എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 6 [ അർച്ചന ] 888

Kambi Views 46051

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 6 [ അർച്ചന ]

ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 6 BY ARCHANA | PREVIOUS PART

im]v Nq«pNms^ tbKv fWbqÀkw Nq«m¯SÃ….Sn^¡v fq`fm\v……… NjnkSpw b^nim^n¡m³ {lfn¡mw……….

Cu NT Mm³ F¸nthmZv tdhv BNm³ tbmNp¶p………FWn¡pw Wn§Ä¡pw Fap¸w B\v ASv……..A§sW B¡s« Nq«pNms^………….

bns¶ Wn§apsX {bn] Wm]nN sskP]psX N`ym\w Njnªp…

ASpw W½psX knó sK_n]pfm]n GSm]m`pw 3 F®¯nWpw NqXn H^p N«n`n Nm^yw WX¯mw…..

CSnWnX]n CsSt¸mÄ hwekn¨p F¶SnWv H^p sSankpw CÃ…….

Wn§apsX Aen{bm]w S¶m fm{Stf FWn¡v fpt¶m«v tbmNm³ hmVn¡q……..

bn¶n tNmÀ¯p sk¨n^p¶ hm^n]psX bn³ Mm³ Ajn¨p……

AsSsâ fp¶n Ss¶ S_]n Ajnªp ko\p……..

Mm³ Fsâ H^p ssN sNm*v Ss¶ dm¡n hm^n Ipän]n^p¶Sv Ajn¨p fmän…

Ct¸mÄ AkapsX tkgw H^p t_mhv NaÀ bmkmX]pw tPmÄZ³ NaÀ »uhpw fm{Sfm]n^p¶p………

Mm³ Fsâ Ip*pNÄ AkapsX Ip*n Wn¶pw tkÀsbXp¯n……..

Mm³ AkapsX »uhv {c*ns` iqNv Du^n bSns] AjnsIXp¯p……

iqNv Np_¨p Ajn¨t¸mÄ Ss¶ FWn¡m skap¯ fp` Im`pNÄ Urlyfm]n…….

iq¡pNÄ fpjpkWpw Mm³ Ajn¨p…… sNmSn AX¡m³ BNmsS Mm³ B fp` Im`n fpOw bqjv¯n…..

Mm³ AknsX D½ sk¨p……. bSns] WmkpsNm*v B Im`n`qsX k^¨p……..

“” Biv…..Dw………””

AkÄ hpOw sNm*v fqan……..

Mm³ »uhv cpÄ Du^n FXp¯p…………

Fât½m…….34 sshhv {dm]n Sn§n Wn_ªp Wn¡p¶ bmÂNpX§Ä………

MmWm {dm]pw Du^n……..

Ct¸mÄ AkÄ A^]v¡v tft`m«v WPvW]m\v…..

Fsâ fp¶n A^]v¡v Nojn hm^n]pfm]n Fsâ sb®v Wn¶p

{dm Mm³ Du^n…….

Fsâ B hz¯nsW Mm³ hzS{´yfm¡n……

iq…..A{S]pw ftWmi^fm] fp`NÄ Mm³ BUyfm]n Nm\pN]m]n^p¶p…..

Caw t_mhv Wn_fpÅ sM«pNÄ……FWn¡Sv

NXn¨p N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

2 Comments

Add a Comment
  1. കൊള്ളാം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായി. അവതരണത്തിലും മികവുണ്ട്.

  2. പേജ് കൂട്ടുവാൻ പറയുന്നത് വായിച്ചു മൂഡായി വരുമ്പോഴേക്കും കഥ തീർന്നു പോകുന്നു. സമയം എടുത്ത ആയാലും പേജ് കൂട്ടി എഴുതുക. ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018