മിനിത്ത [മുനി] 2130

293977 Kambi Views

 

N¼nNp«³.sWäv Mm³ Wn¡m.
C¯ : tk* Xm

Mm³ sb«¶v t{d¡v C«p. C¯ H¶v Fs¶ Ipän bnXn¨p..bns¶ ssN FXp¯p.

Mm³ : Mm³ k^pw
C¯ H¶v In^n¨p Fsâ tSman H¶v WpÅn
Mm³ k*n kn«p
A§sW C¯msâ ko«n F¯n, Ft¶mXv AknsX C^p¶p Xokn Nm\m³ b_ªp. C¯ {ZÊv– fm_n..H^p sWän C«p k¶p..Cs¸m B fmUN fq`NÄ hzmS{´fm]n^p¡p¶ C^p klt¯¡pw b^¶v NnX¡p¶p..C¯ FWns¡m^p N«³ FXp¡m³ ANt¯¡v tbm]n, B ^*p I´Napw Spap¼p¶pfp*v.. Mm³ Xokn Hmcv– B¡n AXp¡a]n tbm]n, C¯ Im] sk¡m³ AXp¸n skÅw k¨p..Mm³ bp_Nn`qsX tbm]n C¯msW sN«nbnXn¨p, Fs¶ S«nfmän tKm`n]n SpXÀ¶p.B fuWw FWn¡v h½Ufm]n.. Mm³ bnt¶w bp_Nn Wn¶v bnXn¨p..Np_¨p d`¯nÂ..C¯ NpS_p¶p*v..

C¯ : Im] sks¡s«Xm
Mm³ : (B sIkns]m¶v W¡n ) FWn¡p Cu bm fSn fnWn¯
(B ^*p bm`vNpX§Ä bnXn¨pX¨p,, N«n]pÅ fp`sM«pNÄ bnXn¨p k`n¨p )
C¯ : A¡p… Xm tfmtW.. tk*Xm…
Mm³ : FWn¡v C¶v Cu BW¡p*n tk\w fnWn¯
(H^p ssN Smjv¯n B k^n¡ Np*n]n bnXns¨m¶p sM^n¨p )
C¯ : im…. ½m…

ssWän¡v AXn]n fnWn¯ H¶pw C«nÃm]n^p¶p..B ssWän sbm¡n.. ssN bSps¡ B fUWs¨¸n H¶v St`mXn..BsN t^mfw sNm*v fqXn^n¡p¶p..ASnsâ CX]n Wn¶pw B Nm´m^n Nm´nsW bnXns¨m¶p Sn^p½n.. C¯ Fs¶ bnXn¨p sM^n¨p…B Wm¡pNÄ sNm*v Fsâ Ip*pw ..Wm¡pw ..k`ns¨Xp¯p. sb«¶v H^p NmanRv sdÂ..
At¸mjm\v M§Ä hztdmV¯nt`¡v Sn^n¨p k¶Sv.. tkPw {ZÊv– Hs¡ tWs^]m¡n.. Mm³ Xokn k¨p.. fnWn¯ sX tfmam]n^p¶p..
fnWn¯ : Njntªm Wnsâ N_¡w
fpdn :, t´,, CWn]pw Wn¡mWm]n^pt¶m ?
C¯ : ASà Wn kjpNpw F¶v b_ªp Mm³ B¡psW CknsX bnXn¨p WnÀ¯n..
fpdn : B F¶ hm^Ã..fn¶p ^m{Sn]n At§m«v– sIÃm³ b_ªp.. Mm³ D½ Hä]v¡v Bs\¶v b_ªp Hjnªp.. CWn sNmjp¸Ã A¡p¡ C*tÃm Mm³ tbm]n k^mw…
fnWn¯ : ½v
(fnWn¯ Fs¶tWm¡n B Ip*pNÄ NXn¨p )
Np_¨p Njnªp AkÄ {ZÊv– fm_n tbm]n..
fnWn¯ kmSn AX¨p..Mm³ fnWm¯s] km^ns]Xp¯v N«n`n C«p.. B ssWän sbm¡n.. fUWs¨¸n D½ sk¨pv..
Mm³ : H¶v kmUn¨psX C¯
fnWn¯ : WnW¡v tkt\Â Snt¶m Wm]nsâ tfmsW
(FWn¡v tUgyw k¶p )
B fUWs¨¸ns` fpXnNÄ¡nsX]n Wn¶v D]À¶v Wn¡p¶ N´v Mm³ NXn¨p k`n¨p… N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Muni

6 Comments

Add a Comment
  1. kalikku oru purnnatha vannillallo munni..onnu kudi srathichal adipoli storyakum katto ..nalla theme ..keep it up and continue munni..

  2. ഡ്രാക്കുള

    കൊള്ളാം അടുത്ത പാർട്ടുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

  3. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട്..പക്ഷെ അത് കഥയാകാൻ എനിയ്ക്കു ആവുന്നില്ല..താല്പര്യം ഉള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഥയാകാം..

  4. തുടക്കം കൊള്ളാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു.

  5. Stating kalaki

  6. തുടക്കം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്…

    അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan