കുടുംബശ്രീ ട്രാവൽസ് 2 [അനു ആനന്ദ് ] 775

Kambi Views 323630

കുടുംബശ്രീ ട്രാവൽസ് 2

Kudumbasree Travels Part 2 bY Anu Anand | Previous Part

NT]psX ^*mw emPw Mm³ Wn§Ä¡v hfÀ¸n¡p¶p. NpXpwdd豈 {bVmW kng]fmkp¶ NT]n scängnhkpw,
C³shhväpw ASn{bVmWfm]n fp¶n«p Wn¡pw F¶pÅ khvSpSNÄ km]W¡mÀ fWÊn`m¡pftÃm, ASnWm U]kp sI]vSp
C¯^w Nm^y§Ä CgvXw CÃm¯kÀ, SmÂb^yw Nm\m¯kÀ CSp km]n¡p¶Sn Wn¶pw fm_n Wn¡\sf¶p H¶pNqXn Smjvf]m]n
Atb£n¨p sNmÅp¶p. CSpks^ S¶ knfÀlW§apw t{bmÕmiW§apw, tf`n`pw {bSo£n¨psNm*v….. hzmen{bm]§Ä ]msSm^p fXn]pw NqXmsS t^s¸Xp¯\sf¶ AeyÀTW]pfm]n bpSn] A²ym]¯nt`¡v……

AWp BWµv
bpSn] dÔ§apw bpSn] t`mNkpw M§Ä¡p fp¶n CSÄ kn^n¨p.
A¸¨³ WnÀ¯nk¨ dnhnWÊpNÄ GsäXp¯p Mm³ bqÀÆmVnNw lNvSfm]n WX¯pkm³ SpX§n.
AtSmsX Fsâ sb§·m^psX fp³bn FWn¡p WgvXs¸« tb^pw {bSmbkpw lNvSfm]n Ss¶ Sn^n¨p bnXn¡mWpw Njnªp.
Ak^psX fp³bn WÃbnÅ If]mWpw…. WsÃm^p sb^pf hvTmbn]v¡mWpw…… fWÊn CXwtWXn FXp¡mWpw Njnªp. kas^ sbs«¶p Np_ª WmapNÄ¡pÅn Ss¶ FWn¡§sW WsÃm^p

D]À¨]n`pw D]^§an`pw F¯nt¨^m³ Fap¸¯n NjnªSp Ss¶
Fsâ H^p emPyw! ASn NqXpS FWns¡´p tk\w!?. bt£ Mm³
B{Pin¨Sv….. Mm³ Nm¯n^p¶Sv….. ASp fm{Sw WX¶nÃ. Mm³
ASnWpÅ {lf§Ä SpX§n. Mm³ dnhnWÊv Hs¡ SpX§ns]¦n`pw….
Njn]p¶Spw ko«nÂSs¶, Fsâ NpXpwdmwP§Äs¡m¸w……… Fsâ sb§·mÀs¡m¸w Njn]p¶SnWp Mm³ hÀÆTm {lfw WX¯n. ASnWm Ss¶ Fs´¦n`pw Nm^\§sams¡ b_ªv Ft¸mjpw AkÀs¡m¸w B ko«n Njn]p¶Sv Mm³ bSnkpw B¡n.
AtSmsX Ft¶mXpÅ Ak^psX CgvX¯nWpw hvtWi¯nWpw….. Bjw
NqXn NqXn k^m³ SpX§n. AkÀ Ht^m^p¯^pw…. Ft¶mXp hwhm^n¡p¶SnsWm¸w Fs¶ Du«mWpw D_¡mWpw fÕ^n¨p.
Ft¶mXpÅ sb^pfmä§ans`¶ tbms`, Ak^psX k{hvSVm^\§an`pÅ `manSykpw Fs¶ kÃmsS BNÀgn¨p. ^pInN^fm] e£\§Ä S¿m_m¡n S¶v Fsâ fWÊpw l^o^kpw Wn_¨p S¶SnsWm¸w….. h¼pgvX ftWmi^ l^o^kpw SpXp¯ AwP`mk\ykpw Ak]kewPn]pw hpSm^y k{hvS§an`qsX {bUÀln¸n¨p Nm\n¨p S¶v Fsâ
A´^wP¯n`pw AkÀ NpanÀfj sb¿n]v¡m³ SpX§n!!!. CSp FWn¡v hin¡mkp¶SnWp Hs¡ A¸p_fm]n^p¶p. CSp F´nt`¡pÅ
IpkXpk]vbpNams\¶pw FWn¡p SoÀ¨ B]n^p¶p. F¦n`pw……. CSp
FknsXks^ tbmNpsf¶p N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Anu Anand

10 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം. ഖ എന്ന അക്ഷരം പ്രിന്റ് ആവാത്തത് വായനാസുഖം ശരിക്കും കളയുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

 2. Avatar

  കുളിസീൻ ഒന്നു വിവരിച്ചു എഴുതിയാൽ കൊള്ളാം ബ്ലൗസ് അയിക്കുന്നതും..ബ്രാ അഴിച്ചു വാതിലിൽ തൂക്കുബോള് ആ വിയർത്ത കക്ഷം കാണുന്നതും..അവര് തന്നെ വിയതകക്ഷം മണപ്പിക്കുന്നതും ഒന്നു ഉള്പെടുത്തിയേറെ..പ്ലീസ്‌..

 3. Nice story. Good narration. Please include some pee fetish in coming chapters.
  Thanks
  Raj

 4. കലക്കി ബ്രോ… സൂപ്പർ.

  ഡയലോഗുകൾ ഓരോ വരിയാക്കി എഴുതിയാൽ വായന എളുപ്പമാകും

  1. ഇത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി,അയച്ചു കഴിഞ്ഞു…കഴിഞ്ഞ കഥയാണ്. തീർച്ചയായും ഇനി ഞാൻ എഴുതുന്ന കഥകൾ അങ്ങനത്തെ ” തെറ്റ്” തിരുത്തി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം.വളരെ നന്ദി!!..

 5. രണ്ടു പാർട്ട് ആയിട്ടും കളി ഒന്നും വരുന്നില്ലലോ ? അടുത്ത പാർട്ടിലെങ്കിലും ഒരു ഫെറ്റി ഷ് കളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു .

  1. തീർച്ച ആയും ” വരും ഭാഗത്ത്” അതെല്ലാം ഉണ്ട്.

 6. Dai suvam maatti sugham Anne aakane.allel feel varilla

 7. Avatar

  വളരെ നന്നായി…. ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നേറട്ടെ……

  😍😍😍😍

 8. Very nice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018