കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ 1 [AjaY] 1079

Kambi Views 331374

കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ-1
അജയ്

KAAMARANIMAARAYA BHARYAMAAR 1 BY AJAY

CSv H^p C³shÎp NT]m\v.

dmw¥qÀ WP^¯n Wn¶pw A`vbw fm_n H^p bpSn]v cv`mäv km§n]Snsâ Sn^¡pNan`m]n^p¶p Mm³. Fsâ Hmcohpw dnhnWÊv hw^wekpw AXp¯pSs¶]m\v. fÃpNapsX diaw AVnNw CÃm¯ H^p Nfyq\nän tWm¡n WX¡m³ SpX§n]n«v Np_¨v Wmam]n. hzNm^yS]nt`¡pÅ Wpjªp N]äw Ss¶ Nm^\w. hzNm^yS bp`Àt¯* Nm^yw F´m\v F¶v tImUn¨mÂ. Fsâ em^yfmÀ Ss¶]m\v {blvWw. ^*pem^yfm^pw H^p sNm¨pfp*v. H^p em^y Ct¸mÄ PÀen\n]m]n^n¡p¶p. AsSms¡ kjns] b_]mw.

A`vbw bmÌv Hs¡ tIÀ¯m\v Cu NT. s{bmcg\ Fjp¯pNm^³ AÃm¯SnWm Wn§Ä¡v F{S ^hn¡pw Fs¶m¶pw A_n]nÃ. B FsW³ b^nI]sbXp¯n]nÃ.
Mm³ AK]v W¼y {bm]w Ct¸mÄ 26 k]Êv. H^p N¼Wn]psX Fw.Zn]m\v. Fsâ sb§Ä B\v NknS. AÑWpw A½]pw sI_p¸¯ns` f^n¨SnWm MmWm\v Aksa kaÀ¯n]Sv. ko«n NmÀ¶k·mÀ CÃm¯Snsâ NphrSn]pw fäpw AkÄ¡v D*m]n^p¶p. M§Ä¡v Nq«v AÑsâ dÔ¯n sb« WµnWn F¶ Inä B]n^p¶p. GSm*v 45 k]Êv {bm]w D*v AkÀ¡v. WµnWn Inä tNmtaKn bYn¡p¶ Nm`¯v H^mÄs¡m¸w Hant¨mXn tbm]Sm\v. PÀen\n]m]tSmsX A]mÄ Nt¿mjnªp. dÔp¡apw ssNs]mjnªtSmsX AkÀ M§apsX S_kmXv ko«n F¯n. {bhk¯n sNm¨p f^n¨p. AkÀ bns¶ ko«ns` H^p AwPs¯ tbms` B]n. S_kmXv emPw k¨¸w AkÀ¡v H^p Hmi^n WÂNpN]pw sI]vSp. ASnsâ bn¶ns` ho{N«v bn¶oXm\v fWÊn`m]Sv AJWpw sI_n]¨·m^psfms¡ WµnWn Inä]psX hpµ^fm] tfWn]n Btkmaw NmftNanNÄ WX¯n]n^p¶p. CSnsâ Wµn]m]n A½½ (AJsâ A½) Ss¶]m\v AkÀ¡v H^p kn]Àt¸mi^n WnÝ]n¨Sv.

Wà H^p WmX³ D^p¸XnSs¶]m]n^p¶p WµnWn Inä¡v. Ct¸mÄ NmjvI¡v 85% W½psX WXn fp¯pf\n]psX H^p N«m\v. D]À¶ fq¡v Ak^psX {btSyNS]m\v. D]À¶ fq¡pÅkÀ Nmf¯nsâ Nm^y¯n A`vbw fp¶n«v Wn¡pw F¶m\tÃm b_]pN. F´m]m`pw Fsâ fp³ S`fp_¡mÀ Nan¨v fUn¨ WµnWns]¶ I^¡nsW FWn¡pw Nan¡m³ Nn«n. ¹ÌpknWp bYn¡p¶ Nm`¯m\v AJWpw A½]pw H^p BN-vhnZ*n f^n¡p¶Sv. sb§Ä A¶v F«mw ¢mhnÂ. IX§v Njnªp dÔp¡Ä FÃmw tIÀ¶v FXp¯ So^pfmWfm]n^p¶p M§Ä¡v Nq«nWv WµnWn Inä SpX^s« F¶Sv.

A`vb hz`vbw BhvSn]pw dmw¥q^n AJWv In` dnhnWÊpNan bmÀXv\À gn¸v DÅSp sNm*v k`n] dp²nfp«v H¶pw Dâm]nÃ. Mm³ Zn{Pn¡v bYn¡p¶ hf]¯m\v BUyfm]n WµnWn Inäs] Nan¡m³ Nn«n]Sv. ASv bs£ SnN¨pw A{bSo£nSfm]n^p¶p. Ak^pw AJWpw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

AJAY

19 Comments

Add a Comment
 1. super പാലു പോയി

 2. Super entry. Pls continue. Katta waiting.

 3. Avatar

  കലക്കി

 4. Avatar

  കലക്കി

 5. Good start…

 6. Good beginning please continue all the best. 🌹

 7. തുടക്കം കൊള്ളാം ബ്രോ. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 8. കൊള്ളാം

 9. Avatar

  bro അടിപൊളി വ്യത്യസ്ത തീം ബാകി വേഗം പോരട്ടെ

 10. Superstory. thudaruka.

 11. നല്ല സൊയമ്പൻ എഴുത്തു, സൂപ്പർ ഫീലിങ്ങ്സ് . തുടരൂ ബ്രോ

 12. നല്ല തുടക്കം. നല്ല നന്ദിനിച്ചിറ്റയും.

 13. adipoly .. ini pengal

 14. Good starting next part pettenu venam

 15. nalla thudakkam adutha bagam pattenn post cheyyane page koottumo

 16. nalla thudakkam ithinte adutha bagam pettenn post cheyyane page koottiyal nannayirikkum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018