ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 10 ഗുജറാത്തിലേക്ക് 753

276079 Kambi Views

 

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 10 

NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU Part 10 കോളേജ് ടൂർ

BY അജ്ഞാതൻ

PREVIOUS PARTS

tNmtaKv Xo¨À fm^pw fmfn]pw Bân]pw Hs¡ B]n ss`cv hvfq¯m]n tbmNp¶Snsâ CX]n`m\v CXn¯o tbms` k`n]½mk³ Wm«ns`¯n]Sv. Wm«ns` GtSm b_¼p kn¡m³ bpÅn¡m^³ ZÂin shänÂZv B\v fmfn¡pw AknXm\v tKm`n bntÅ^pw AknsX Wm«n koXv tbm`pw CÃ. k^vg§am]n AknXm]SnWm AkÀs¡m¶pw Wm«nt`¡p k^m³ Sm`vb^yw CÃ. b_¼v knäp Aѳ Ss¶ ASv km§n . fmf³ tbmNp¶Snsâ St`¶v

Aan]m CksW F§sW kn«m bänÃ.. .

Fs¶ B\v DtUln¨Sv– .ssUktf A½mk³ b\n S^ptfm

F´m bän. .Aѳ tImUn¨p

Ck³ C§sW tNmtaKv F¶v b_ªp ss`cv Na]pw. Mm³ Fsâ N¼Wn]n tKmdv s_Zn B¡n]n«p*v. ^*mjvI]v¡pÅn tKm]n³ sI¿\w Wfp¡v bpSn] H^p s{bmKNväv– Nn«n]n«p*v H^p hnfâv– ¹mâv. Ck³ F©nWo]À Asà tbm]n F©nWo]_nwPv b\n F´m¶v bYn¡s«.

tUkns].. … sb«p .. .

fmfWv AÑsâ cpÄ ht¸mÀ«v

Mm³ Wnt¶mXnSv b_]m³ C^n¡pN]m]n^p¶p .F´m]m`pw W¶m]n

Zm Ct¸mÄ Ss¶ Wnsâ dt]m Zmäm ]pw hÀ«ncn¡äv tNm¸n]pw FWn¡p sf]n sI¿yv–.

A½mkm GSm Øm`w …

Øm`w GSm]ms`´m .. Aѳ CX]v¡v N]_n

Øm`w Npj¸fnà Wà Øm`w PpK_m¯n H^p {Pmfw Ai½UmdmUv Njnªp.

lpew … NÅpNpXn fq©n PpK_m¯n NÅnöv fpt¶ A_n]mw {Pmfw Bt\ b_]ptNw tk*.

Mm³ AknsX¯n]nXv Wnsâ At¸m]vâvsfâv s`äÀ A]t¨mamw. F´m]m`pw WnW¡v Ct¸mÄ Nn«p¶SntW¡mÄ Wà hm`_n]pw sdsWcn_vhpw Nn«pw.

ko«pNmÀ im¸n Mm³ sb«p. fWhnà fWthmsX B BjvI Ss¶ tKmdv _nssh³ sI]vSp.

At¸m]vâvsfâv s`äÀ Nn«n AXp¯ BjvI ]nt`¡v s{X]n³ Xn¡äv ks^ FXp¯p.

Fs¶ b_ªp knXm³ ko«pNmÀ¡v F´m DÕmiw.

A§sW tbmtN* Unkhw B]n sskNpt¶^w B\v s{X]n³. sI§¶qÀ Wn¶pw s{X]n³ N]_n Éo¸À t`mkÀ dÀ¯v .kn³tZm]vNv A^nNn B]n C^p¶p. Sn^¡v Np_kmt\m .. AXp¯v tÌg³ Nan Wn¶pw Wn_tªmapw fWhn N^pSn .Nps_ C^p¶p fXp¯t¸mÄ kmSn`n tbm]n Wn¶v

I§WmtÈ^n F¯n Nps_ tbÀ N]_p¶p*v Nq«¯n Np_¨p tfmtZ¬ B] H^p sb®pw GSm*v Fsâ {bm]w D*mNpw. ss`äv »q Ko³hpw »m¡v tXm¸pw . hnWnfmWXn hWqg]psX hv{XNv¨À Njp¯n sI_n] fm`]pw . A¨m]Sn B\v fm` N*p fWhn`m]n. Ko³hv SpX]jNv FXp¯p Nm«n .

Mm³ kmSn`n Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

9 Comments

Add a Comment
 1. നന്നായിരുന്നു.

  😍😍😍😍

 2. nice part .. keep going .. anuvine kettiya katha pettann para

 3. Ufffff Kali cheriYa Kali valiYa Kali … superb ..

  Eadakku teachere kondu varaneee

 4. ഈ ഭാഗവും തകർത്തു, നല്ല കുണ്ണ ഭാഗ്യം ആണല്ലോ. അനുവിനെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉള്ളത് നല്ലതാ. അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ.

 5. Super.. Speed ആയൊന്നൊരു doubt

 6. Ho.enganeyum manushyarkku bhagyam undaavumo?… Superb

 7. Superb ..kidu ..kidilan avatharana shyli kondu kadha adipoliyakunnundu bro ..keep it up and continue anjathan ..

 8. Super story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan