As¶m¶pw H^p co`pw Nn«n]n^p¶nà F¦n`pw H^p ^hw. FÂbn h-vNqan bYn¡p¶ Nm`¯v sSm«v F³s_ H^p tNhnWpw B]n sI_n] bnXpSkw Hs¡ D*v.M§Ä¡v ^*mÄ¡pw H¶pw fWÊn`m]n«Ã A¶v- A§tWs]ms¡ sI]vSSv.bs£ sI_p¸w sSm«v Akapfm]n A§sW H^p dÔw D*m]n^p¶p.shN-vhv bqÀ\fm]n Mm³ fWÊn`m¡n]Sv F«n bYn¡pt¼mÄ B\v.tdm_Xnt¨m……H^p CWvt{Xm F´nWpw tk\ftÃm ASm\v–.

Mm³ ¹hv– Xp bYn¡pt¼mÄ D*m] AWpek¯n Wn¶pw SpX§mw, ^*m]n^¯n B\v hwekw.B kÀgw fpS`m\v– {boþZn{Pn WnÀ¯n ¹hv– Xp SpX§n]Sv. Mm³ H^p l^ml^n kn²ymÀ¯n B]Sv sNm*v Mm³ b¯v ks^ bYn¨ h-vNqan AZvfng³ Nn«n]nÃ.Nps_ WX¶v- AkhmWw F³s_ koXnsâ AXp¯pÅ H^p h-vNqan AZvfng³ Nn«n.ko«n Wn¶pw ^t*m fqt¶m Nnt`mfoäÀ Uq^w D*v .sshNnan B\v ]m{S. B h-vNqanWv Ns^ sskNn]m\v ¹hv– Xp Nn«n]Sv.At¸mta¡pw Wà bYn¸nÌpNÄ FÃm Wà h-vNqan tIÀ¶p. AknsX AZvfng³ Nn«n]Sv Nãn bÊm]kÀ B\v.NqXpS tb^pw AknsX Ss¶ b¯v ks^ bYn¨kÀ. F³s_ ¢mÊn D*m]n^p¶Sv A³bSv Np«nNam\v.bNpSn tdm]vhpw bNpSn sb¬Np«nNapw. ipfmWnXohv B]n^p¶p Mm³ FXp¯Sv.Aà Nn«n]Sv.bYn¡m¯kÀ F¶v k¨v H¶nWpw sNmůkÀ H¶pw Aà tNt«m. sNmt_ I^¡pNÄ D*m]n^p¶p.

Mm³ sb¬Np«nNtamXv hwhm^n¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

കട്ടപ്പ

11 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  തുടക്കം കൊള്ളാം…..

  😍😍😍😍

 2. Avatar

  തുടക്കമല്ലേ ജോ…ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം.എന്തായാലും ജോ എന്‍റെ കഥക്ക് കമന്റ്‌ ഇട്ടല്ലോ, വളരെ സന്തോഷം.ഞാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതന്‍ കമന്റ്‌ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ജോ യുടെ കഥകള്‍ക്ക് ആണ്.ജോയെക്കൊന്ദ് എന്‍റെ കഥക്ക് ഒരു കമന്റ്‌ ഇടീക്കണം എന്ന്‍ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് സിമ്പിള്‍ ആയി നടന്നു.

  1. Avatar

   നന്ദി vinjo

 3. Avatar

  കട്ടപ്പ സഹോ..,തുടക്കം വളരെ നന്നായിരുന്നു…
  ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ പഴയ കാലത്തേക്ക്
  അറിയാതെ പോയി….😍

  ഇതു പോലെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി തുടർന്നും
  എഴുതുക..
  ആശംസകൾ ..🌾
  ⭐⭐⭐⭐
  🌍pK

  1. Avatar

   വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് സഹോ നല്ല വാക്കുകള്‍ക്ക്.

 4. Thudakam super.poratte nxt part.

  1. Avatar

   നന്ദി ബ്രോ

 5. തുടക്കം കൊള്ളാം. പേജ് കൂട്ടി വിശദമായി എഴുതണം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു.

  1. Avatar

   എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉടനെ തുടങ്ങാം

 6. ചെറിയ അക്ഷരപിശാചുക്കൾ ഒഴിച്ചാൽ നല്ല തുടക്കം. കാത്തിരിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018