കൂതി പൊളിഞ്ഞ കഥ 1 [SaTHEEsH] 1077

Kambi Views 141754

കൂതി പൊളിഞ്ഞ കഥ 1

KOOTHI POLINJA KADHA BY SATHEESH

Fsâ tb^v AWogv 26 k]hv D*v, Sn^pkÃ]n H^p hzNm^y ØmbW¯n tKm`n sI¿p¶p, Aѳ A½ H^p AWn]¯n AX§p¶ h´pã NpXpwdw. hm¼¯nNfm]pw k`n] dp²nfp«pNÄ CÃm¯ CX¯^w NpXpwdw.. CWn Fs¶ Np_n¨v b_]mw.. 5 A^ AXn sbm¡w ASymknlw k®w D*v , C^pWn_w. Wà D^p* Np*nNÄ bns¶ H^p 5 C©v Woaw DÅ H^p Np®]pw, ASymknlw fp`]pw D*v bs£ Sq§n«nÃ.. Mm³ H^p Np*³ B\v.. hv{SoNtamXpw Sm`vb^yw D*v. In` BânfmÀ¡v bq_v W¡n sNmXp¡m_p*v bns¶ NqSn]pw W¡n sNmXp¡pw F¶m`pw FWn¡v Sm`vb^yw B\p§tamXv B\v.. BUyw Hs¡ Mm³ tXmbv B]n^p¶p bs£ CX¡v H^p Sfml¡v tdm«w B]n tWm¡n At¸mjm fWÊn`m]Sv hpOw ASn`m\v NqXpS F¶v, bns¶ H¶pw tWm¡n]nà GSp Np® N*m`pw NpWnªp Wn¶v NqSn sbman¨p sNmXp¡m³ SpX§n. CXs¡ms¡ Np® Nn«msS k^pt¼mÄ Fs´¦n`pw fpjp¯ hmVW§Ä In`t¸mÄ kjpSW§ k`n] kna¡nsâ Nq¼v, Nym^äv , hvt{b Np¸n fpS`m] hmVW§Ä N]än Nan¡m_p*v. FWn¡v km\w NpXn¡p¶Sv k`n] Cãw B\v, B^v Fs¶ Nan¨m`pw Ak^psX km\w Mm³ NpXn¡pw, In`t¸mÄ In`À Fsâ NqSn]n`v Ss¶ bm Hjn¡m_p*v At¸mÄ WÃSv tbms` fp¡n Sq_n bm bp_¯v FXp¯n«v ASv W¡n NpXn¡pw. FWn¡v B\p§apsX Np*n W¡p¶Spw Cãfm\v ASpw Wà So«¯nsâ f\w DÅ Np*n Bs\¦n bns¶ Mm³ ASv W¡n W¡n H^p kjn Bkpw, In`À Fsâ km]n Sq_n«p*v Fsâ W¡Â Nm^\w, fn¡km_pw FÃmk^pw Fsâ km]n kanknXm_p*v FWn¡pw ASnsâ f\w k`n] Cãw B\v. FWn¡v CknsX Sn^pkÃ]n Ss¶ tks_m^p Np*³ Nq«p¡m^³ D*v AkWpw tdm«w B\v, MRÄ CX¡v NqXm_p*v b^hvb^w Np® Du¼pw NqSn]n`v kn^ CXpw km\w NpXn¡pw At§m«pw Ct§m«pw. A§sW H^p Unkhw Nan¡pt¼mÄ B\v Ak³ Ft¶mXv b_ªSv AknsX Np_¨p dwPman Np*·mÀ Ds*¶p, Ak³ H^p Unkhw AknsX NqXn«ps*¶pw. H^p f]kpw CÃm¯ Nan Bs\¶v Ak³ b_ªp. Ak³ b_ªp WnW¡v Sm`vb^yw Ds*¦n Ø`w b_ªpS^msf¶p bs£ Ak³ k^nsöpw b_ªp, tN«t¸mÄ FWn¡v Sm`vb^yw tSm¶n f`]man]psX Np® bm NpXn¨n«p*v CWn dwPman]psX]pw NpXn¨p tWm¡msf¶p N^pSn.. Ak³ bntäUnkhw Ft¶mXv sN Fhv BÀ Xn hn Ìm³Zn k^m³ b_ªp, Mm³ AknsX sI¶t¸mÄ Ak³ AknsX ssd¡n k¶p Fs¶ bn¡v sI]vSp. Ak³ Fs¶]pw sNm*v {bmknWvNqXv F¶m Ø`¯p F¯n AknsX H^p 3Wn` dn`vZn§nsâ b\n WX¡p¶ Ø`¯p F¯n, Ft¶mXv AknsX sk]näv sI¿m³ b_ªn«v Ak³ ANt¯¡v tbm]n, H^p b¯p fnWntämaw Mm³ Smsj tbmÌv– B]n Wn¶v As¸m N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

7 Comments

Add a Comment
 1. രാജുമോൻ

  കഥ കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ കഥയിൽ മാത്രം പാടുള്ളൂ. റിയൽ കളിയിൽ വൃത്തിയോടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
  എത്ര നല്ല കുണ്ണയോ കൂതിയോ ആണേലും കഴുകിയോ തുടച്ചോ , കോണ്ടം ധരിച്ചോ ചെയ്യണം

 2. Kollaam, Ente Kazhukaatha Manamulla Kundi Nakkano ?

 3. I can’t read this story

 4. adipoliiiiiiiiiii

 5. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം….. പേജുകൾ കൂട്ടണം.

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan