കോട്ടയം കൊല്ലം പാസഞ്ചർ 3 1045

Kambi Views 347750

N¼nNp«³.sWäv N* hv{So]psX AXp¯v C³gp_³hnsW bän hwhm^n¡p¶Sv.

“” C³gz_³hv Hs¡ D*v Wn§Ä¡v ASnsW¸än NqXpS Fs´¦n`pw A_n]\sf¦n dm¦v skdvsshän N]_n tWm¡n]m fSn “”

SpXÀ¶v k^pkm³ hmVyS]pÅ tImUy§Ä FÃmw Hä]Xn¡v AkhmWn¸n¨psNm*v B^ymtUkn f_pbXn sNmXp¯p.

“”Unkhkpw Cu s{X]nWv Bt\m ]m{S sI¿p¶Sv ? “” ssch`nsâ tImUyw ko*pw.

Cu A`k`mSn Cks^ knXp¶ `£\fnöv tSmWp¶p.

“” fn¡t¸mjpw “”

Häkm¡n f_pbXn Nn«n.

Ak³s_ BklyfnÃm¯ tImUy§Ä AkhmWn¸n¡p¶SnWv tk*n]m]n^n¡mw B^ymtUkn ko*pw KWm`kjn bp_s¯ NmjvINÄ BhzUn¨p SpX§n.
ASv FWn¡v Cãs¸«p. F´m]m`pw C¯k\ ssch ko*pw tImUy§sam¶pw tImUn¨nÃ.
A`vb tW^s¯ WnlÐS. WnlÐSs] teUn¨psNm*v F³s_ tcm¬ ko*pw _nwPv sI]vSp.
AtS .. fp³bv k¶ AtS W¼À.

“” fp^an fn¡v “”

{XqtNmaÀ sSan]p¶p.
ssN¡v sI_pSm]n kn_]Â AWpeks¸Xp¶p*v. k^p¶Spk^s« tcm¬ FXp¡mw.

“” it`m “”
b^fmkVn lÐw hwe^n¨v Ss¶]m\v ASv b_ªSv bt£ H¶pw bp_t¯¡v k^m¯ AkØ.
“” it`m it`m “”
sNmXp¯SnWv C^«n]m]n f_pS`]v¡Â Wn¶pw _nss¹ k^p¶p*v. B_p fmh§Ä¡v fp¼v tN«v e]s¸« AtS lÐw.
“” b_tªmaq B^m\v ?? “”
Bsa fWÊn`mNm¯ tbms` tImUn¨p.
“” tfmsW .. MmWm .. fp^an tI«³ “”
“” fWÊn`m]nà B^m¶m b_ªSv “”
“” tfmsW .. bm sNm*pk^p¶ , HmÀ¡p¶ntà Wos]s¶ ? “”

CWn WmXNw Nan¨m Fs¶ HmÀfn¸n¡p¶ SnWptk*n bj]Nm^y§Ä A]mÄ knan¨p Nqkpw F¶v FWn¡v D_¸m]n^p¶p.

“” fWÊn`m]n.. b_tªmaq tI«m “”

knW]w Spap¼p¶ H^p f_pbXn sNmXp¯p.

“” tfmtW Wo Ct¸mÄ FknsX]m\v ?
tI«Wv Wns¶s¡m*v H^p Bklyfp*m]n^p¶p “”

Bklyfmt\m {bSypbNm^w Bt\m ssUktf C]mÄ tImUn¡m³ tbmNp¶Sv F¶v Mm³ e]s¸«p.

“” tI«m .. Mm³ tNm«]¯pWn¶pw k¶psNm*n^n¡p¶Sv DÅq bmh©_m\v 9f\n Njn]pw AknsXs]¯m³ .. F´pbän F´m\v Nm^yw ? “”

“” FWn¡v Wns¶ tW^n«v H¶v Nm\\w , H^p Nm^yw sI¿q 9 f\n BNpt¼mÄ Mm³ sNmÃw s_]nÂtk tÌgWn F¯nt¡mamw “”
H¶v sM«ns]¦n`pw ASv lЯn Nm\n¡msS f_pbXn sNmXp¯p ,
“” sl^n tI«m .. sNmÃw F¯m_mNpt¼mÄ Mm³ knan¡mw””
“” Hs¡ tfmsW “”

f_pS`]v¡Â N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

57 Comments

Add a Comment
  1. ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ട് എന്താ വൈകിക്കുന്നെ?

  2. ? എവിടെ സാറേ…കാണുന്നില്ലല്ലോ…ഉടൻ വരും എന്ന്പറഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നാലാം ഭാഗതിനായി കവർ ഫോട്ടോ എഡിറ്റു ചെയ്തുണ്ടാക്കി…പ്ളീസ് റീപ്ലേ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use