എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 5 [ അർച്ചന ] 751

Kambi Views 51501

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 5 [ അർച്ചന ]

ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 5 BY ARCHANA | PREVIOUS PART

it`m tKm`n Sn^¡v Nm^\fm\v FjpSm¯Sv £fn¡t\ Nq«pNms^ ………..

bns¶ Nfâv– CXm³ f_¡^pSv………

Mm³ Aksa Nmft¯msX tWm¡n……..

“” Fs´…….. “”

Mm³ AktamXv– Np_¨pNqXn tIÀ¶v Wn¶p…….

“” Wnt¶ Mm³ sl^n¡p Npan¸n¡s«……. “”

AkÄ S` NpWn¨p…..

Mm³ AkapsX SmXn]n bnXn¨p D]À¯n…

AkapsX N®pNÄ Cu_W\nªn^p¶p…..

Mm³ bSns] AkapsX sIkn]n bmXn….

“”F´nWm\o b^nekw… hq^ykn^`n fªp b^`n SjpNpt¼mÄ D\^ntÃ…… “”””

Mm³ B cvt`m_n fp«v Np¯n Wn¶p………

bqÀ\ WPvW]m] Aksa sN«n bnXn¨p…..

Mm³ bmXn]SnWp f_pbXn]m]n AkÄ Fsâ sIkn]n bmXnS¶p……

“” A{Stf Cãfm]v A{Stf hz´fm]n…. “”

Mm³ Aksa tWm¡n In^n¨p……

AkapsX ssN]n Mm³ Fsâ ssN tIÀ¯v sk¨p……

F¶n«v AktamXv– Mm³ b_ªp…

“” ^*p kÀgw Njnªp FWn¡v tKm`n Nn«pw… Wo]pw AXp¯ kÀgw tKm`n¡v tN_pw CWn]pw W½Ä BÀ¡p tk*n]pw Nm¯p Wn¡*…… Fsâ hzemkw ko«pNmÀNv A_n]mw… AkÀ¡v Mm³ In`knWp A]¨p sNmXp¡pw….Fsâ sshZv HNv

HmsN]m\v…..

Wnsâ Nm^yw F§Wm As¸m…. “”

H^p sI_p In^nt]msX AkÄ b_ªp……

“” FWn¡v Bt^mXpw tImUn¡*…… Fs¶ B^m Xm sN«m³ k^pt¶….. B^pw k^nÃs¶…. Cu dm¡n Njn¡m³ B^pw S¿m_mknÃ… ASpsNm*v AkÀ¡pw Mm³ H^p em^fm\v……

thm sF KÌv– km*v– Xp tNm¬hnZÀ ssf Znhng³ H¬`n…… “”

knSp¼t`msX AkÄ b_ªp……

sk_pw ^*p Unkhs¯ {b\]fm\v FWn¡v AktamXv–

F¶m`pw MmW_n]msS AkÄ Ft¶mXv NqXpSÂ NqXpSÂ AXp¡pN B]n^p¶p…..

Mm³ H¶pw b_ªnÃ…..Aksa Mm³ Ft¶mXv tIÀ¯\¨p……..

AkÄ¡p Nn«n] Fsâ f_pbXn AkapsX hnµq^ t^O]n`qsX Im k^¨ Fsâ N®pWo^m]n^p¶p……..

Mm³ B fpOw ssNNam sfsÃs]Xp¯p……..

F¶n«v b_ªp……

“” Wfp¡v Bt^mXpw tImUnt¡*Snà Wo F³s_ sb®m\v……ASvsNm*v Wmsat¯Nv H^p hÀss{bhv D*v Wfp¡v tk*n fm{Sw…….W½Ä SoÀ¡p¶ Hs^®w….””

ASpw b_ªp Mm³ f^yU]v¡p Ss¶ Aksa Npan¸n¨p……..

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

7 Comments

Add a Comment
  1. മാച്ചോ

    സിന്ദൂര രേഖയേക്കാൾ സീമന്ത രേഖ ആയിരുന്നു ബെറ്റർ

  2. ഫീല്‍ ഉണ്ട്. പോണ്‍ സ്റ്റോറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതല്ലേ?

  3. കൊള്ളാം. പഴയ പേജിന്റെ പരാതി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല.

  4. Priyam vadha nalla manoharamayitund…page kooti idan nokkanam… orupad late avunnath kond aa flow povanu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan