ഞാൻ ആതിര 2 [ആതിര] 172

Kambi Views 126305

ഞാൻ ആതിര 2

Njaan Aathira 2 Author : Aathira | PREVIOUS PART

 

Mm³ BSn^. Wn§Ä¡p Fsâ AWpekw Cãs¸«p F¶v A_nªSn kas^ ht´mgw SpX^p¶p.CSp hSyfmt\m F¶v tImUn¨kt^mXv hSyfm\v AWpekfm\v b_ªp H¸n¡m³ b`]nX¯pw bäp¶nà hm_pw Wm\pfm]n NqXpS hwhm^§apw hÀ b_]msS b_ª hµ^ve§apw D*v AsSÃmw FjpSm³ H^pbmXp hf]w FXp¡pw F¶SnWm b`]nX¯pw Ip^p¡n B\v Mm³ FjpSn]Sv. BUyemPw BUyemP¯p Wn¶pw SpX^p¶p. hÀ Fsâ fp`s] bSps¡ bnXn¨p Mm³ sb«¶p hm_nsW SXªp CSp sSämt\m F¶v tImUn¨p ASnWp f_pbXn]m]n hÀ FWns¡m^p D½ S¶p FWn«v– Fs¶ kn«p FWn«v– b_ªp FWn¡nSp fSn Kokn¡m³ Wns¶ H^pbmXp Cãfm\v Wo AWysâ em^y]m\v– H^p Npªnsâ A½]m\v F¶sSÃmw FWn¡_n]mw Wfp¡nX]n H^p f_]pw Ct¸mÄ Cà Wo C§sW Fsâ NqsX D*m]n^p¶m fSn Wns¶ FÃm¯^¯n`pw A_n]\w F¶v tSm¶n A§sW B\v Mm³ Ct¸mÄ F¶v b_ªp WnÀ¯n. FWn¡v B{Piw D*v fmWhoNfm]n Mm³ A]msa ANv–shbv_v sI]vSp Njnªp bs£ A_n]nà B B{Pin¨ Wnfngw F¯n]t¸mÄ FWns¡´m bän]Sv F¶v. Mm³ H¶pw b_]msS Wn¶t¸mÄ hÀ b_ªp Fsâ NqsX F¶pw D*mN\w FWn¡pÅSn H^p b¦p Fsâ hz¯n WnW¡pÅSm\v ASv tN«t¸mÄ Mm³ b_ªp Mm³ b\w B{Pin¨p Aà Fs¶tbms` Aæn ASn NqXpS Häs¸X AWpekn¡p¶ Bams\¶p tSm¶n]t¸mÄ FWn¡v hm_ntWmXv H^p AXp¸w tSm¶n]Sv B\v AÃmsS H¶pfà FWn¡v Cãfm\v bs£ FWn¡_n]nà F¶v b_ªp. hÀ ASnWp Npj¸fnà Wo NqsX D*mt`m ASv fSn F¶v b_ªp. Mm³ H¶pw fn*n]nà hÀ ko*pw Fs¶ sN«nbnXn¨p Fsâ N®pNan D½ k¨p FWn«v– Cãfm\v H^pbmXp F¶v b_ªp Fsâ Ip*n D½ sskNm³ tbm]t¸mÄ D½ km]nt¨ms« F¶v tImUn¨p Mm³ N®pNÄ AX¨p hÀ Fsâ Ip*nWp bp_¯pNqsX WmkpsNm*v W¡n ^*p Ip*pw H^pfn¨p km]n`m¡n NpXn¨p hm_nsâ H^p Ip*v MmWpw Fsâ H^p Ip*v hm_pw NpXn¨p Mm³ Fs¶ Ss¶ f_¶p Wn¶p hÀ Fsâ H^p fp`]n ssNk¨p SXkpfp*m]n^p¶p Mm³ AWph^\]pÅ Np«ns] tbms` Wn¶ptbm]n hÀ Fsâ Ip*pNsa kn«p Fsâ Njp¯n D½k¨p Fsâ DÅn`qsX H^p S\p¸v b_¶p hÀ Fs¶ Ipf^ntWmXv tIÀ¯p WnÀ¯n Mm³ At¸mjpw N®pNÄ AX¨p Ss¶ Wn¶p hÀ Ft¶mXv N®v Sp_¡m³ b_ªp Mm³ Cà F¶v b_ªt¸mÄ Fsâ N®pNan D½k¨n«p Mm³ b_ªm Sp_¡nà F¶v tImUn¨t¸mÄ Mm³ Sp_¶p bs£ FWn¡]msa tWm¡m³ hmVn¨nà Mm³ S`NpWn¨p Wn¶psNm*v Bs^¦n`pw k^pw F¶v b_ªt¸mÄ hÀ Wn¡v Wfp¡v A¸p_s¯ fp_n]n tbmNmw F¶v b_ªp Cu _qw AX¨p Npän C«p FWn«v– km N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ആതിര

13 Comments

Add a Comment
 1. athira next part post cheytho

 2. ബേച്കി എവിടെ

 3. ഈ ഭാഗവും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്‌. തുടരുക.

 4. അടിപൊളി ആതിര കുട്ടി umma

 5. കെട്ടിയോൻ നാട്ടിൽ വരട്ടെ !

  ഒളിച്ചും പാത്തുമുള്ള കളി കിടുവാണ് സാറിന്റെ കൂട്ടുകാരനും സാറും കൂടി ഒരു ഡബിൾ പെനറ്ററേഷൻ കളി കൂടി ആവാം ആ ഫാന്റസി ആണ് അവൾ പറഞ്ഞ രഹസ്യം എന്ന് കരുതുന്നു .

  1. ഹിഹി അല്ലാട്ടോ

   1. കഥ പൊളിച്ചു

 6. താങ്ക്സ്

 7. അടിപൊളി, കളിയെല്ലാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്.

 8. Nice .valare ishtapettu.ethrayum pettan adutha part pradheeshikunnu

 9. Super aathira, good narration, felt of watching it live, great

 10. ഈ പാർട്ടും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആതിര

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan