ഞാനും എന്‍റെ കാമദേവതകളും [mallu Devil] 1435

296773 Kambi Views

 

ഞാനും എന്‍റെ കാമദേവതകളും

NJANUM ENTE KAMADEVATHAKALUM BY MALLU DEVIL

ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചു വായിക്കുക ഈ കഥയിലെ ഞാൻ നിങ്ങളാണ് എന്ന് കരുതി കഥകൾ വായിക്കുക

Mm³ ¹hvXpkn bYn¡p¶ ASymklyw bYn¡p¶ H^p B¬Np«n C¶v FN-vhmw Njnªp bSnkptbms` AkVn¡m`¯n³s_ BUy UnW§Ä AXnsbman B]n BtQmgn¨p ko«n NnX¶p_§p¶ Fsâ fpNant`¡v sb«¶m\v skÅw sS_n¨Sv NnX¡¸m]]n Wn¶v sbm´m¯ H^p¯³ Fsâ fmfn B]n^p¶p ASv (BUy NT]ns` Wm]nN) tb^v Wng H^p 36 k]ÊpÅ AXnsbman sb®v 2 Np«nNapsX A½]m\v F¶m`pw l^o^¯n Wà {l²]pÅ hv{So B\v fmfn Mm³ N«n`n Wn¶v Fjpt¶äv fmfnt]mXv tImUn¨p Wn§at¸m k¶p fmfn :11 f\n ks^ NnX¶p_§n Ø`Nm` tdmVfnà Asà Mm³ H¶v In^n¨p. fmfn :M§Ä 1 f\n¡qÀ fp³bv k¶n«pw Wo A_nªntà H^p sI_p In^nt]msX Mm³ Csöp b_ªp . AsS§Wm ^m{Sn D_¡w tkt* tW^w bp`^pw ks^ sfmssd`n`tà bns¶ h-vNqÄ CÃmªm CSv bSnkm\tÃm ‘A½ _qfnt`¡v N]_ns¡m*v b_ªp .Mm³ iman sI¶v C^p¶p fmfWpw AÑWpw hwhm^n¨n^p¡pN]m\v fmfsâ ^*pf¡apw Fs¶ N*Spw ImXnko\p ^*ptb^pw B\vNp«nNaWp ASv sNm*v e]¦^ knNrSn]pw {dgv FXp¯v bÃp tS]v¡m³ H^p§n At¸mam\v sfmssd`nsâ Nm^yw HmÀ¯Sv C¶s` N¼nNT km]n¨p D_§ntbm]SpsNm*p s{duhÀ Hmcm¡n]n«nà Mm³ HmXn sI¶v _qfn tWm¡pt¼mÄ fmfn Fsâ tcm¬ FXp¯p tWm¡p¶p Mm³ sfmssd`n ImÀKv Cà F¶v b_ªp fmfn]psX ssNNan Wn¶pw tcm¬ tfXn¨p F´mXm WnW¡v H^p NÅ`£\w fmfn tImUn¨p Mm³ sfmssd`nWp bmÊv–tkÀZv C«Sp sNm*v H¶pw fmfn N*n«nà H¶pfnà F¶v b_ªp Mm³ SXnDu^n .bÃptS¸pw Npan]pw Njnªt¸mtj¡pw Du\nWp Nm`fm]n hN` knl¸pw SoÀ¡mw F¶v N^pSn Hmt^m¶m]n t¹änt`¡v kna¼n SpX§n At¸mjm\v A½]psX GN H^p DbtUlw ASv WnW¡v fm{SfpÅSà dm¡vNn]pÅkÀ¡pNqXn tk\w FWv³ Hm^vf tk\w ASnsW´m Ak³ Njnt¨ms« F¶v fmfn]pw MmWm]n^p¶p fmfn]psX BUys¯ Np«n N`ym\w Njn¨SnWp tlgw fmf³ i\nfq\nWv Hjn¨v dm¡n FÃm]nX¯pw Fs¶ sNm*ptbm]n«p*v ASv sNm*v Ss¶ fmfn¡v Fs¶ kas^ Cãfm]n^p¶p D¨ Du\v Njnªp FÃm k^pw Xokn]n fpjpNn C^n¡p¶p fmfn Fsâ _qfn ^*p f¡sa]pw D_¡n NnX¯n Ak^psX Nq«v NnX¶p Mm³ sfsà _qfnt`¡v N]_n fmfn D_§o«nà F¶v fWÊn`m]n fmfn Ip^nUm_m\v V^n¨n^n¡p¶Sv I^nªpNnX¡p¶SnWm Ip^nUmÀ SmWv NnX¡pN]m\v fmfn Mm³ k¶Sv A_nªn«nà ASymkklyw k`p¸fpÅ Np*n s`¤nRv–hnWv–DÅn koÀ¸pfp«n¡nX¡p¶p bmkw Np_¨ptW^w Mm³ ASv BhzUn¨v Wn¶p fmfn Sn^nªt¸mÄ Fs¶ N*p Mm³ F´v sI¿\sf¶m]n fmfn H^p In^nt]msX Duw WX¡s« F¶v b_ªp …..

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Mallu devil

13 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം

 2. Super

 3. ee kadha njan thudarunilla adutha kadha innu thudangum

 4. aduth bhagam nannai ezhuathan shramikkam

 5. Next StorY varatte

 6. Kollallo ..continue chayu bro.

 7. Pazhaya veenju Puthiya kuppiyil.

  1. ഹഹഹ

 8. ബ്രോ. ഇത് കുറെ ഓടിയ തീം ആണ്. ഷഡ്ഡിയിൽ വാണം വിടുക, അത് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കളിയിൽ അവസാനിക്കുക. കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ഭാഗം അടിപൊളി ആക്കു.

 9. ബോർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan