ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് [കാലുനക്കി] 734

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് [കാലുനക്കി]

KAALU NAKKI 

im]v Fsâ {bn]s¸« km]W¡ms^ ,

CsSsâ hz´w NT]m\v Mm³ Fsâ A½s]]pw hnÌÀ fms^]pw Nan¨ NT . . CSnWv kjn¯n^nkm]Sv FWn¡v coäv– scängv DÅSv sNm*v fm{Sw B\p B NT]m\v Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv CSvH^p C³shhv_v scängv NT]m\v shm Sm`vb^yw CÃSm^v km]n¡^pSv

hpµ^nNapw hpµ^³ fm^pw N_§n WX¡p¶ sNm¨n]n B\p M§Ä Smfhn¨n^p¶Sv
MmWpw A½]pw tI¨n]pw bns¶ Fsâ AWn]¯n]pw HmÀf sk¨ Nm`w sSm«p FWn¡v hv{SoNÄ sX Nm`pNÄ N*m At¸mÄ knNm^w tN_pfm]n^p¶p…. B Unkh§an Hs¡ kWnS]n`pw fäpw k^p¶ tfmZÂhv sâ ewPn]pÅ Nm`pNÄ tWm¡n]m\v Mm³ km\fXn¨n^p¶Sv At¸msjm¶pw Mm³ tI¨n ]psXt]m AWn]¯n]psXt]m Nm`pNsa bän In´n¨p tbm`pw tWm¡n]n^p¶nÃ.. B hf]¯m\v tI¨n ASm]Sp sâ km\m_m\n dmw¥qÀ li Wn¶pfpÅ bYn¯w Njnªp Sn^n¨p ko«nt`¡p k^p¶¯v…. hSyw b_]mt`m tI¨ns] N*n«v FWn¡v sb«¶v fWhn`m]nÃ…. A{S]pw fmäw…. At¿m Mm³ Cks^ bän H¶pw CSv ks^ kÀ\n¨nà AsÃ
A½ 38 k]hp {bm]w N*m A{S]pw b_]nà tNt«m Wà H^p WmX³ I^¡m\v Fsâ A½
Wà HSp§n] A^s¡«pw knXÀ¶ Np*n]pw sS_n¨p Wn¡p¶ fp`Napw… bns¶ Wà S¡man bjw tbm`s¯ Ip*pNapw… FWn¡v A½]n Gäw Cãw A½]psX Nm`pNam\v tNt«m Wà skap¯ bmU§Ä ASn bänbnXn¨p NnX¡p¶ tWÀ¯ hzÀ\ bUh^§apw

tI¨n]psX bs£ C§sW H¶pw Aà sI_p¸¯n Ss¶ Wà sshhv B\p tI¨ns] N*m B^pw H¶p tWm¡n Wn`vNpw tI¨n¡v {bm]¯n Nknª kaÀ¨]m\v….. Wà sshhv fp`]pw Np*n]pw knXÀ¶ Ip*pw bns¶ Nm`pNÄ Fsâ sbmt¶m Hm^p ^£]pw Cà WOw Hs¡ Wo«n kr¯n]m]n sW]n tbmangv Hs¡ Ct« WX¡D… ko«n tI¨n bmkmX]pw »uhv B\p CXpN bns¶ Ip^nUmÀ Dw A½ Ft¸mapw sWän B]n^n¡pw

CWn Fsâ AWn]¯n AkÄ b¯n`m\v bYn¡p¶Sv shm sI_n] fp`NÄ B\p AkÄ¡p H¶pw k`pSm]n k¶n«nà CSv ks^ B^pw ssN sk¡m¯ sNm*v

Mm³ At¸mÄ Zn{Pn Np bYn¡p¶p… Ct{Sw Nm`w bnNvIÀ Hs¡ tWm¡n km\fXn¨p Mm³ fXp¯n^p¶p bns¶ tchvdpNv Hms¡ B]t¸mÄ ASn coäv– scängv {c*v–hv Hms¡ Nps_ D*m]n^p¶p Ip½m fqZv Bkm³ AkÀ FÃmk^pw A½s]]pw tI¨n s]]pw Hms¡ bän b_]pw Nan¨p Fs¶ms¡ d«v– FWn¡v At¸mapw A½t]mXpw sb§tamXpw A§sW H^p knNm^w tSm¶n]nÃ….. Fsâ knNm^s¯ tN«p sb«nIp kn«Sv Asâ tI¨n B^p¶p…. AkapsX ko«nt`¡p DÅ B k^kv ..

AkÄ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

14 Comments

Add a Comment
 1. കിടുക്കിട്ടുണ്ട്…
  ഫീറ്റ് ഫെറ്റിഷും നീട്ടി വളർത്തിയ നഖവും നമ്മടെ വീക്നെസ്സ് ആണ്… നെയിൽ ഫെറ്റിഷും കൂടിയാക്കുമോ…?? കയ്യിലും കാലിലും നഖം വർത്തട്ടെ…അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും…ഫുൾ സപ്പോർട്ട്…

 2. Thudaru bro

 3. Randupereyum kalichittu nirthiyal mathi

 4. നല്ല കഥ കുറച്ചു കൂടി ആകാരുന്നു

 5. CARRY ON PLEASE……….

 6. Nannayittundu vegam thudaruka

 7. ഒരു വ്യത്യസ്ഥത ഫീൽ ഉണ്ട്. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 8. അടിപൊളി….. ഇത് തുടരൂ

 9. Kollallo thdaru

 10. Kollam verae theme any continue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan