ഓ൪മ്മചെപ്പ് 4 [Akhil akrooz] 55

Kambi Views 35721

ഓ൪മ്മചെപ്പ് 4

Orma Cheppu Part 4 Author :  Akhil Akrooz

Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Part 3

 

hzÂbw tW^w sskNn. Fs´ms¡tNym Bkmtkm……..ASpw b_ªv hpf]pw S¡pXpkpw b^nbmXnNÄ Nm\pkm³ tbm]n.””””””knVnNÀ¯m¡apsX {bntSyN s{l²¡v. hwQPmW fÕ^§Ä tÌKn SpX^pN]m\v. KZvKhv ¹ohv tWm«v KÌv– W¼À 7″”””””hwQPmWw F¶v tNÄ¡pt¼mÄ fWpknsW B\v HmÀf k^p¶Sv……………………………….Ip«psbmÅp¶ sk]n`n WX¡p¶ cpXv–tdmÄ Nan]pw N*v {PuZnt`¡n_§p¶ Ikn«pbXn]n C^n¡pNp]m]n^p¶p MmWpw AWqbpw.M§Ä¡v S\`m]n Wn¡p¶ B k`n] f^¯nsâ InÃNan Wn¶v Hmt^m Sk\ Nmäv kolpt¼mapw M§sa BlnÀkVn¡pw tbms` fª bq¡Ä kojp¶p*m]n^p¶p.””””Xn hptf Wnsâ fpXn H¶v fmän Ct« . km]nt`¡v k^m tNm¸v “”””Wnt¶mXv B^m CknsX C^n¡m³ b_sª.ASpw b_ªv AkÄ fpXn k`s¯ sshZn`qsX fp¶nt`¡v C«p .””””G]v– fp¶nt`¡v CtXt*Xn. ASnsâ k`n¸w H¶v Nt*m s« “”””””””F´v k`n¸w…G]v– ASnsâ… Ak³ AkapsX fp`]nt`¡v tWm¡n b_ªp.Io. kr¯nsN«k³. tbmXm b«n sS*n.thm_n sX Mm³ Ip½ b_ªSm.tk* Wo H¶pw b_t]*.Xn bn\§t`… Mm³ Wnt¶mXv tks_ H^p Nm^yw b_]mWm kt¶ CWn ASnWpw bn\t§m.F´v Nm^yw.AsS C{bmklys¯ Nt`mÕkw W½psX tNmtaKn B\v WX¡p¶Sv.ASnWv…. ASv FWn¡v A_n]mw. Wmsa sSm«tÃ. ASnsW´m.½vfv.. As¸m ASnWv Wnsâ tb^v sI_pSm]n«v H¶v sNmXp¯n«p*v .F´nWv. MmsWm¶pw CÃ. FWn¡v k¿. CSv {ctgjv–hv tZ H¶pw AÃ.FÃm¯nWpw Nm^\w B ^mPn]m. AkÄ b_ª Nm^\ A¶v bmXn]Sv. ASv Cs¸m BsN sb«p.Hm Wo k`n] bm«pNm^n H¶v bmtXXn f^eqStf.f^eqSw Wnsâ…Fsâ.. b_s]Xn..tk* CXn¡mWtÃ..Cà CXn¡nÃ. Wo b_F¶m ssN]n Wn¶v knXv.fw kn«p…f^eqSw Wo BX f^eqStf.ASpw b_ªv AkÄ FjptWäv HmXm³ tWm¡n.Wo FknsX¡m Cu HmXps¶.ASpw b_ªv Ak³ AkapsX ssN]n bnXn¨p.Xm CXn¡tà «. ssN tkUWn¨ Mm³ N^]pw t«m.Bmmm….BsN H^p bjw sbm^n km§nS.B tW^¯v Xo¨_pw knan¨p. tbm]n k¶t¸m bjw sbm^n Cà H¶pw Cà tNm¸v.Xm fWp Wo C§sW ASnNw tW^w CsSm¡ C§sW sk¨v tbm]m skà Cu¨ k^pw ASm Mm³ FXp¯v Njnt¨.Wo DÅt¸m tks_ GSv Cu¨ k^mWm. tI«m H^p bjw sbm^n NqXn FXpt¯m «.CSv Ss¶ Asà Mm³ Wnt¶mXv AUyw b_sª.””””Wo fn*mSn^pt¶m « “”””Xn ^mPn hpf Wnt¶mXv Ft´`pw b_ªn«pt*m.””””F´v. Ft¶mXv H¶pw b_ªn«nà “”AWqbv B]n«v Ft´`pw Dt*m F¶v.Btkm FWn¡v A_n]nÃ. WnW¡v AWqbntWmXv tImUn¨qsX.fw sdÌv F¶n«v tk\w Aksâ¶v CXn Mm³ sNmÅm³. Ak^v Ft´`pw B]nt¡ms«.At¸mjm\v N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Akhil Akrooz

5 Comments

Add a Comment
  1. Akroonodu company illa tta.. 😑😑😑

  2. ഈ കഥയ്ക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് cmnt ചെയുന്നത് sry, ബ്രോ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചു എഴുതണം…നല്ല സ്റ്റോറി ആണ്, കുറച്ച് വലിച്ചുനീട്ടി എഴുതണ്ടേടത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രെ വായിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സുഗമുണ്ടാവു.. ഇമ്പോര്ടന്റ്റ്‌ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ 2* speed പോയത് പോലെ….അടുത്ത പാർട്ട്‌ അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ ഇടണം 😊

  3. അക്രൂസ്‌ ഈ പാർട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

  4. കിച്ചു..✍️

    അക്രൂസ്‌… പാരഗ്രാഫ് തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്‌പേസ് കുറച്ചു കൂടുതലാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അടുത്തതിൽ ശരിയാവും ബാക്കിയൊക്കെ ഒക്കെ ആയി…😍😍😍

  5. കിച്ചു..✍️

    The first comment 😎😎😎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan