കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 3 1022

Kambi Views 324348

N¼nNp«³.sWäv N* hv{So]psX AXp¯v C³gp_³hnsW bän hwhm^n¡p¶Sv.

“” C³gz_³hv Hs¡ D*v Wn§Ä¡v ASnsW¸än NqXpS Fs´¦n`pw A_n]\sf¦n dm¦v skdvsshän N]_n tWm¡n]m fSn “”

SpXÀ¶v k^pkm³ hmVyS]pÅ tImUy§Ä FÃmw Hä]Xn¡v AkhmWn¸n¨psNm*v B^ymtUkn f_pbXn sNmXp¯p.

“”Unkhkpw Cu s{X]nWv Bt\m ]m{S sI¿p¶Sv ? “” ssch`nsâ tImUyw ko*pw.

Cu A`k`mSn Cks^ knXp¶ `£\fnöv tSmWp¶p.

“” fn¡t¸mjpw “”

Häkm¡n f_pbXn Nn«n.

Ak³s_ BklyfnÃm¯ tImUy§Ä AkhmWn¸n¡p¶SnWv tk*n]m]n^n¡mw B^ymtUkn ko*pw KWm`kjn bp_s¯ NmjvINÄ BhzUn¨p SpX§n.
ASv FWn¡v Cãs¸«p. F´m]m`pw C¯k\ ssch ko*pw tImUy§sam¶pw tImUn¨nÃ.
A`vb tW^s¯ WnlÐS. WnlÐSs] teUn¨psNm*v F³s_ tcm¬ ko*pw _nwPv sI]vSp.
AtS .. fp³bv k¶ AtS W¼À.

“” fp^an fn¡v “”

{XqtNmaÀ sSan]p¶p.
ssN¡v sI_pSm]n kn_]Â AWpeks¸Xp¶p*v. k^p¶Spk^s« tcm¬ FXp¡mw.

“” it`m “”
b^fmkVn lÐw hwe^n¨v Ss¶]m\v ASv b_ªSv bt£ H¶pw bp_t¯¡v k^m¯ AkØ.
“” it`m it`m “”
sNmXp¯SnWv C^«n]m]n f_pS`]v¡Â Wn¶pw _nss¹ k^p¶p*v. B_p fmh§Ä¡v fp¼v tN«v e]s¸« AtS lÐw.
“” b_tªmaq B^m\v ?? “”
Bsa fWÊn`mNm¯ tbms` tImUn¨p.
“” tfmsW .. MmWm .. fp^an tI«³ “”
“” fWÊn`m]nà B^m¶m b_ªSv “”
“” tfmsW .. bm sNm*pk^p¶ , HmÀ¡p¶ntà Wos]s¶ ? “”

CWn WmXNw Nan¨m Fs¶ HmÀfn¸n¡p¶ SnWptk*n bj]Nm^y§Ä A]mÄ knan¨p Nqkpw F¶v FWn¡v D_¸m]n^p¶p.

“” fWÊn`m]n.. b_tªmaq tI«m “”

knW]w Spap¼p¶ H^p f_pbXn sNmXp¯p.

“” tfmtW Wo Ct¸mÄ FknsX]m\v ?
tI«Wv Wns¶s¡m*v H^p Bklyfp*m]n^p¶p “”

Bklyfmt\m {bSypbNm^w Bt\m ssUktf C]mÄ tImUn¡m³ tbmNp¶Sv F¶v Mm³ e]s¸«p.

“” tI«m .. Mm³ tNm«]¯pWn¶pw k¶psNm*n^n¡p¶Sv DÅq bmh©_m\v 9f\n Njn]pw AknsXs]¯m³ .. F´pbän F´m\v Nm^yw ? “”

“” FWn¡v Wns¶ tW^n«v H¶v Nm\\w , H^p Nm^yw sI¿q 9 f\n BNpt¼mÄ Mm³ sNmÃw s_]nÂtk tÌgWn F¯nt¡mamw “”
H¶v sM«ns]¦n`pw ASv lЯn Nm\n¡msS f_pbXn sNmXp¯p ,
“” sl^n tI«m .. sNmÃw F¯m_mNpt¼mÄ Mm³ knan¡mw””
“” Hs¡ tfmsW “”

f_pS`]v¡Â N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

57 Comments

Add a Comment
 1. ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് എന്താ വൈകിക്കുന്നെ?

 2. 🎈 എവിടെ സാറേ…കാണുന്നില്ലല്ലോ…ഉടൻ വരും എന്ന്പറഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നാലാം ഭാഗതിനായി കവർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റു ചെയ്തുണ്ടാക്കി…പ്ളീസ് റീപ്ലേ🎈

 3. kidukkiiiiiiiiiiiiiiiiii
  adipoli aryadeviyum fizalum thammilula kooodikazhcha adikam vaikkikkaruthe plssssssssss

 4. Part 4 udan varumo bro

 5. മനോജേട്ടാ…എന്തുപറ്റി…

  ഇന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെകഥയാണല്ലോ വന്നത്…

  തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടാവാം.. നാളെ ഇടുമോ.

