മഞ്ഞുരുകും കാലം 9 [വിശ്വാമിത്രൻ] 1532

Kambi Views 65793

മഞ്ഞുരുകും കാലം 9 [വിശ്വാമിത്രൻ]

MANJURUKUM KAALAM 9 BY VISWAMITHRAN 

SINGLE CLICK TO READ ALL PREVIOUS PART OF THIS STORY

t`äv B]SnWp ko*pw £f tImUn¡p¶p.
knlzmfn{S³

{NnhvSp KWns¨¶v b_]sbXp¶SntW¡mÄ C^p¶q_p kÀgw fp³bpks^ k]ÊpÅ bp^mSW dp² hWymhn]psX ln`vbN`]psX D¯ffm] fmSrN]m\v AK´ PpiNÄ. H^p k`n] Np¶pwsI^pkv Sp^¶p ANt¯m«p F{St]m foä_pNÄ OWWw sI]vSp ANnâN¯v sI_n] fp_nNapw kÀ\ In{S¸\nNapw hq£vfSt]_n] sNm¯pb\nNapw.
^*m]n^¯nt`s_ kÀgw bj¡fpÅ PpiNan N]_pt¼mÄ FWn¡ÛpSw tSm¶n.
sk_pw hWymhnfmÀ, ASpw dp²·mÀ, sI_n] b\n]m]pV§ta´n F{S kÀg§Ä FXp¯p Nm\pw CSv Sp^¡m³?
WX¶pNm\mWpw Nymf_]n bNÀ¯mWpw H^pbmXp*v AK´]nÂ. ^mkns` Ss¶ M§Ä F¯n]n^p¶p. D¨¡pw S\p¸p*m]SnWm H«pw B]mhfnÃmsS WX¡m³ Njnªp. BN¸msX bän] H^d²w Fs´¶m N¿n e£\w N^pSm³ f_¶ptbm]n.
FWn¡ms\¦n knl¶m km]n tSm¶p¶Sv b_]p¶ H^hpOfp*vSmWpw. skÅw NpXn¨p k]_pWn_¨p M§Ä D¨Sn^nªp ^*^ B]t¸mtj¡pw AK´ N*p Njnªn^p¶p. b`^pw fp_pfp_p¡p¶p*v. knl¸v N]_n]m W½Ä W½aÃmsS Bkpw. HXpkn Nm_pNan`pw ssd¡pNan`pw N]_n M§Ä Sn^n¨p Hu_§dmUnt`¡v kn«p. WsÃm^p e£\lm` N*pbnXn¡\w. b`À¡pw C¶`s¯ e£\w bnXn¨n«p*m]nÃ.
km]nÂsNmÅm¯ tb^pÅ H^p hmfmWyw k`y tim«`n Ss¶ k*nNÄ Wn¶p. kn¯v dmÀ.
MmsWm^p B¸nÄ Kqhpw Wm`v s_m«n]pw H^p f«¬ Oof]pw A^ t¹äv d«À Ins¡Wpw HmÀZÀ sNmXp¯p. do_nsâ]pw tNmNv–sX]vÂhnsâ]pw HmÀZ_pNÄ AWkVn. W½sX b©mdn A^`näÀ dn]À b¯v fnWävsNm*v fp\p§n. Abm^w.
Ak·m^psX NpXn N*mt` A_n]mw, Sn^n¨p Mm³ Ss¶ k*nt]mXnt¡*n k^pw.
s_m«n So^v¶ptbm]t¸mÄ MmsWm^p imcv ss{cZv ss_hv b_ªp. ASnt`¡v ssN CXm³ k¶ iÀtKmSnsW Mm³ N®pNm\n¨v kn^«n. Ipk¶pSpX§n] N®pNÄ sNm*v Aksas¶ tUgyt¯mXpNqXn tWm¡n.
e£\¯nsâ Nm^y¯n Aksa¶Ã, f^n¨ptbm] Fsâ A¸q¸³ k¶m`pw tWm tNm{¼ssfhv.
Sn^n¨p tim«`n F¯n]t¸mÄ hf]w B_ntWmXXp¯n^p¶p. b`^pw Ak^k^psX fp_nNans` sf¯Nant`¡v I^nªp. knKWfm] WP^{btUl§ant`¡v H^p ssd¡v hkm^n WX¯m³ MmWpw imcnhpw C_§n.
ssd¡nsâ bn³ hoän`n^p¶p sNmÃwþA©Â hztUln]m] imcnhv Bt^msXms¡t]m hwhm^n¡p¶p*m]n^p¶p.
Ak³ b_ª WnÀtUl§aWph^nIv ssd¡v Wo§n.
Ain³h WPÀ. sNmÅmw. Wà Ø`w. H^p Pt\l fµnÀ. ASnâXpSv H^p sI_n] bmÀ¡v tbms`m^p shäbv. Bim. lm´fm] A´^o£w.
B bmÀNnâXpt¯¡v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

വിശ്വാമിത്രന്‍

10 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  👍

  😍😍😍😍

 2. വായിക്കുവാന്‍ നല്ല രസ്സമുണ്ട്…..തുടരണം….

 3. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  ബാക്കി എഴുത് വിശ്വാ..പിന്നെ പേജ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടണം കേട്ടോ.

 4. നല്ല രസമുള്ള കഥ സൂപ്പര്‍

 5. വായിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ കഥ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാത്തെ പോലെ. കുറച്ചു കൂടി എഴുതണം.

 6. Super story bro.thirichu vanallo kure naal aayi ee storyline bhaki part evide ennu aalochikunnu enthayalum vanallo bro bhaki partum aayi.

 7. Hi Vishwa dear,

  Please continue. Your story is very special to read.

  Please continue.

  Regards

 8. മാത്തുകുട്ടി

  ബാക്കി എഴുതു വിശ്വാ

 9. നീ തുടരടോ..ബാക്കി നങ്ങ നോക്കിക്കൊള്ളാം…ok

 10. ഗുരോ തീർച്ചയായും തുടരണം. മാത്രമല്ല പേജുകളും കമ്പിയും കൂട്ടണം. രസകരമായ ഭാഷയാണ് ഈ കഥയെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan