കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്കും പെങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഗോവയിൽ നിന്ന് 3 1726

Kambi Views 416217

കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്കും പെങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഗോവയിൽ നിന്ന് ഭാഗം 3

Koottukaarante bharyakkum pengalkkumoppam govayilninnum 3 bY IshaQ | PREVIOUS

Nq«pNm^sâ em^y¡pw sb§Ä¡psfm¸w tPmk]n Wn¶v F¶ Fsâ NT]psX ^*mw emPw H¶mw emPt¯¡mÄ NqXpS tbKpNtamsX FjpS\w F¶ Dt±l¯n Ss¶ B\v SpX§n]Sv, bs£ In` Sn^¡pNÄ Nm^\w sb«¶v WnÀt¯*n k¶p. B Np_kv CSn b^ni^n¡m³ {lfn¡mw.

tNmanRv sd tN«t¸mÄ Mm³ AktamXv b_ªp, dmSv–_qfnt`m«v N]_n Wnt¶m Mm³ B^ms\¶p tWm¡mw. Cu ^qb¯n Wns¶ BÄNmÀ Nmt\*.
AkÄ dm¯v XÆÂ fp`]psX fpNan`qsX DXp¯n«p*v, {dm Du^n]n«nÃ, SpX]psX bNpSnt] B XÆÂ f_¡ps¶mÅp.
ssgf : CSnsW´m {blvWw, Cu ^*p fq¶p Unkhw Mm³ FÃmks^]pw Nm\n¡m³ tk*n Ss¶]m Ct§m«v k¶Sv. ({dm]psX hv{Xnbvhn bnXn¨v l^n]m¡n sNm*v AkÄ b_ªp. F¶n«v AkÄ Ss¶ kmSn Sp_¶p)
_qw tdm]v skÅw sNm*v k¶Sm\v. Ak³ km sbman¨v Aksa tWm¡n. Ak³ skÅw AknsX k¨v sb«¶v Ss¶ bp_¯p tbm]n. Aksâ b^tklw N* M§Ä¡v In^n k¶p. At¸ms]¡pw l^Sv At§m«v k¶p. Aksâ Npan Njnªn^p¶p.
l^Sv : Wn§Ä CSv ks^ Npan¨ntÃ. FsâSv Njnªp, AWnS]psX Ct¸mÄ So^pw.
Mm³ : Npan¡m³ N]_p¶SnWp fp¼v B _qw tdm]v k¶p ASm sskNns], ssgfm.. Wo Npan¡v tkPw, F¶n«v Mm³ Npan¡mw. H¶n¨v Npan¡m³ Cs¸m bän] ssXw Asöp AkÄ¡pw fWÊn`m]n Nm\\w. AkÄ dm¯v _qfn N]_n, bs£ N]_p¶SnWp fp¼v AkÄ M§sa sM«n¨p, AkÄ XÆ Du_n N¿n bnXn¨p. gZn]pw {dm]pw fm{Sw V^n¨v M§Ä¡v fp¼n`qsX Spap¼p¶ Np*nNapfm]n dmSv_qfnWpÅnt`m«v N]_n. MmWpw AkWpw Aksâ sb§apsX I´n]nt`m«v N®nf sk«msS tWm¡n.
l^Sv : Fsâ sb§amt\`pw NnXn`³ I^¡tÃ, F§sW]m tWm¡mSn^n¡pN.
Mm³ : Wnsâ sb§am]Sv sNm*v Nps_ Mm³ N¬t{XmÄ sI]vSp. bs£ CWn ^*p Unkht¯¡v Wo AkÄ Wnsâ sb§ams\¶v f_¡p¶Sm WÃSv. CWn bnXn¨v Wn`v¡m³ FWn¡mknÃ.
l^Sv : Wo F´v sI]vSm`pw Npj¸fnÃ. bs£ Aksa FWn¡v BUyw tk\w.
Mm³ : ASv WnW¡v Ss¶ S^mWm]n AkÄ Nm¯n^n¡pN]m.
l^Sv : Hmiv, ASnWnX]n Wn§Ä FÃmw hwhm^n¨tÃ.
Mm³ H^p sI_n] In^n In^n¨p.
Mm³ : AWnSs]t¸ms` FÃm¯nWpw ht¸mÀXv DÅ em^ys] Nn«n]Sv Wnsâ emPyw.
l^Sv : g]vfs] FWn¡v S^msf¶v AkÄ h½Sn¨Sv Fs´ms¡ HmcÀ sNmXp¯n«ms\¶p WnW¡_n]ptfm, Ct§m«v {Xn¸v tbm¶t¸m AkÄ NqsXtbm^\sf¶p b_ªsSm¶v, AkÄ CãfpÅSv tbms` {ZÊv sI¿pw F¶pÅSv ^*v, bns¶ Mm³ ssgfs] Nan¡p¶SnWp bN^w AkÄ tks_ Bs^¦n`pfm]n H^p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

26 Comments

Add a Comment
 1. Nxt id broo
  Adithathul theerkkaam
  Last one please

 2. പ്ലസ് vaaaki എഴുത്തുbroo
  പ്ലസ്

 3. Avatar

  എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ… കമ്പി ആയി…. പാല് ഇപ്പൊ പോകും എന്നായപ്പോ ആണ്‌…. നീ നിർത്തിയത്….

  വേഗം part4 ഇറക്കു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറക്കും…. (തമാശ )
  (കമാരാജൻ )

 4. Super Waiting for the next part…..

 5. Plz update new story

 6. Oru puthiya aradhikayanu njan
  Kadha super next part i am waiting

  1. ellavarkkum ee kadhayude gathi ishtamaavunnilla, so thudaraan thonnunnilla

   1. Bro ithuvere adipoli eni bakki koodi vanna suuuperanu

 7. NYC one….
  Waiting for the next part…..

 8. കഥ നന്നായിട്ടുണ്ട് . പ്ലീസ് continue

 9. അനിയത്തിയെ വെടി ആക്കരുത്

 10. ആത്മാവ്

  അടിപൊളി… സൂപ്പർ…. By ആത്മാവ്??

 11. Avatar

  അത്രക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു…..

  ????

 12. Nice…. Plzzz continue….

 13. വരുന്നവനും പോവുന്നവനുമൊക്കെ കൊടുത്തു കഥയുടെ രസം കളയരുത്.
  Till now interesting.. keep writing

 14. Avatar

  Kollam but avale oru vedi akkaruthu

 15. anithaye vedi aaki katha nashipikatuth please.super katha aanu. next part late aakathe udan tanna idu.wait cheyan vayya

 16. താങ്കൾ കളി സ്പീഡ് കുറച്ചു എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും അടിപൊളി ആയെന്നെ. കളിയുടെ സ്പീഡ് എല്ലാ സുഖവും നശിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടു വന്നു കഥയുടെ ചാരുത നശിപ്പിക്കരുത്.

 17. PLz add more pages nb admin plzz n ote

 18. ആഹാ കൊള്ളാം, അനിതയെ ഒരു വെടി ആക്കിയല്ലോ, ഇനി എന്താവും, ശരത് സമ്മതിക്കുമോ? അതോ ശരത് അറിയാതെ നടത്തുമോ?

 19. Good

 20. Kollam adipoli ..super akunnundu katto …pattau poyallo makkala ..eni anithaya avarkku kodukkandi varumo…adutha bhagathinayee kathirikkunnu..

  1. Vijayakumarinte comments illatha oru kadayenkilum undo kambikuttanil!!!!

   Thankal oru sambhavamanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018