  1. മനോജ് ഉർവശി

   ക്ഷമിക്കുക. മഴ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവയെല്ലാം കാരണം ദുരിതത്തിൽ ആയതിനാൽ ആര്യ ദേവി യുടെ യാത്ര വൈകി. ഇനി വൈകുക ഇല്ല. കൂടെ ഉണ്ടാകുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 6. ❤ പതിമൂന്നാം തിയ്യതി പതിനൊന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ..? #ഇല്ലല്ലേ….😪 എന്നാ വേണ്ട പേജ് ഒരു ഇരുപതാക്കികൂടെ..#പറ്റും …😀

  1. മനോജ് ഉർവശി

   തീയതി യും കണക്കും ഒക്കെ തെറ്റി ബ്രോ. ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാം പ്രളയം കാരണം ആയിരുന്നു.

 7. Nammude nayakanu Arya ye kalikkaan kittum?Ellenkil ellaa movements um phone il pakarthiyittundu Ennu paranju bheeshanipeduthiyalpore?

  1. മനോജ് ഉർവശി

   കഥയിൽ എൻറെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 8. Sarikkum thrilling aayirunnu thanks.,

  1. മനോജ് ഉർവശി

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക

 9. ആത്മാവ്

  ബ്രോ, വീണ്ടും ഒരു നല്ല ഭാഗം വായനക്കാർക്ക് തന്ന താങ്കൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.അടുത്ത ഭാഗം എങ്ങനെ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ എനിക്കും അറിയാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയുണ്ട് ആയതിനാൽ അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന് വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. By സ്വന്തം ആത്മാവ് 💀👈

  1. മനോജ് ഉർവശി

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി .. തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക

 10. ❤ എനിക്കേതൊന്നുന്നത് മുരളി പണ്ടു അവന്റെ കയ്യിൽനിന്നും കൈക്കലാക്കിയ 👙 ബ്രായുടെ ഉടമയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാവും അവനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക…😄

  1. മനോജ് ഉർവശി

   അതിൻറെ ഉടമയെ മുരളി തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ. ആര്യ ദേവിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച സാധനം അവരുടെ തന്നെയാണെന്ന് മുരളി ക്ക് അറിയാം.

  2. മനോജ് ഉർവശി

   കവർ ഫോട്ടോ അസ്സലായിട്ടുണ്ട്. കഥയിൽ എൻറെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വളരെ നന്ദി. ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് , നമ്മുടെ നാലാം ഭാഗം പതിമൂന്നാം തീയതി ഉണ്ടാവും. അതിൻറെ കവർ ഫോട്ടോ ഊർമ്മിള ഉണ്ണി യെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസ്സൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരു തോന്നൽ .. ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ഒരു ആട്ടോ യും കൂടി വേണം. ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചോളൂ. 😍😍

   1. coverpic cheyyunnathu nammude jordan aanu…

    1. ആരാണ് ഈ ഊർമിള ഉണ്ണി..,,?

     1. oru nadiyaa…

      1. സാറ് തന്നെ എങ്ങെനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്ക്ക്…പ്ലീസ്

    2. മനോജ് ഉർവശി

     👍👍

 11. adipoly vegam adutha part prasidheekariku

 12. പൊളിച്ചു
  മുരളിച്ചേട്ടൻ എന്തിനാവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
  വല്ല വെടിവെപ്പിനാവുമോ.? അതോ കളവോ.? അതുമെല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ” ബ്രാ ” മോഷണത്തിനോ “

  1. മനോജ് ഉർവശി

   കഥയുടെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചതിന് നന്ദി. പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തുടർന്നും ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് മുരളിച്ചേട്ടൻ വിളിച്ചത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

 13. നല്ല അവതരണം അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടന്ന് പോരട്ടെ

  1. മനോജ് ഉർവശി

   13 ആം തീയതി അടുത്തഭാഗം ഉണ്ടാകും.

 14. ശ്രീജി

  പോടാ…പോയി കാന കഴുക്…. ഇങ്ങനെ ടെന്ഷന് ആക്കലെ ബ്രോ…..

  1. മനോജ് ഉർവശി

   പെട്ടെന്ന് കഥ പറഞ്ഞുപോകുന്ന രീതിയോട് താൽപര്യമില്ല. കഥയിൽ എൻറെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചതിന് നന്ദി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തുടർന്നും ഉണ്ടാവുക.

