ഞാൻ അനുഷ 5 [Anusha] 290

Kambi Views 206936

ഞാൻ അനുഷ 5

Njan Anusha  Part 5 Author : Anusha

Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3PART 4

 

Njnª FÃm emP§apw km]n¨p Aen{bm]§apw ht¸mÀ«pw sI]vS FÃmkÀ¡pw Wµn.

bntä¶p Fjpt¶äp… ^m{Sn A¦nÄ k¶nÃ.. Mm³ Blzhn¨p.. tcm¬ tWm¡n BgnOv koZnt]mhv A]¨n«p*v.. Mm³ Zu\vt`mZv sI]vSp N*p.. FÃmw {Sohw… Mm³ fWÊn knIm^n¨p Ck³ Ft¶w sNmt* tbmNp… Mm³ Npan¨p.. t{d¡vcmÌv Njn¡m³ Smsj k¶p A¦nÄ D*m]n^p¶p.. Njn¨p ssN NjpNm³ tW^w A¦nÄ bn¶ms` k¶p sIkn]n b_ªp.. C¶s` Wns¶ HmÀ¯p Bâns] Nan¨p.. Mm³ H^p In^n In^n¨p.. Mm³ tNmtaKnt`¡v C_§n.. tNmtaKn sk¨p hptfgnsW N*p. Mm³ D¨ks^ C^n¡p¶pÅp F¶p b_ªp.. AkWp D¨Sn^nªp FN-vhmw D*m]n^p¶SnWm Ak³ C_§n]nÃ. Mm³ D¨¡v C_§n.. BgnOnsW knan¨p.. Ak³ dhv Ìm³Zn k^mw F¶v b_ªp.. Mm³ _qfn tbm]n s{ZÊv fm_n C_§n.. Ip^nUmÀ tXm¸pw s`Pn³hpw B\v V^n¨Sv.. tgmÄ C«nÃ… dhv N]_n.. dhv Ìm³Zn F¯n.. AknsX BgnOv D*m]n^p¶p.. ssd¡n B]n^p¶p Ak³.. Fs¶]pw N]än do¨n tbm]n.. MmWpw hptfgpw tbm]n C^n¡m_pÅ Ø`t¯¡v tbm]n.. M§apsX hos{N«v s¹]vhv B]n^p¶p ASv.. AVnNw B^pw k^m¯ H^nXw.. ^*p bm¡äv In¸vhpw H^p fnt_*]pw km§n. M§Ä AknsX tbm]n C^p¶p.. Ak³ Fsâ N¿n Wn¶pw tcm¬ km§n.. Mm³ bmÊv–tkÀZv– b_ªpsNmXp¯p.. Mm³ tWm¡n]t¸mÄ Ak³ Pm`_n fpjpk³ tWm¡p¶p.. Mm³ tImUn¨p F´m\v C{S Nm^yfm]n tWm¡p¶Sv.. BgnOv tcmt«mhv.. C¶s` A]¨Snsâ dm¡n.. Mm³ Hm.. f*m.. B tcmt«mhv Bs^¦n`pw Pym`_n]n CXptfm.. Mm³ tcm¬ km§n ssiZv sI]vS tcmÄZÀ Hm¸¬ sI]vSp sNmXp¯p.. Ak³ tcmt«mhv Hmt^m¶p Hmt^m¶m]n tWm¡n.. Aksâ fpOs¯ FN-vhvs{bg³ Mm³ tWm¡n.. N®p SÅn C^n¡p¶p… FXp¯ koZnt]m s¹ sI]vSp.. Mm³ fpOs¯ bm`p W¡n NpXn¡p¶ koZnt]m.. ASpsNm*t¸mÄ Ak³ “”sÈ.. F´m CSv..””

Mm³ “”Hm bp\ykma³ If]tÃ.. A¶v Fsâ km]n S¶t¸mÄ CsSm¶pw N*nÃtÃm…””

Ak³ In^n¨p.. Fsâ Nknan H^p D½ S¶p.. Ak³ Ft¶mXv sg]À Cäv Hm¸¬ sI¿m³ b_ªp.. Mm³ F´nWm\v F¶p tImUn¨p.. Ak³ b_ªp AsSms¡ D*v.. Ak³ Fsâ tcm\nt`¡v Fs´ms¡t]m A]¨p.. Fs´ms¡t]m hwhm^n¨p C^p¶p.. CX¡v ssch`nsâ Nm^yw b_ªp.. Mm³ B Nm^yw fm{Sw h½Sn¨nÃ.. Mm³ tcm¬ FXp¯p tWm¡n shânRv Njnªp.. Mm³ Pm`_n Hm¸¬ sI]vSp tWm¡n.. Nps_ koZnt]mhv.. Mm³ Hm¸¬ sI]vSp.. FÃmw shN-vhv koZnt]mhv ASpw HD Mm³ Aksâ fpOt¯¡v tWm¡n.. Ak³ N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

അനുഷ

12 Comments

Add a Comment
  1. നന്ദി…

 1. സിനിമ തീയറ്റർ പോലുള്ള സ്ഥലത്തു പരുക്കനായ ഒരു അപരിചിതനുമായി …ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കൂടെ ?

 2. സ്പീഡ് മാത്രമേ പ്രശ്നം ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം.

 3. കൊല്ലം അയാളുടെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരും ഉണ്ടായികൊട്ടെ കേട്ടോ അനുഷേ

 4. Sherikkum alpy thanne aano veed?

  1. ആയിരുന്നു.. ഇപ്പോൾ marrige കഴിഞ്ഞു… സ്ഥലം മാറി..

 5. Avatar

  കൊള്ളാം…..

  😍😍😍😍

 6. കൊള്ളാം അടിപൊളി വിവരിച്ചെഴുതണം പലിശക്കാരനുമായിട്ടുള്ള കളികൾ

 7. എല്ലാവരും ക്ഷെമിക്കണം… ഈ കഥ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി.. അടുത്തലക്കം നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്…

 8. കഥ എവിടെകോ പോകുന്നു എന്നാലും നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചു
  ……

  1. Shruthiii ninakum inganeee okeee onn ezhuthandee
   Anusha kadhagal adipoli ayi verne ind keep it up
   .
   .
   .
   .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018