കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്കും പെങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഗോവയിൽ നിന്ന് 2 2008

Kambi Views 294260

കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്കും പെങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഗോവയിൽ നിന്ന് ഭാഗം 2

Koottukaarante bharyakkum pengalkkumoppam govayilninnum 2 bY IshaQ | PREVIOUS

പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്കും പെങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഗോവയിൽ നിന്ന് എന്ന കഥ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതിയ കഥ. ആ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് മുഴുവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.കഴിഞ്ഞഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ച …ആദ്യഭാഗം വായിച്ചു ഒന്ന് ഓർമ്മപുതുക്കി കൂടെ പോരു …..

Ak³ b_ªp Wo km, Aksa C_¡p¶ Nm^yw MmtWäp. D_¸mt\m G«m? CWn F´v hwekn¨m`pw Aksa Mm³ C_¡n]n^n¡pw. F¶m G«³ H¶v Sn^nªp Wn`v¡p, C¡]pw, F¶mt` Mm³ bp_¯p k^q. l^n tfmsa. MmWpw AkWpw Sn^nªp Wn¶p. AkÄ sb«m¶v k¶p skůn ImXn. M§Ä Sn^nªp tWm¡n. sSanª skůn fpjpk³ kyàfsæn`pw Aksa N* M§Ä sM«n, H^p »m¡v {dm]pw »m¡v gZn]pw fm{Sfn«v AkÄ htimU^sâ]pw Nq«pNm^sâ]pw NqsX skůnÂ. AkapsX D^p* fp`NÄ N* Fsâ Np® 90 Zn{Pn]n D]À¶p Wn¶p. AWnS]pw AkÄNv bn¶ms` skůnt`m«v ImXn. AkÄ SpX]psX bNpSn ks^ DÅ H^p sskäv ssXä_pw t_mhv NaÀ {dm]pw B\v V^n¨n«qÅSv. l^Sv {bSo£n¨Sn`pw A¸p_¯pÅ {ZhnRv B]n^p¶p ASv F¶v Aksâ fpOemkw kyàfm¡n]n^p¶p. Ak³ AWnSt]mXv tImUn¨p, tfmsa b»nNv B]n C{S tkt\m? D¯^w b_ªSv ssgf B]n^p¶p. tI«³ FÃmw h½Sn¨SsÃ, bns¶´m Ct¸mÄ. tfmsa Mm³ C{S¡v {bSo£n¨nÃ. BapNapsX fp¶n C§sW.. Ak³ b_Mv WnÀ¯n Fs¶ U]Wo]fm]n tWm¡n. At¸mÄ AWnS]pw Fs¶ CXw N®n«v tWm¡n b_ªp l^t¯«m thm_n M§Ä {ZÊv tI©v sI¿mw. AkÄ skůn Wn¶pw N]_msWm^p§n. At¸mÄ l^Sv b_ªp. FWn¡v {blvWsfm¶pfnÃ. FÃmw CknsX Asà bäq. CknXp¶p tbm]m FÃmw f_¡\w. At¸mÄ ssgf b_ªp CknsX Cs¸m C¡ fm{Sfsà HÅp.bns¶ DÅkÀ H^p b^nI]kpfnÃm¯ BapNapw. Wfp¡v AXn¨p sbman¡m³ tWm¡mw. Mm³ b_ªp.Wfp¡v tcmt«mhv H¶pw FXpt¡*. At¸mÄ l^Sv b_ªp tcmt«m FXp¡\w bs£ FÃmw Fsâ N¼yq«_n fm{Stf thkv sI¿q. HmsN As¸mÄ CWn cpÄ FWvtKm]v..

sslf skůn Wn¶pw N]_pt¼mÄ AkapsX I´n]psX bNpSn]pw gZv[n¡vNv bp_¯p Nm\p¶p*m]n^p¶p. Zm H¶v Nt{*mÄ sI]vSv tWm¡v Fsâ sb§am ASv. l^Sv b_ªt¸mÄ Mm³ BsN Iqant¸m]n. AWnS ASv tN«v In^n¨p. At¸mÄ ssgf tImUn¨p F´m Wn§sas¶ bän b_ªp In^n¡p¶Sv?
AWnS: Wns¶ H^mÄ Ns®Xp¡msS tWm¡p¶Sv N*ntà Wo? ASv N*v In^n¨Sm.
ssgf : tI¨n H¶v skůn Wn¶v N]_n tWm¡v. ^*mapw tWm¡p¶Sv Nm\mw.
l^Sv : Mm³ Nm\m¯ F´m CWn CkÄ¡pÅSv
ssgf : FÃmw N*n«p*mkpw, F¶m`pw B WWª skÅ ssXä_nsâ DÅn`qsX FÃmw b»nNv B]n
Nm\mWpw Nm\n¡pt¼mjpw WÃ hpPfm]n^n¡pw.
l^Sv :Rm, Wn§Ä Asæn`pw FÃmt^w Nm\n¡m³ k¶Sm\tÃm? F´m]m`pw WfpNv Np_¨v tcmt«mhv FXp¯mt`m.
AWnS : Cu s{ZÊnt`m
l^Sv : ASv Npj¸fnÃ. tks_ Bs^]pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

22 Comments

Add a Comment
 1. vayikan patunilla

 2. പൊന്നു.?

  നന്നായിട്ടുണ്ട്…..

  ????

 3. I cant read. Its showing some other languages

 4. കഥ നന്നായി ടുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു…

 5. ആത്മാവ്

  Dear…, പൊളിച്ചു… ബാലൻസ് പെട്ടന്ന് പോരട്ടെ… കാത്തിരിക്കുന്നു. By ആത്മാവ് ??.

 6. Next part vegam idane

 7. സൂപ്പർ സ്റ്റോറി

 8. Adichupolikkeda randinteyum

 9. കാത്തിരുന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ പേജ് വളരെ കുറവ്. പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ ബ്രോ.

 10. Story kidukki
  കഥ വായിച്ച് ഒരു മൂഡ് എത്തിയതായിരുന്നു.
  അപ്പോഴേക്കും കാളിങ്ങ് ബെല്ലും അടിച്ചു ഇവിടെ കർട്ടനും വീണു.
  കഥ ഇതേ മുഡിൽ തന്നെ സ്പിഡ് കുറച്ച് എരിവും പുളിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം .
  3 Page വായിക്കൂവാൻ അക്കും ഒരു സുഖവും തോന്നില്ല ഒരു 8 Page എങ്കിലും എഴുതാമോ Plzz

 11. കലക്കീടാ മുത്തേ page കൂട്ടി എഴുതണേ

 12. അടിപൊളി ആവുന്നുണ്ട്, പേജ് കൂട്ടണം,

 13. super bro

 14. പട്ടാളം

  Kidu bro

 15. next part late aakathe pettannu tanna idu. super story aanu

 16. pls cotinue sir. nalla feeling.

 17. Sambavam kiduu
  Bt page kootyaale vaykunnorkum oru intrst undaavoo
  Etheppi onn mood avmbolk page theerrnna avasthaayaa

 18. ഫീൽ ആകുംമുന്നേ നിർത്തിയാൽ എന്ത് പറയാനാ???

  ഇതുവരെ കിടു. പേജ് കൂടുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കി വന്നാൽ വായിക്കും…ഇല്ലെങ്കി ഇതെന്റെ അവസാന മെസേജ്…

  1. ഗൗരി നന്ദന

   ദാസാ അറമ്പറ്റും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan