കഴപ്പി കൂട്ടുകാരി 803

127389 Kambi Views

 

കഴപ്പി കൂട്ടുകാരി

KAZHAPPI KOOTTUKAARI 

im]v Fsâ tb^v hcoÀ (]TmÀ° tb^à ) Mm³ BUyfm] H^p NT FjpSp¶Sv sSäpsZ¦n £fn¡pN,
CSv Fsâ hz´w NT]m\v, Fsâ KoknSfm\v.

2kÀgw fp¼v Mm³ tNmtaKn bYn¡p¶Nm`w. Mm³ Ct¸mÄ 2n_ y`fr B.Com knUymÀ°n]. ¢mÊns` FÃm tPÄhpfm]n Wà N¼Wn].

A CXNm\v H^p prog`^t sI¿m³ Xo¨À b_]p¶Sv. H^p {Pq¸n 4 tb^v. Fsâ t`fm  MmWpw 3sb¬Np«nNapf D*m]Sv. Fsâ Wà N¼Wn]pÅ Fsâ Wm«ns` H^p sb¬Np«n Fsâ Xofn D*m]n^p¶p. Ckam\v W½psX NT]ns` Wm]nN f_n].(]TmÀ° tb^Ã) H^p D½¨n Np«n WXn W{hn]]psX H^p Im] D*vt«m. Ft¸mjpw S«kpw gmapw CXp¶Sv sNm*v H¶pw Nm\m³ bän]n«nÃ. bs£ Wà Np*n].

dm¡n 2 tb^pw s{bmKNvänWv tk* Nm^y§Ä M§sa G`vbn¨p. ASv FjpSp¶ Zyq«n Ht^ Wm«pNmÀ B]Sp sNm*v FWn¡pw f_n]¡pfm]n. tNmtaKn 3þ4 Unkhw `okm]n^p¶p. f_n] Fs¶ ^m{Sn tcm¬ knan¨p ^mkns` ko«nt`¡p km Wfp¡v s{bmKNväv– FjpSmw F¶v b_ªp. FWn¡v tbmNm³ fXn]m]n^p¶p fWÊn`mfWtÊmsX ^mkns` tbmNm³ So^pfmWn¨p.

Fsâ ko«n Wn¶v 10fnWnäv WX¶m AkapsX koXv F¯pw. AkapsX ko«n sb^p¶manWv Mm³ tbm]n«p*v. AkapsX D½mNv Fs¶ k`n] Nm^yfm\v (Wà I^¡m, I¡ fp`]pw BW Np*n]pw )

BXnbmXn AkapsX ko«n F¯n. AkapsX D½ hvtWit¯msX ko«nt`¡p £\n¨p. H^p fmN-vhn B]n^p¶p D½]psX tkgw N*kmXpw Fsâ Np® h`q«Xn¨p. ASv N*p sNmSn So^pt¼mtj¡pw fNapsX F³{Xn. ASpw ssWän]n gmÄ CÃmsS, A ssWän AkapsX l^o^¯n A`nªp tIÀ¶n^nNp¶p. AkapsX] Npªp fp` NXn¨p k`n¡m³ tSmWn. sb«¶kÄ Fs¶ knan¨p Mm³ sM«n. AkapsX D½ skÅw sNm*pk¶p D½s]]pw fNsa]pw fm_n fm_n tWm¡n Mm³ skÅw NpXn¨p SoÀ¯p.

AkÄ _qfnt`¡v– Fs¶ knan¨p. s{bmKNväv– FjpSm³ SpX§n. Mm³ CX]v¡nsX Aksa tWm¡n sNm*n^n¶p. bmânsâ DÅn Np® N¼n]m]n. hin¡mkp¶Sn`pw A¸p_fm]n
Mm³ Fsâ Nm`v AkapsX Nm`n sfsà fp«n¨p. AkÄ H¶pw b_]p¶nà AsSWn¡v ssU^yw WÂNn. Mm³ ko*pw ko*pw sI]vSp Wà fqZm]n. sb«¶kÄ ‘F´Zm ‘
Mm³ tbXn¨p sNm*v b_ªp ‘UminNp¶p Np_¨p skÅw S^ptfm?’
AkÄ ‘WtÃm\w Umifp*tÃm’ AkÄ ASpw b_ªv Np*n]pw Np`p¡n tbm]n Mm³ BsN tbXn¨p tbm]n^p¶p. AkÄ skÅkpw sNm*v k¶p. Mm³ tkPw NpXn¨p SoÀ¯p. ‘C{S sb«¶v SoÀt¯m, F´m tfmsW F´m Wnsâ b^nbmXn ‘? Mm³ tbXn¨p tbm]n N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

8 Comments

Add a Comment
  1. nalla kathaikkulla scop und..bt ezhuthi kulamakki..bayangara speed..enthina itra thidukkam…ellam saavakasham mathi nalla pole vivarichu slowil ezhuthiyalmathi

  2. Thudakkam kollam ..please continue ..pinna page kuuttan sramikkana ..

  3. കൊള്ളാം

  4. നല്ല കഥ അവതരണം,മോശമായി. അക്ഷരത്തെറ്റ് ഉണ്ട്‌. കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ എല്ലാം വിവരിച്ച് നല്ല കമ്പിയാക്കി എഴുതു,

  5. കൊള്ളാം. പക്ഷേ തപ്പലിലേക് പെട്ടന്ന് എത്തിയ പോലെ.

  6. Increase pages, nice.

  7. Bakki nerthe tharanee

  8. അനിയത്തിയെയും ഉമ്മയെയും കൂടെ കൂടണെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan