ഒരു ഫേഷ്യൽ കഥ 159

Kambi Views 67452

ഒരു ഫേഷ്യൽ കഥ

Oru Facial Kadha bY Gokul

AÑsâ f^\kpw tI¨n]psX knkmikpsfÃmw NjnªtSmsX ko«n MmWpw A½]pw SWn¨m\v . Mm³ Zn{Pn¡v bYn¡m\v,A§mXn]n k`ns]m^p sN«nXkpw A`vbvw eqfn]n Wn¶pÅ k^pfmWkpw sNm*v Npj¸fnÃmsS Kokn¡pN]m\v M§Ä,A§sW C^ns¡ H^p NÃym\w D*m]n^p¶p A½]psX NpXpwd¯n ^*p Unkhw Njnªv ASnWp tbmN\w,dÔ¯ns` I^¡pNam] A½m]nfm^pw bntÅ^psfms¡ k^p¶Sm\v,At¸m H¶p W¶m]n H^p§n¯s¶ tbmN\w.Njnª BjvI Ss¶ bpSn] Ko³hpw gÀ«pw km§n k¨Sm\v.CWn fpXns]ms¡ H¶p sk«\w,tgkv sI¿\w,M§apsX Ss¶ sN«nX¯n inµn¡m^m] dmÀdÀfmÀ D*v.Ak³fmÀ Wà kr¯n]m]n b\ns]Xp¡p¶k^m\v,NqXmsS dyq«ngy³ b\ns]ms¡]p*v,tI¨n]psX NÃym\¯nWv Ak^p k¶n«v FÃmÀ¡pw tcgys`ms¡ sI]vSv S¶n«pÅSm\v,Np_ª sI`tk tk*n k¶q F¶m`pw hq¸_m]n sI]vSn^p¶p.ASn hfoÀ em]v F¶p knan¡p¶ BÄ Wà sdÌv dyq«ogyWm\v,Nm\mWpw hpµ^³ inµn WX³fms^t¸ms`]m\v BÄ.fpXn sk«m³ tbm]m`pw AkhmWw W¶m]n fÊmKv sI]vSp S^pw…….A§sW NX]ns`¯n Np_¨p tb^p*v A§sW Fsâ Akh^kpw k¶p,BUyw fpXns]ms¡ sk«n bn¶oXp tgkpw ASnWp tlgw fpOw tcgy sI¿m³ b_ªp,A§sW hfoÀ em]n Nps_ {NofpNsams¡ fnN-vhv sI]vSv fpO¯v bp^«n,W¶m]n tS¨p bnXn¸n¨v Np_¨p tW^w Njnªv W¶m]n fÊmKv sI]vSv ¢oWm¡n,Bim fpO¯nWp Wà Sna¡w.A§sW AkhmWw Nmlv sNmXp¡m³ tW^fm\_nªSv tbjvshXp¯n«nÃ.hm^fnà em]v D¨]v¡v em]n e£\w Njn¡m³ sNmt«jvhnt`¡p k^pw Fsâ koXnWXp¯p Ss¶]m\v Ak^psX tNmt«jvhv,em]nt]mXv sfmssd W¼_pw tfXn¨ tlgw B hf]w ko«n N]_\sf¶pw b_ªv Mm³ ko«nt`¡v tbm¶p.At½ Fsâ tbjvhv Nt*m F¶p tImUn¨v ko«nt`¡v N]_n sI¶t¸m A½]n^p¶v In^n¡m\v Xm N¡qhnt`s¡´nWmXm tbjvhpw sNm*v tbm]Sv,CSm bnXnt¨m CSknXp¶p Nn«n]Sm..B Ct¸mjm HmÀ½ k¶Sv ^mkns` bmâv Du^n]t¸m bjvhv Smsj ko\n^p¶p bns¶]sSXp¯v skânt`gWXp¯v k¨m]n^p¶p FXp¡m³ f_¶Sm\v..F´mXm fpO¯nsWms¡m^p fmäw C¯n^n huµ^yw NqXn]n«p*tÃm??Rvim ASv bns¶ fpXn sk«m³ tbm]t¸m H¶p tcgy sI]vSn^p¶p,FÃmw NjnªSnWp tlgfm NmslXp¯nsöp fWÊn`m]Sv.Duw sNmÅmw ,Xm NÃym\¯nWp sI¯m³ So^pfmWn¨tÃ?iii! ASÃt½ Nps_ BÄ¡ms^ CX]nt`¡p tbmNp¶Stà At¸m H¶p kr¯n]m]n tbmNmt`m¶p knIm^n¨p..fvDuw FWn¡v fWÊn`mkp¶p*v WX¡s« WX¡s«,Zm W½sam^pfn¨tà tbm\Sv At¸m Wo fm{Sw hpµ^Wm]m fSnt]m??…F´m A½]v¡pw dyq«ogy³ sI¿t\m??…Hm N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

gokul

16 Comments

Add a Comment
 1. adipoli thred ayirunu pakshe venda vidham use cheythilla……….
  kure partukalakki bakki kooodi ezhuthu plssssssssssssss

 2. സ്പിട് കൂടി , എന്നാലും കുഴപ്പം ഇല്ല .നന്നായിരുന്നു …

 3. സ്പീഡ് കുറച്ചു, പേജ് കൂട്ടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതൂ ബ്രോ. നല്ല തീം ആയിരുന്നു പക്ഷേ സ്പീഡ് എല്ലാം കളഞ്ഞു. അടുത്ത കഥയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

 4. page kuravuanu…

 5. നല്ല ഒരു തീം അയ്യിരുന്നൂ പെട്ടന്ന് നിർത്താൻ പാടില്ല

 6. അമ്മയെ മറ്റൊരാൾ ഉബദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മാനസിക വൈകല്യമാണ് പെട്ടന്ന് തന്നെ ചികിത്സ തേടിക്കൊളു

  1. കാമു..ണ്ണി

   🤗🤣😀😛👌

 7. നന്നായി

 8. കാമു..ണ്ണി

  വെറുതെയല്ല ഹിന്ദിക്കാർ കേരളത്തിൽ
  ഇത്രയും അധികമായത്.കുത്തിത്തേച്ചിട്ട് പോകാൻ മിടുക്കരാണ്…

  ഒളിഞ്ഞു നോക്കി നോക്കി അവസാനം മിന്നാരത്തിലെ
  ജഗതിയെപ്പോലെ ആയിപ്പോകരുത്..!

 9. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം…. നന്നായിട്ടുണ്ട്.

  😍😍😍😍

 10. നല്ല തീം ആയിരുന്നു. നന്നായി വിശദീകരിച്ചു പേജ് കൂട്ടി എഴുതിയാൽ കൂടുതൽ നന്നായേനെ. ഇപ്പോഴും മോശം ഒന്നുമല്ല. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അടുത്ത പാർട്ട്‌ ഉണ്ടോ?

  1. സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചു ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5