മൊഞ്ചത്തിയോടുള്ള പ്രേമം 2 562

Kambi Views 41379

മൊഞ്ചത്തിയോടുള്ള പ്രേമം 2

MONJATHIYODULLA PREMAM PART 2 BY BUNNY | Previous Part

 

A§sW bntä¶v tWs^s¯ F\oäp Mm³ h´tlmtSmsX Npan¡m³ N]_n. bns¶ b_]*tÃm bpSn]fptOm…. HmDu.. CWns]m^p hp^yfptOm… Np`p¡nSN¯n….. lN`NSnNn…. SN¯n¡n…. Fs¶ms¡ b_ªp A`_mWv SpX§n. dmSv–_qfn F¯n]m W½sams¡ Ss¶]m\tÃm t]lpUmhpw BÀKnSv hn§psfms¡. F´mXm Cs¶m^na¡w NqXpS F¶v D½ tImUyw. H¶pfnà Fsâ D½¨nNp«n F¶pw b_ªp Mm³ fp³bn N* dp¡pNan Wn¶v ^s*®w FXp¯p HmXn. CWn ASv sXNvÌv– Bt\m AtSm hnWnf km^nN Bt\m F¶v bXt¨mWv fm{Sw A_n]mw. cpZv– Mm³ bp_¯p¶p Njnt¨mÅmw F¶pw b_ªp ssd¡v Hs¡ H¶v sbmXn S«n fnWp¡n f^\ bm¨Â bmªp. fp³bn DÅ kmiW§sa Hs¡ BXn bmXn HmkÀtXNv sI]vSp b_¸n¨p. Wm«pNm^v AknXp¶v sS_n Hs¡ knan¡n¶p*m]n^p¶p. F¶m`pw Mm³ ht´mgw sNm*p AsSm¶pw A_nªpwNqXn CÃ. A§sW Mm³ AkapsX koXnWXp¯pÅ dhv tÌm¸nWpfp¶n F¯n. Np_¨p hf]w Nm¯n^p¶p. At¸mÄ ASm Fsâ sfm©¯n WX¶p k^p¶p. Fsâ _tº Fs´m^p AjNv. B N®pNÄ N*m B^pw ko\p tbmNpw. Fsâ irU]w AkÄ AXp¡pwtSm_pw bXbXm¶v AXn¡m³ SpX§n. BsN sfm¯w H^p fwP B]n^p¶p. N®n BsN sSanªn^p¶Sv AkÄ fm{Sw. A§sW AkÄ tÌm¸n k¶p Wn¶p. Fs¶ N*n«pw Nm\m¯ tbms` Wn¶p. Mm³ Np_¨p AXp¯v sI¶p. it`m W½Ä CknsXs]ms¡ Ss¶ D*v…. Nm\m¯Smt\m AtSm N*n«pw A§sW Wn¶Smt\m F¶v Mm³ AÐpkntWmXv tImUn¡p¶Sv tbms` B]n tImUn¨p. AkÄ¡p hwPSn AktamXm\v b_ªsS¶v fWÊn`m]n. AkÄ fpO¯v Pu^kw sNm*p k¶p. FXm AÐp AW¡v Pu^kw DÅ emkw Wà tIÀ¨ Bs\¶v Mm³ b_ªp. AkÄ Fsâ tWs^ Sn^nªp. Fsâ fpOt¯¡v tWm¡n. Mm³ BsN lzmhw Nn«m¯ tbms` B]ntbm]n . F¶n«kÄ Ft¶mXv b_ªp: “”Fsâ C¡mfm^psX fpO¯v Pu^kw k¶m Csâ fpO¯v k³ tlmNfm]n^n¡pw. Wnsâ t^mPw FWn¡v fWÊn`m]n. Ft´`pw tSm¶n]n«ps*¦n Ct¸msa WnÀ¯nt¡m ASm WÃSv. “” ASnWp Mm³ Wnt¶mXv Ft´`pw b_tªm F¶v Mm³ AktamXv– tImUn¨p F¶n«v MmWpw AÐpkpw AknXp¶v sbm«n In^n¨p. dhv tÌm¸n DÅ fäp bntÅ^pw In^n¨p. AkÄ BsN I½n. Wà ^hfm]n^p¶p B I½Â Nm\m³. A§sW dhv k¶p. AkÄ ASn N]_n. Mm³ AÐpWv Fsâ ssd¡v sNmXp¯n«v MmWpw dhn N]_n. AkÄ¡p C^n¡m³ hoäv– Nn«n]nÃ. AkÄ Wn¶SnWp sSm«p bn¶n Mm³ Wn¶p. dhv t{d¡v– CXpt¼mÄ Mm³ AkapsX l^o^¯n S«n. AkÄ Sn^nªp tWm¡n. thm_n t{d¡v– C«t¸mÄ A_n]msS bän]Sms\¶v Mm³ b_ªp. At¸mÄ AkÄ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Bunny

18 Comments

Add a Comment
 1. നൈസ് പാർട്ട്‌ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 2. Nice presentation , keep it up…..

 3. താക്കോൽക്കാരൻ

  Polich muthe….. bakki poratte

 4. Nice story make more pages plzzz

 5. Bro story pwolichu but enikk otta karyameyullu parayan avale kayvidalle

 6. സൂപ്പർ, നല്ല feel ഉണ്ട്‌ വായിക്കാൻ പേജ് കൂട്ടി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കൂ.

 7. Pwolich bro?❤️

 8. Nice bro….superb presentation….realistic

 9. Sure man
  കഥ വായിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി

 10. Cool story brro please forward

  1. Thanks broii

 11. Story kollam..page kooti ezhuthu..

 12. കൊള്ളാം ബ്രോ. നന്നായി പോകുന്നു.

 13. കഥ കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഒരു realistic ഫീൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടി പേജ് കൂട്ടി എഴുതൂ. വരികള്‍കാകിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടാല്‍ വായിക്കാനും സുഖം ഉണ്ടാകും.. അടുത്തത് വലിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാമുകാ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan