എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 3 [Anu] 623

81276 Kambi Views

 

എന്റെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ 3

ENTE KUDUMBA VISHESHANGAL 3 BY ANU | PREVIOUS PART

fnWntI¨n]pfm]n Np_¨p WmÄ Nan WX¶nà Nm^\w Fsâ shfÌÀ FN-vhmw B]n^p¶p. A§sW Unkh§Ä Wo§n FN-vhmw Njnªp Mm³ {co B]n. H^p lWn]mjvI Mm³ hSotg«sâ ko«n sI¶p. At¸mÄ B\v bpÅn `okv Njnªp tKm`n¡p tbm]Sv A_nªSv .Hä¡v B]tÃm F¶v kngf¯n ko«n k¶p. FÃm^pw D¨f]¡w Bs\¶v tSmWp¶p .AW¡w H¶pfnà Mm³ AXp¡a]n Hs¡ tWm¡n bp_¯v C_§n. At¸mam\v sWsÃms¡ sk¡p¶ fp_n]n skan¨w N*Sv. Mm³ At§m«v– sI¶p KW`n`qsX tWm¡pt¼mÄ A¦napw A½]pw sWsÃms¡ Im¡n Wn_¨p sk¡pN B]n^p¶p. Mm³ sIÃpt¼mÄ AkhmWs¯ Im¡p sk¨v Njnªp .A½ hm^n Sps¼XpSv fpOw SpX¡p¶p A½]psX k]_pw k`n] sbm¡napw A¦nansâ N×p¶n AWmkrSfm]n. A¦nÄ ASmhzUn¡p¶Sm]n FWn¡v tSm¶n. A½ SpX¨p Njnªt¸mÄ A¦nÄ A½]psX hm^n Sp¼v km§n A¦nansâ fpOw SpX¨p. sbs«¶v DÅ A¦nansâ {bkÀ¯n A½s] sM«n¨p Fs¶Wn¡v fWhn`m]n. hm^n A½]psX fm_n Wn¶pw DuÀ¶p fm_n]SnWm »uhn Sn§n koÀ¸pfp«p¶ fp`NÄ Fsâ]pw A¦nansâ]pw N®nWp NpanÀNmjvI]m]n .fpOw SpX¨pNjnªp A¦nÄ hm^n sNm*p A½]psX Njp¯n`pw SpX¨p ,sl^n¡pw SpX¨ntà tI¨n F¶pw b_ªp. DXsW A½ A¦nansâ ssN S«nfmänsNm*v , Mm³ SpXt¨mamw F¶pw b_ªv sI_pIn^nt]msX fp_n¡p bp_t¯m«p tbm]n . A¦nÄ A½s] tWm¡n A§sW Wn¶p .

AknsX N* NmjvINÄ Fsâ fWÊn b` In´NÄ D*m¡n. Mm³ _qfnt`m«ptbm]n {cgv B]n Xokn Nm\pN B]n^p¶p. At¸mÄ Aѳ k¶p b_ªp Wmsa N`ym\¯nWv tbmNm³ ^mkns` s_Zn BN\w F¶v. FÃm^pw tbmN\w Ko¸v k^pw F¶pw b_ªp.

^mkns` M§Ä FÃmk^pw N`ym\w WX¡p¶ Ø`s¯¯n. AknsX k¶ sb\vbntÅs^]pw Bânfms^]psfms¡ km]ntWm¡n WX¶p Mm³ hf]w Naªp .Sn^nsN tbm^m³ Mm³ Ko¸n N]_n C^p¶p .dm¡n sshZv hoän B]n^p¶p Mm³. Fsâ FSnÀklSv A½. A¦nÄ NÅpNpXn¨n«p k¶SnWm Bân A¦nansW NqsX C^p¯nà F¶v b_ªp .DXsW A¦nÄ k¶p A½]psX AXp¯n^p¶p .Wo F´nWmXm NpXn¨Sv F¶pw fäpw tImUn¨p sNm*p A½ A¦nantWmXv tUgyw Nm\n¨p. Ko¸v bp_s¸«p FÃm^pw D_¡w B]n SpX§n. A¦nÄ D_§n SpX§n A½]pw f]¡w MmWpw ss{Zk_pw AÑWpw D_§n]nà . Aѳ ss{Ztkmt^mXv hwhm^n¨p C^p¶p .A¦nansâ S` A½]psX tSman sk¨v A¦nÄ A½]psX tUis¯m«p Imªp NnX¶p .A½ bSns] N®v Sp_¶p A¦nansâ S` fmäm³ tWm¡n F¦n`pw bän]nà .A½ bns¶]pw D_§n Np_¨v Uq^w Njnªt¸mÄ A¦nÄ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

10 Comments

Add a Comment
 1. സമയം ഇല്ലങ്കിൽ എഴുതാൻ നിക്കണ്ട

  1. അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്

 2. Interesting but pages are very less.

 3. ഇങ്ങനെ തിര ക്കുള്ളവർ എഴുതണ്ടാ…

 4. പേജ് കൂട്ടണം.

 5. ഹലോ ബ്രോ…. വെറും ഒരു 2 പേജിൽ എഴുതി നിർത്താൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ സാഹസത്തിന് പോണേ?. ആൾക്കാർ വായിച്ചു ഒന്ന് ” മൂഡ് ” ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നിർത്തിയാൽ… പിന്നെ കഥകൾ വായിക്കുവാൻ തന്നെ താല്പര്യം വരില്ലല്ലോ സാറേ….

  With regards
  Anuaanand

 6. പേജുകൾ കൂട്ടി എഴുതൂ, ദയവായി. ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങും എത്താതെ പോകും.

 7. Page kooti vegam vaaaa

 8. രണ്ടു പേജോ? നല്ല രീതിയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ നിര്‍ത്തി.. അടുത്ത ഭാഗം പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ..

 9. പേജ് കൂട്ടി എഴുത് ബ്രോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan