എന്റെ ജമന്തിപൂവ് 742

Kambi Views 96158

എന്റെ ജമന്തിപൂവ്

Ente Jamanthipoovu Part 1 bY Thomas jk

Fsâ Kf´nbqkv

Fsâ tb^v tSmfhv ..FWn¡p Wm«n³bp_§an tbm]n hv{SoNapsX s{ZÊpNÄ kn¡p¶ b\n]m\v.Hmt^m ko«n`pw Nm]_n]n_§n]pÅ kn`vbW]m\v..NqXpS hv{SoN apw fmN-vhn]m\tÃm V^n¡m_pÅSv ASp Ss¶]mWm\v sf]n³ sFäw. bns¶ AXnkhv{S§apw..Fs¶tbms` Ss¶ ^*p fq¶p tb^p*v Mm³ tbm] Wm«n³bp_¯v…Hmt^mSnÀ¡pw Ak^ptXSm] Np_¨p G^n]p*v..As§sW FWn¡pfp*v H^p Ø`w..H«pfn¡ hv{SoNapw e]¦^ AXp¸fm]n^n¡p¶p..Fsâ b¡ÂWn¶pw s{ZÊv km§p¶ H^p sI_p¸¡m^n]p*v Fsâ fWÊpNojX¡n] H^p ]pkSn ..fpOw N*mt` N¼n]mkpw H^p fp¸¯nWm`v k]ÊpNm\p.H^p tfmap*v–..eÀ¯mkv PÄcn`m\v. Bap Wà skap¯n«m\v k« fpOkpw..Ak^psX {dm]psX Akav W¶m]n A_n]mw.Nm^\w Fsâ b¡ÂWn¶pw H^mjvIfpt¶]m\v H^p tNm«³ t{dhn]À km§n]Sv..34 B\v sshhv A¶v D*m] H^p AWpek§am\v Mm³ CknsX b_]p¶Sv.

Mm³ Cu Wm«n F¯n]]psXtW Ak^psX ko«nt`¡Ã tbmNp¶Sv…H^p fq¶pf\ns]ms¡]mk\w Bk^psX ko«nt`¡p tbmNm³ ..Nm^\w AknsX¯v hv{SoNÄ ko«ptKm`n Njnªp tIm_p Njn¨p Npan¡m³ tbmNp¶ hf]fm\v. bns¶ AkÀ¡v Nn«p¶ Hjnkp³tW^fm\v..In`t¸msams¡ ho³ bnXp¯kpw Nn«m_p*v.. Csæn H¶p D_¸m s{ZÊpNÄ Sn^]m³ tk*n NpWn]pt¼mÄ Nm\p¶ fp`¨m`pw AkÀ AXp¯p Wn¡pt¼mÄ D*mkp¶ kn]¸pf\kpw FWn¡v H^pbmXv CãvXfpÅ Nm^yfm\v–.. CtSm¡v Ss¶]m\v Cu tKm`n]psX H^p ^hw Fsâ I^¡nWp H^p {btSyN f¯pbnXn¸n¡p¶ f\fm\v Kf´nbqknsâ f\w ASpw NqXn BhzUn¡m³ tk*n]m\v B D¨hf¯p Mm³ Ak^psX ko«nt`¡p tbmNp¶Sv.. In`t¸mavs¡ tk*m¶p b_ªp fX¡m_pfp*v. F´m]m`pw A¶p emPy¯nWpv fmN-vhn]pw H^p {dm]pw tk\sf¶v b_ªp…Cs¸m Aks^ N*n«p ^*p BjvItbms`]m]n .. Unkhw NqXptSm_pw AkÀ hpµ^n]m]n k^p¶p*v Mm³ Aks^s]m¶p bmantWm¡n.. ko«ns` b\ns]Xp¯p gn\n¨ N®p Nq¼n]n^n¡p¶p..ASp Nm\mtW {btSyN^mhfm\v ..fmN-vhn]psX N£emPw Wt¶ kn]À¸p bXÀ¶n^p¶p. .B NmjvI N*t¸mtj Fsâ Np® fpNant`m«p ImXm³ SpX§n..Npan¡m³ tbmNp¶ Wn¸m\v . fpXns]ms¡ F®tS¨v sN«n]n«p*v.. tW^¯nWp k¶Sv W¶m]n..Csæn Cu NmjvI Nm\m³ bäq`m]n^n^p¶p.. fp`]psX SpX¡¯n`pÅ sI_n] H^p CXNm\mw ASp b^¶m\v Wn¡p¶Sv..In` Np¯n¨nNapsX fp`knXkn H^p hqIntbm`pw N]_m³ Ø`fp*mknÃ..^*p emPt¯¡pw sS_n¨p Wn¡p¶ fp`NamkmWm\v hmVyS F´m]m`pw C¶p km\fXn¡m³ bän] H^p NmjvI Nn«n..

“”F´m tSmfth WÃ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Thomas jk

7 Comments

Add a Comment
 1. thomas bakki bagangal pratheekshikkunnu.nalla story anu…

 2. page kooti ezhuthu

 3. thomas…ethinte bakki bhagqngal vegam post cheyyu…

 4. മോനെ അന്ന് തുണി വിറ്റിട്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടി നല്ല തുണി വില്പനക്കാരൻ തന്നെ

 5. അനിയന്‍

  ഇതെന്തു കഥ. വെറുതെ തുണി വിറ്റ കഥ. കമ്പി വേണ്ടേ.

 6. എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല

  എന്താ

 7. തുടക്കം കൊള്ളാം. കുറച്ചു കൂടി പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5