ലക്ഷ്‌മി ചേച്ചിയുടെ കടി 858

Kambi Views 178149

ലക്ഷ്‌മി ചേച്ചിയുടെ കടി

LAKSHMICHECHIYUDE KADI BY KANNAN

Fsâ sNmt_ Nm`s¯ B{Piw BÀ¶p `£vfn tI¨nsW bqlm¶pÅSv ,tI¨osX knXÀ¶ Np*n Nm\pt¼msjms¡ ASn bnXn¡m³ FWnNv e]¦^ tfmiw tSm¶pfmÀ¶p.Cs¸m bpÅnNm^nNv 40 k]Êm]n fq¶p Wm`p sNmÃw fp¼v WX¶ hwekw B\v CSv A¶v sSm«v C¶v ks^ FWnNv tSm¶pt¼m Hs¡ CXNv sI¶v Nan¨n«v tbm^pw ,bj] Sfnjv WXn t_mK]psX fpO Im] B\v tI¨nNv.StâXn B] `£vfn tI¨nsW Mm³ F§sW ka¨p F¶pÅSm\v Cu NT CSv NX]Ãmt«m WX¶Sv Ss¶]m,BUyw B]m\v F§sW FjpSp¶Sv sSäpNÄ hsk`mlhhfn` ..

Mm³ Gjmw ¢mhv t`m ftäm bYn¡pt¼mjm\v `£v–fn tI¨n]pw hpVo^³ tI«Wpw f¡Ä tUknN]pw fN³ tPmNp Dw M§apsX koXnsâ AXpSv Smfhn¡m³ F¯n]Sv hpVo^³ tI«³ A¶v Bt«m HmXn¡p¶p tUknN 4 ¢mÊn tPmNp Sos^ Npªm\v As¶m¶pw Wfp¡pw ftä In´ H¶pw CÃtÃm M§apsX NpXpwd§Ä S½n AXp¸¯n`m]n Smfhn]msS .FÃm^pw Wà sb^pfmäw,FWnNv Ft¸m tkt\`pw tN_n sIÃmkp¶ hzmS{´yw D*mÀ¶p Ak^psX ko«nÂ..Nm`§Ä Njnªp Mm³ +2 kn B]n N¼n In´NÄ B\v S`]n fpjpk³ A§sW WX¡p¶ ssXw B\v BUyfm]n `£vfn tI¨nsW {l²n¡m³ SpX§n]Sv tI¨n C^p* Wn_w B\v bs£ sFäwhv FÃmw AXnsbman B D^p* Np*n Wà fp`NÄ AVnNw D]^w Cà Gäkpw AXnsbman bpÅn¡m^n]psX Ip*pNÄ B\v Wà Sn¡v `nbv–hv BÀ¶p AkÀ¡v Nm\pt¼m km]n sNmXp¡m³ tSm¶pw Ft¶mXv Wà sb^pfmäw B]n^p¶p bpÅn¡m^n .ko«n Ip^nUmÀ Bkpw fn¡km_pw tkgw ASn fn¡km_pw fp` Im`v Nm\mWpÅ Akh^§Ä Nn«m_p*v ASv bpÅnNm^n]pw A§sW {l²n¡m_nà WtÃm\w Nm«n S^pw ,fpäw AXn¡pt¼mjpw Sp\n A`¡pt¼mjpw bntÅs^ bYn¸n¡m³ C^n¡pt¼mjpw FÃmw W¶m]n fp` Im`v Nm\m³ Akh^w Nn«m_p*v .A§sW C^ns¡ hpVo^³ tI«Wv PÄcv tbmk³ Akh^w Nn«n Fsâ fWhn `Íp sbm«n NqXpS {co B]n^n¡p¶p H¯p Nn«n]m H¶p bnXn¨p knXm³ F¦n`pw bän]m ASv fSn Mm³ N\¡v Nq«n..A§sW bpÅn tbm]n `£vfn tI¨n]pw bntÅ^pw fm{Sw B]n ..tI¨nt]mXv tW^n«v fp«m³ tbXn B]n^p¶p Nm^\w tI¨n A¸w StâXn B\v fp³bv H^n¡Â FknsXt]m tbm]t¸m BÄ¡q«¯n H^p¯³ bpÅn¡^psX I´n¡v bnXn¨p tI¨n Sn^nªp At§ms^ bnXn¨v Hs^®w sbm«n¨p tbm`ohv sW sNm*v bnXn¸n¨p ,ASv fm{Sfà Ft¶mXv tks_ H^p ftä sb^pfmäkpw Cà Cu Im`v Nm\n¡Â Hjn¨m .Mm³ ASn SrbvSns¸Xv WX¶p.A§sW H^p Unkhw Mm³ Ak^psX ko«n sI¶t¸m Bt^w Nm\m³ Cà Mm³ knan¨p tWm¡n Cà B^pw Cà Sn^n¨p WX¡fpt¼m N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

8 Comments

Add a Comment
  1. Mood vannappozhekkum kadha kazhinju

  2. തുടക്കം കൊള്ളാം

  3. Kadha super ..kanna evida vallapzokkamonnumilla ethra speedil pokan katto ..

  4. എന്തുവടെ ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടെ എന്തൊരു സ്പീഡാ .നീ വാണം വുട്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക് വാണം വിടണ്ടേ.

    1. വാണം വിടാം

  5. ഗൗരി നന്ദന

    ഹോ ഭയങ്കരം തന്നെ

  6. Kadha ezhuthi theerthitt poosan povanyllathano. Phayankara speed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5