ഹസീന താത്ത [GandharvaN] 79

Kambi Views 129115

ഹസീന താത്ത

HASEENA THATHA BY GANDHARVAN

CsSm^p AWpek NT]m\v. Fs´¦n`pw sSäpNtam Npä§tam Ds*¦n £fn¡pN.

H^p {bkmhn]m] Mm³ C¯k\ Wm«n F¯n]Sv AXp¯nsX FWn¡v bn_¶ F³s_ hz´w NpªnsW Nm\m³ tk*n B]n^p¶p. GsSm^p B\n³s_]pw F¶ tbms` hz´w NpªnsW BUy tWm¡v Nm\pN F¶ KoknS¯ns` H^p ht´mgN^fm] B Wnfngw Mm³ l^n¡pw BhzUn¨p.

Unkh§Ä NX¶p tbm]n. At¸mjm\v Ct¸mjs¯ FÃm sb®p§sa]pw A`«p¶ H^p {blvWw F³s_ em^ys]]pw A`«n]Sv. N¶n {bhkw B]Sp sNm*pw fmhw SnN]p¶SnWv fp³bv {bhkn¨Sv sNm*pw NpªnWv NpXn¡m³ DÅ A{S fp`¸m CÃ. fp`¸m`nWp bN^w k]v–¡m³ tks_ H¶pw CÃm¯Sp sNm*v bm`v k]v–¡p¶SnWpÅ f^p¶v tZmÎÀ Np_n¨v S¶p. Wm`©p Unkhw f^p¶v Njn¨t¸mÄ Ss¶ ASymkly¯nWv bm k¶p SpX§n. ASv FWn¡pw em^y¡pw kÃm¯ Blzmhw B]n.

Mm³ F³s_ Cu tbÀh\ Nm^y§Ä b_ªp Wn§sa tdmÀ AXn¸n¡p¶nÃ. bs£ CSv b_]msS NT]nt`¡v k^m³ bänÃ. Cu NT]v¡v H^p Wm]nN D*mNp¶SnWpÅ Nm^\w tf b_ª hwekw B\v. ASv Wn§Ä¡v kjnt] fWÊn`mNpw. F¶m CWn Wfp¡v NT]nt`¡v NX¡mw. CWn]pÅ emP§an F³s_ em^y]pw Npªpw NX¶p k^nÃ. MmWpw Cu NT]ns` Wm]nN]pw fm{Sw.

BUyw NTm Wm]nNs] Np_n¨v b_]mw AtÃ?

ihoW F¶m\v NTm Wm]nN]psX tb^v. 30 k]Êv {bm]w D*v. F³s_ A½m]n]psX (em^y]psX D½) B§a]psX fN³s_ em^y B\v N£n. AXp¯Xp¯ koXpNÄ Ss¶ B\v. fq¶v Np«nNÄ D*v. Ak^psX eÀ¯mkv Updm]ns` H^p N¼Wn]n ss{ZkÀ B\v. ^*p kÀgw NqXpt¼mÄ B\v Wm«n k^pN. ASpsNm*p Np«nNÄ¡v FÃmw ^*p k]Ên³s_ kySymhw D*v. fq¶mfs¯ sNm¨nWv Ct¸mÄ H^p k]Êv {bm]tf B]n«pÅq.

MmWpw ihoW]pw S½n fq¶p k]Ên³s_ kySymhw fm{Sw B\v D*m]n^p¶Sv F¦n`pw F³s_ em^y ihoWs] Sm¯ F¶v knan¡p¶Sv sNm*v MmWpw Aks^ Sm¯ F¶v Ss¶]m\v knan¨n^p¶Sv. M§apsX knkmi hf]¯p ihoW PÀen\n B]n^p¶n«p tbm`pw FÃm Nm^y§Ä¡pw kas^ BNväokv B]n^p¶p.

b_]m³ f_¶p ihoW Wà H^p Np¡v NqXn B]n^p¶p. ihoW]psX koXv tNmjnt¡mXv B]n^p¶SnWm AknXs¯ b` hvsbgy b`im^§apw N`ym\w Njnªp Ak^psX ko«n M§Ä kn^p¶nWp tbm]t¸mÄ kna¼n]n^p¶p. AsSÃmw Njn¨p MmWpw Ak^psX cpZn³s_ B^mVN³ B]n^p¶p. bns¶ ihoW FÃmk^pfm]n W¶m]n hwhm^n¡p¶ Nq«¯n B]n^p¶SnWm MmWpfm]n kas^ sb«¶v Ss¶ N¼Wn B]n. ASv sNm*v Ss¶ knkmiw Njnªp Sn^n¨p PÄcnt`¡v b_¡pt¼mÄ ihoW]psX hvsbgy N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

8 Comments

Add a Comment
 1. കഥ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയത് അലി ഇമ്രാൻ ആണ്.

  1. Athe chetta…athinanu kadappadu ennu header inte thazhe ezhuthiya…But athu vere font aya kondu …vanilla

 2. സ്പീഡ് ഇത്തിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണം. ബാക്കി എല്ലാം കൊള്ളാം. ഇതിന്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമോ.

 3. Avatar

  നന്നായിരുന്നു. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിയിരുന്നോ…..🤔🤔
  അവസാനം പാന്റി കൊടുത്തോണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം വരൂലെ….

  😍😍😍😍

  1. Avatar

   ആദ്യത്തെ അല്ലെ അതു കൊണ്ടാണ്. ഭാവിയിൽ ശെരി ആക്കം

 4. ഗന്ധർവ്വൻ,

  കലക്കി. പാലുനിറഞ്ഞു വിങ്ങുന്ന തടിച്ചു കൊഴുത്ത മുലകൾ.. ആ ഹാ..
  ഇതിവിടെ തീർന്നോ അതോ തുടർച്ച കാണുമോ?

  1. Avatar

   ആദ്യമായി സംരംഭം ആണ്‌…നോക്കാം ചേട്ടൻ മാരെ

  2. Avatar

   Thangal ആണ് prochodhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018