ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 1 [ഹീറോ] 2041

Kambi Views 370071

ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ ഞായറാഴിച്ച 1

Ettathiyammayude Njayarazhcha Part 1bY HeRo

 

Zm hKp …..hKp…… Fjpt¶Â¡v A½ Ft¶ Np`p¡n knan¨p Mm³ fWÊnà fWthmsX F\oäp “”F´v D_¡ CSv sb«¶v s_Zn]m¡v Wfp¡v F_\mNpaw ks^ tbmN\w”” A½ Ft¶ bnXn¨v Fjpt¶Â¸n¨SnWv tlgw b_ªp “” H^p Mm]_mjn¨ B]n sNm*v D_§mWpw h½Sn¡ntà F´nWm Ct¸m F_\mNpa¯v tbms\”” Mm³ tUgyw hin¡WmkmsS tImUn¨p “”tfmsW C¶v G«Wv sb®p Nm\m³ tbmNpN] Wo tbm]n s_Zn]m¡v “” A½ Ft¶ hfm SmWn¸n¡m³ b_ªp tlgw Mm³ Fjpt¶äv ^mkn`t¯ {bSfnN Nm^y§Ä tlgw fWÊnà fWtÊmsX khv{Sw V^n¨v imant`¡v WX¶p thm_n Ft¶ b^nI]s¸Xp¯n]nà Mm³ hKp H^p tNm«]w Nm^Wm\v A¨³ hKokv So ^p k W ´bp^¯v sI_n] hq¸À fmÀ¡äv WX¯p¶p A¨sâ NpXpdw Sn^pkW´ bp^¯m\v A¨³ A¨sâ NpXpd ko«n Ss¶]m\v Smfhw fmh¯n 5 Unkhw tNm«]t¯¡v k^pw
A½ K`K ikvÊv sskcm\v FWn¡v tWs^ fpNan H^p tI«¶pw NqXn]p*v tb^v hKn¯v Updm]n thmcväv k]À C©nWo]Wm\v Ft¶ Nmapw C«v k]Êv fq¯Sm\v tI«³ Mm³Zn{Pn BUykÀg knUyÀ°n]m\v
G«³ Wm«n `nknWv k¶n«v 15 Unkhfm]n G«sâ WmanWv tI_n] tUmgfp*v ASv sNm*m\v H^pbmXv Bt`mIWNÄ k¶p bt£ H¶pw s_Zn]m]nà A§sW fmäv {Xntfm\n kjn k¶ Bt`mIW]m\v CSv sb¬Np«n H^p hzNm^y dm¦ns` KokW¡m^n]m\v A§sW MmWpw A¨Wpw A½]pw G«Wpw NqXn F_\mNpat¯¡v bp_s¸«p A¨sâ Nm_n`m\v M§Ä tbm]Sv G«Wm\v k*nt]mXn¨Sv Mm³ {c*v hoän`m\v C^p¶Sv A§sW M§Ä F_\mNpas¯ {blhvSfm] H^p Ø`s¯¯n AkÀ S¶ W¼_n A¨³ knan¨p AkÀ b_ª kjn]n NqXn NmÀ Wo§n tlgw H^p bj]Nm` CÃw tbms`m^p koXnsâ fp¶n Nm_v WnÀ¯n H^p 70 k]Êv tSm¶n¡p¶ H^mÄ M§sa hzmPSw sI]vSp A¨Wpw A½]pw BUyw C_§n MmWpw G«Wpw bn¶ms` C_§n FWn¡v B koXv l^n¡pw Cãs¸Xp
“” Np«n]psX B^m fWÊn`m]nà “” A¨³ B BtamXv tImUn¨p “” Mm³ Np«n]psX fq¯l³ Np«n]psX A¨³ bSnW©v kÀgw fp¼v H^p t_mZbNX¯n f^n¨p”” At±iw A¨tWmXv f_pbXn b_ªp M§Ä Wm`mapw koXnWpÅnt`¡v N]_n “”C^n¡p”” bn¶n Wn¶pw H^p lÐw tN«v Mm³ Sn^nªp tWm¡n B lÐw tbms` Ss¶ hpµ^fm] H^p hv{Sn FWn¡v Fsâ N®pNsa knlzhn¡m³ bän]nà H^p fª NaÀ hm^n ]m]n^p¶p tkgw tkgw tPmS¼nsâ Wn_w Wà CXnsk«v fp`NÄ FWn¡v Ft¶ Ss¶ Wo{´n¡m³ bämsS kngfn¨p N*m H^p 35 k]ÊnW¸p_w b_]nà “” Mm³ Np«n]psX A½] tb^v tUkn C^n¡p Mm³ Np«nt] knan¡mw”” AkÄ M§tamXv b_ªn«v Sn^nsN WX¶p F´v fpjp¸pÅ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

25 Comments

Add a Comment
 1. അടുത്ത പാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലങ്കിലും പറയണം ടോ….

 2. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു പാട് taxx

 3. സൂപ്പെർ തകർക്ക് ബ്രോ സൂപ്പെർ തുടർന്ന് എഴുതൂ

 4. സൂപ്പെർ തകർക്ക് ബ്രോ

 5. കലങ്ങിയില്ല….

 6. സൂപ്പര്‍ സ്റ്റോറി

 7. What a story,please continue bro

 8. Pls continue.. bro. Entry kollam.പിന്നെ ദേവി/എട്ടത്തി ഇതിൽ ഏതാ മുറ്റ

  1. രണ്ടും ഞാൻ കമ്പി കഥകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ എന്റെ മസിലുള്ളിൽ ആദ്യം തോന്നിയ ഒരുക്ത ആശയമാണ് ഇത് പക്ഷേ ഏട്ടയെ കളിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമായാൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ട് കൊണ്ട് തീരും ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു ബിയർ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തോന്നി ഏട്ടന്റെ അമ്മായി അമ്മക്കും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കുതിരപവൻ taxx br0

 9. Super entry ayittundu . Pls continue.

 10. നന്നായി. ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടു.

 11. തുടക്കം കൊള്ളാം. പേജ് കൂട്ടി എഴുതണം.

 12. polichu man .. after avadikkalam le?? ith thakarkkjm ettathiyammayeyum avrde ammayeyum oke kalich sukippikkanam

 13. തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കളികൾക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. നല്ല കമ്പിയാക്കി തന്നെ എഴുതണം.

 14. Endey ponnu Hero,
  Etha eppo nalla thamassa.
  Vedikkettinu thee kodukku mashey.
  Nalla adipoli start ittittu eni thudaranonnow.?
  Ottum amandikkenda.
  Adutha part udaney porattey.

 15. Continue super

 16. നല്ല കഥ. ദേവിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കൊതിയാവുന്നു. ചില്ലറ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 17. Pattumengil inn nyt thanne idan nokk nalla mood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018