ഓ൪മ്മചെപ്പ് 4 [Akhil akrooz] 49

Kambi Views 33786

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 4

Orma Cheppu Part 4 Author :  Akhil Akrooz

Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Part 3

 

hzÂbw tW^w sskNn. Fs´ms¡tNym Bkmtkm……..ASpw b_ªv hpf]pw S¡pXpkpw b^nbmXnNÄ Nm\pkm³ tbm]n.””””””knVnNÀ¯m¡apsX {bntSyN s{l²¡v. hwQPmW fÕ^§Ä tÌKn SpX^pN]m\v. KZvKhv ¹ohv tWm«v KÌv– W¼À 7″”””””hwQPmWw F¶v tNÄ¡pt¼mÄ fWpknsW B\v HmÀf k^p¶Sv……………………………….Ip«psbmÅp¶ sk]n`n WX¡p¶ cpXv–tdmÄ Nan]pw N*v {PuZnt`¡n_§p¶ Ikn«pbXn]n C^n¡pNp]m]n^p¶p MmWpw AWqbpw.M§Ä¡v S\`m]n Wn¡p¶ B k`n] f^¯nsâ InÃNan Wn¶v Hmt^m Sk\ Nmäv kolpt¼mapw M§sa BlnÀkVn¡pw tbms` fª bq¡Ä kojp¶p*m]n^p¶p.””””Xn hptf Wnsâ fpXn H¶v fmän Ct« . km]nt`¡v k^m tNm¸v “”””Wnt¶mXv B^m CknsX C^n¡m³ b_sª.ASpw b_ªv AkÄ fpXn k`s¯ sshZn`qsX fp¶nt`¡v C«p .””””G]v– fp¶nt`¡v CtXt*Xn. ASnsâ k`n¸w H¶v Nt*m s« “”””””””F´v k`n¸w…G]v– ASnsâ… Ak³ AkapsX fp`]nt`¡v tWm¡n b_ªp.Io. kr¯nsN«k³. tbmXm b«n sS*n.thm_n sX Mm³ Ip½ b_ªSm.tk* Wo H¶pw b_t]*.Xn bn\§t`… Mm³ Wnt¶mXv tks_ H^p Nm^yw b_]mWm kt¶ CWn ASnWpw bn\t§m.F´v Nm^yw.AsS C{bmklys¯ Nt`mÕkw W½psX tNmtaKn B\v WX¡p¶Sv.ASnWv…. ASv FWn¡v A_n]mw. Wmsa sSm«tÃ. ASnsW´m.½vfv.. As¸m ASnWv Wnsâ tb^v sI_pSm]n«v H¶v sNmXp¯n«p*v .F´nWv. MmsWm¶pw CÃ. FWn¡v k¿. CSv {ctgjv–hv tZ H¶pw AÃ.FÃm¯nWpw Nm^\w B ^mPn]m. AkÄ b_ª Nm^\ A¶v bmXn]Sv. ASv Cs¸m BsN sb«p.Hm Wo k`n] bm«pNm^n H¶v bmtXXn f^eqStf.f^eqSw Wnsâ…Fsâ.. b_s]Xn..tk* CXn¡mWtÃ..Cà CXn¡nÃ. Wo b_F¶m ssN]n Wn¶v knXv.fw kn«p…f^eqSw Wo BX f^eqStf.ASpw b_ªv AkÄ FjptWäv HmXm³ tWm¡n.Wo FknsX¡m Cu HmXps¶.ASpw b_ªv Ak³ AkapsX ssN]n bnXn¨p.Xm CXn¡tà «. ssN tkUWn¨ Mm³ N^]pw t«m.Bmmm….BsN H^p bjw sbm^n km§nS.B tW^¯v Xo¨_pw knan¨p. tbm]n k¶t¸m bjw sbm^n Cà H¶pw Cà tNm¸v.Xm fWp Wo C§sW ASnNw tW^w CsSm¡ C§sW sk¨v tbm]m skà Cu¨ k^pw ASm Mm³ FXp¯v Njnt¨.Wo DÅt¸m tks_ GSv Cu¨ k^mWm. tI«m H^p bjw sbm^n NqXn FXpt¯m «.CSv Ss¶ Asà Mm³ Wnt¶mXv AUyw b_sª.””””Wo fn*mSn^pt¶m « “”””Xn ^mPn hpf Wnt¶mXv Ft´`pw b_ªn«pt*m.””””F´v. Ft¶mXv H¶pw b_ªn«nà “”AWqbv B]n«v Ft´`pw Dt*m F¶v.Btkm FWn¡v A_n]nÃ. WnW¡v AWqbntWmXv tImUn¨qsX.fw sdÌv F¶n«v tk\w Aksâ¶v CXn Mm³ sNmÅm³. Ak^v Ft´`pw B]nt¡ms«.At¸mjm\v N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Akhil Akrooz

5 Comments

Add a Comment
  1. Akroonodu company illa tta.. 😑😑😑

  2. ഈ കഥയ്ക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് cmnt ചെയുന്നത് sry, ബ്രോ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം…നല്ല സ്റ്റോറി ആണ്, കുറച്ച് വലിച്ചുനീട്ടി എഴുതണ്ടേടത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രെ വായിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സുഗമുണ്ടാവു.. ഇമ്പോര്ടന്റ്റ്‌ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ 2* speed പോയത് പോലെ….അടുത്ത പാർട്ട്‌ അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ ഇടണം 😊

  3. അക്രൂസ്‌ ഈ പാർട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

  4. കിച്ചു..✍️

    അക്രൂസ്‌… പാരഗ്രാഫ് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്‌പേസ് കുറച്ചു കൂടുതലാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്തതിൽ ശരിയാവും ബാക്കിയൊക്കെ ഒക്കെ ആയി…😍😍😍

  5. കിച്ചു..✍️

    The first comment 😎😎😎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018