 15. സഹോ…. കൊള്ളാട്ടോ…ഇനിക്ക്‌ ഫൈസൽ നോട് വല്ലാത്ത അസൂയ…..സഹിക്കുന്നില്ല ബ്രോ..

  1. മനോജ് ഉർവശി

   കഥ എഴുതി വന്നപ്പോൾ എനിക്കും ആരാധന തോന്നി ഫൈസൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തോട്.

 16. കവർ ഫോട്ടോ എങ്ങെനെയുണ്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി dr.kambikuttan.net സാറിന് അയച്ചുകൊടുത്തതാ..

 17. പ്രിയംവദ കാതരയാണ്

  ബ്രോ… കൊതിപ്പിച്ചട്ടു കടന്നു കളഞ്ഞു അല്ലേ??

 18. ആര്യ ദേവിയൊരു കഴപ്പിയാണല്ലേ..

 19. വീണ്ടും കൊതിപ്പിക്കലോ😢😢😢😢

 20. എവൻ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുവേ ഒള്ളോ അതോ എന്തരെങ്കിലും നടക്കുമോ? കഥ കലക്കി.

 21. അടിപൊളി … സൂപ്പർ ഫീലിംഗ് ., മനോഹരമായ വിവരണം .. തുടരുക

 22. പൊളിച്ചു ബ്രോ. മൂന്ന് ഭാഗത്തിനും കൂടി ഒരു സൂപ്പർ ലൈക്ക്.

 23. Vijarikkath megalYilekku pokku . adipoli .. waiting next part

 24. very good waiting for next part

 25. കൊള്ളാം

 26. ഈ ഭാഗവും നന്നായിട്ടുണ്ട്…വിവരണങ്ങൾ മനോഹരം…അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

  1. മനോജ് ഉർവശി

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി

 27. നല്ല അവതരണം… നന്നായിട്ടുണ്ട്..

  1. മനോജ് ഉർവശി

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി

 28. Ithrayum naal evide airunnu Manoj. Standard and Class writing. Superb. Please give us more and more entertainments like this. Please dont stop. God bless

  1. മനോജ് ഉർവശി

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക

 29. ❤ ഈ ഭാഗവും നന്നായിട്ടുണ്ട് ❤

  ❤ …എന്നാലും വിഷമമുണ്ട് ആര്യ ദേവിയെ ഇങ്ങെനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉള്പെടുത്തിയത്തിൽ…ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ജോലിയും കുടുംബവും കണക്കിലേടുക്കണമായിരുന്നു

  ❤…പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല…എന്നാലും ആ തെണ്ടി ഫൈസൽ വരുന്നതിന്നുമുന്നിൽ എത്രനേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻക്ക് അവിടെയിരിക്കാൻ…എല്ലാത്തിനും കഥാ നായകനെ പറഞ്ഞാൽ മതി…
  ❤ ഇനിയെങ്കിലും ആര്യ ദേവിയെ ഒന്നു പരിജയപ്പെടാൻ നോക്ക്…സ്വന്തം കാരനാണെന്നും നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്റെ ഉറ്റചങ്ങാതിമാരെന്നും പറഞ്ഞേമനസ്സിലാക്ക്…

  ❤ പിന്നെ ഒരുകാര്യം എന്ത് വിലകൊടുത്തും ആ ഫൈസലിനെ ആര്യ ദേവിയില്നിന്നും അകറ്റി നിർത്തണം..
  ഈ സ്വഭാവത്തിന് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ ഇനി കാണാനെ പാടില്ല… ഇതെക്കോ ഉണ്ടാക്കിയത് നയകനല്ലേ..അവൻ തന്നെ ശരിയാക്കിയാ മതി….❤❤❤

  1. Truth is stranger than fiction…always!

  2. മനോജ് ഉർവശി

   ☝️നല്ല ഒരു ജോലിയും ഉള്ളതും നല്ല ഒരു കുടുംബിനിയും ആയ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ .. ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ കഥയ്ക്ക് ആധാരം
   ✌️ ഫൈസലും ആ പയ്യനും നമ്മുടെ കഥാനായകനും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കഥയിലേക്ക്.
   ✌️☝️ നാലാം ഭാഗത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ മാത്രമേ കഥ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ.
   ✌️✌️ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ എങ്കിലും ഫൈസൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല.

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി . തുടർന്നും വായിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

   1. 👍👍👍👍

 30. Super ..adipoli …orginal feel nalkunna avatharanam valara eshttapattu katto ..keep it up and continue urvasimanoj..

  1. മനോജ് ഉർവശി

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി

 31. പട്ടാളക്കാരൻ

  Nannaayittundu😘😘😘😘

  1. മനോജ് ഉർവശി

   നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan