ഇടയനും ആടുകളും 2 [സേതു] 682

ഇടയനും ആടുകളും 2

Idayanum Aadukalum Part 2 bY Sethu | Previous Part

A¨³ tNm\n]n_§nt¸m]SnWptlgw tlmlm½ SaÀ¶p f]¡¯nWXns¸«v N«n`n¯s¶ NnX¶p. kÃm¯ B`hyw tSm¶n. khv{S§Ä At¸mjpw A^]v¡p fpNan A`t¦m`s¸«p NnX¶p. A¶p WX¶ hwek§Ä H^p tÉmtfmg³ I`¨n{Sw tbms` Ak^psX fWÊnsâ skÅn¯n^]n ko*pw ko*pw bSnªpsNm*n^p¶p. Sm³ CSpks^ H^p NbXtkgwsN«n]mXpN]m]n^pt¶m F¶kÀ hwl]n¨p. f^n¨ptbm] fmSyp¨m]sW¡p_nt¨mÀ¯t¸mÄ AkÀ NpätdmVw sNm*p bnXªp. bn¶oXv Sm³ þ hwekn¨ Nm^y§Ä SX]mWlÎn]m]n^p¶p F¶kÀ hz]w hfmVmWn¡pkm³ {lfn¨p. bt£ fWÊm£n Aks^ sk_ptS kn«nÃ. Wo sSäpNm^n]ms\¶v fWÊm£n Aks^ Npäs¸Xp¯n. A¨sW Wn]{´n¡pkm³ SmsWm¶pw Ss¶ sI]vSnÃ. f_n¨v B BÚmlÎn¡Xnfs¸«p. S¶ns` hv{SoSzw, AX¡nsk¨n^p¶ knNm^§Ä….FÃmw Sm³ Sp_¶pkn«p. tlmlm½]psX bq_n A¨sâ Wmknj]p¶Sptbms`… B SmXn, fmÀ±ktf_n], sNmjp¯, ANwSpXNan AtWNm]n^w sI_n] hqInfpWNÄ Np¯n]n_¡n]Sptbms`. AkÀ SpXNÄ Nq«n¯n^p½n. A¸w ANt¯¡p k`nªn^p¶ N´v ko*pw Sp_n¨pk¶p… A¨³ kn^¸mXpNÄ Sn\nÀ¯p NnX¶, WPvWfm] þ I´nNan S\p¯ Nmäp SjpNn]t¸mÄ AkÀ UoÀQlzmhw kn«p. I´nNapsX CXp¡n A¨sâ N®pNapw ssNNapw tfªpWX¶tSmÀ¯v AkÀ bpaªp..Wm\w sNm*p SpXp¯ NknapNÄ ssNNam sbm¯n. kl-hftkfhfi.]iojspot.^om –
A¨³ A¶pWX¶ fVp^S^fm] Nm^y§Ä A]kn_¡ns¡m*v sfsà WX¶p. Btklw N]_n] Np® A¸w Smjm³ tk*n A¨³ Np_¨ptW^w bÅn]psX bqt´m«¯n D`m¯n. sNmjp¯ SpXNapw I´nNapw {bUÀln¸n¨psNm*v Nfnjv¶p WnÊim]]m]n NnX¶ tlmlm½]psX ^qbw f_¡mWmkp¶nÃ. Fs´m^p Wn_w..
Fs´m^p bSpbSp¸v…I´n]n Ssâ ssN WoÀ¯n]pÅ AXn Nn«n]t¸mÄ AkapsX fp`¡®p SXn¨pNm\pw….B bq_p WWªn^n¡pw…H^pNm^y¯nWpw Smfhw bmXnsæn`pw In` Q«§an`qsX fm{Stf tlmlm½t]t¸ms`m^p hv{Sos] NojX¡mkq…
C¶kÄ S³_ tfÂt¡m]vf½ bSps¡ fWÊn`m¡s«…
Wmsa.Wmsa WX¡pkm³ tbmNp¶sS´ms\¶p þ In´n¨t¸mÄ ko*pw Np® sbm§n…
Bt^m tPäpSp_¶p k^p¶p*tÃm….Hm..f_n]m½…
F´m f_n]mt½…
At¨m…Ak_m¨³ Ø`¯nÃ… Fjp¯psNmXp¡m³ bän]nÃ….
l^n…ASn§pSt¶¡p…A¨³ f_n]m½]psX AXpt¯¡pk¶p.
NqXm^w tbms` Wn¡p¶ A¨³ tami]psX fp³ klw N*v f_n]m½ AfÀ¯n¨n^n¨p..

B..f_n]mt½..tlmlm½]v¡v Wmsa Np¼hm^fm… Wo Aksa Hs¶m^p¡\w. fWÊn`mt]m?
þ DÆt¨m…f_n]m½ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Sethu

8 Comments

Add a Comment
 1. Supper Sosammacheede pooru nakkan thonnunnu wow

 2. 1. രണ്ടഭിപ്രായങ്ങള്‍: അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കഥ
  2. ഇത് വന്ന സമയം. ജലന്ദര്‍ മുതല്‍ കുറവിലങ്ങാട്‌ വരെ.

 3. Ithu pandengo vanna katha aanu. Ithinte pdf entel undarnu.

 4. Bakkiyulla bhagavum poratte

 5. ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പറ്റിയ കഥ ,അച്ഛൻ ബിഷപ്പ് സിസ്റ്റർ…ആഹാ.
  അവര് പറയുന്നത്
  ദാരിദ്ര്യം,ബ്റഹ്മചരൃഅം,അനുസരണം..

 6. നന്നായിട്ടുണ്ട് തുടർന്നെഴുതുക താങ്ക്സ്.

 7. Adyabhagam copy anegilum ithu superayi.chettanalu superaa

 8. സൂപ്പർ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan