ജീവിത യാത്രയിൽ 6 [KANNAN] 1096

Kambi Views 117827

ജീവിത യാത്രയിൽ 6

JEEVITHAYATHRAYIL 6 BY KANNANPREVIOUS

A§sW Fâvs_ Nan KoknSw C§sW Wà ^oSn]n fpt¶m«v sbm]vs¡m*n^p¶p . AknsX]pÅ fq¶v tI¨nfm^psX]pw bq_nsâ Bjw Wm³ Aa¶p sNm*n^p¶p . Fâvs_ Np®]psX]pw Wm¡nsâ]pw hpO¯n Ak^pw At¸mapw t^O tI¨n]psX ho sbm«n¡m³ FWn¡v AWpfSn CÃm]n^p¶p . tI¨n]n Wm³ WmkpsNm*pÅ t{bt]mPw SpXÀ¶v sNm*n^p¶p . A§sW H^mjvI Njnªp . F³sâ Np®]psX d`kpwCSnWnX¡v W`¯ptbmtà NqXn k¶p .

H^pUnkhw NX]pw AX¨p WmWpw t^gvf tI¨n]pw Sn^nsN ko«nt`¡v WX¶p k^pN]m]\v . A¶v Np_¨p tW^ps¯ tI¨n Fs¶ tbmNmWm]n«v k¶p knan¨p

“” Zm Fâvs_ bo^n]Zvhv fm_n]n«v ^*v Unkhfm]n . C¶v Wfp¡v Nan¨mt`m “”
Fâvs_ ht´mg¯nWv ASn^pNÄ CÃm]n^p¶p . H^pbs£ Nan SpX§n]n«v Wm³ Gäkpw NqXpSÂ Nan]v¡m³ B{Pin¨ bqÀ tI¨n]psX BN\w .

“” bns¶´m Wfp¡n¶p sbman¡mw . ^m{Sn Wm³ _qw k^mw”” F¶ Wm³ b_ªp

“” ASv tk*Zm Wfp¡v Ct¸mÄ koXnsâ bn_¡v kl¯pNqXn tbmNmw F¶n«v Nn\än³ N^]n NnX¶p Nan¡mw “”

Hmt¡ tI¨n]psX Cãw “”

Wm³ b_ªmt`m Ck^psX koXv H^p k]`n³ N^]n`m\v . Ck^psX b_¼n Ss¶ tSmXpw Npakpw D*v bns¶ kmj]pw N¸]pw FÃmw B]n«v Nps_ Nrgn]pw D*v . Nn\_pw FÃmw Wn¡p¶Sv Np_¨p Sj]m\v . ko«n Wn¶pw fm_n . ^m{Sn ASnNw B^pw At§m«v k^nà .
CWn k¶m`pw Npj¸fnà . B ko«ns` FÃm bq_pw Ct¸mÄ FWn¡pw hz´fm\t`m

A§sW M§Ä bn_¡v kl¯p NqXn Nn\än³ N^]n F¯n

ASymklyw Wn`mkpÅ ^m{Sn B]n^p¶p ASpsNm*v M§Ä¡v b^hvb^w Npj¸w CÃmsS Nm\m³ bäpfm]n^p¶p
tI¨n]psX N\n Nmf¯nsâ Sna¡w FWn¡v Nm\m³ bän . tI¨n Ip^nUmÀ B]n^p¶p C«n^p¶Sv

M§Ä b^hvb^w AXp¯ k¶p Fâvs_ fpOw ^*v ssN sNm*v tI¨n FXp¯p bSps¡ M§apsX N®pNÄ S½n Fs´ms¡t]m NTNÄ b_ªp fämt^mXpw tSm¶m¯ H^p t{bsSN hvtWiw FWn¡v tI¨nt]mXv tSm¶n . tI¨n bSps¡ Fâvs_ sWän]n D½ S¶p bn¶oX ASv Nknant`¡pw k¶p . bSps¡ B Ipk¶ Caw Ip*v Fsâ IpXntWmXv AXp¯v k¶p . B Ip*pNsa Fâvs_ Ip*pNÄ sNm*v sNm¯n k`n¡m³ Wm³ sNmSn¨p

bns¶]pw bnXn¨p Wn¡m³ FWn¡v BNpfm]n^p¶nà . tI¨n tbm`pw t{bSo£nNmsS Wm³ B Ip*pNsa FtâSm¡n . B Ip*pNapsX fVp^w Fâvs_ Ip*m Wm³ k`ns¨Xp¯p . bn¶oX AknsX WX¶Sv H^p kmlnt]_n] t{bNXWw B]n^p¶p B^m\v knK]n¨sS¶p So^pfmWn¡m³ bämsS N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

7 Comments

Add a Comment
  1. എല്ലാം അടിപൊളിയാകുന്നുണ്ട് ഇനിയും നല്ല ഭാഗങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എഴുതാൻ താക്കൾക്ക് സാധിക്കെട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

  2. കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ അടുത്ത ഭാഗം വേഗം വരില്ലേ

  3. ഗുഡ് STORY

  4. ഉം… നന്നായിട്ടുണ്ട്.. പിന്നെ ഈ അക്ഷരപിശാചിനെ കൂടി ഒഴിവാക്കണം. വിവരിച്ച് വിവരിച്ച് വന്നു പെട്ടെന്ന് തീർത്തപോലെ തോന്നി. എന്തായാലും കൊള്ളാം… അടുത്ത ഭാഗം പോരട്ടെ

  5. പൊന്നു.🔥

    അങ്ങനെ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരട്ടെ…..

  6. പുതിയ അയൽക്കാർ next part ഉണ്ടാകുമോ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan