ഒരു കറവയുടെ കഥ [കുട്ടൂസ്] 74

Kambi Views 45913

ഒരു കറവയുടെ കഥ

Oru Karavayude Kadha bY Kuttoos

(വെറുതെ ഒരു രസം,,,,,അതല്ലേ ഒരു രസം……
വായിക്കുന്നവർക്കും രസിച്ചെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു രസത്തിനു കമന്റ് തരാൻ മറക്കണ്ട…അതല്ലേ ഒരു രസം……)

sNm¨t½ B bm{Sw Cs§Xpt¯…….C¶n¨ns^ tW^w sskNnt]ms¶m^p hwl]w…..sskNn]m bns¶ Akav Ip^¯ptk`…..

tUkhym¨³s_ D¨¯n`pÅ knan tN«v, sSÃp CuÀgyt¯msX tfjvhn, Nk¡nX]n Wn¶p Ns¿Xp¯p »m¦äv fmän F\oäp…

Cu A½¨ns¡Xp¯p sNmXp¯ms`¶m F¶ Bt`mIW]nÂ, A½¨n]psX fp_n]n F¯n tWm¡n….
Bim, bãv NqÀ¡w k`n¨p NnX¶p_§p¶p…..

A½¨ns] b_ªns«¶ Nm^yw, Cu fpXnª S\p¸v, D_§m³ F¶ hpOm….
bm{Sw FXp¯p WX¶mt¸mam HmÀs¯,,,,C¶`s¯ Nj¸nWp {dm]pw bmân]pw Hs¡ Ajn¨p Uqs^ F_nªp…Cs¸m AsSm¶pw CÃtÃm…..
tlm……sfm` Bs\¦n bm*n N¹§ tbms` Sq§n BXp¶p…… Np*n¡ntX tN_n]n^p¶ fmN-vhn k`n¨p kn«n«p, fmN-vhn]psX tft`¡v H^p shzäÀ FXp¯n«v tfjvhn bm{Sw sNm*v kmSn Sp_¶p….

tUkhym¨³ F¶t¯]pw tbms`, cpÄ tcmfnÂ, gÀs«ms¡ Du^n tSma¯n«p, S`]n H^p sN«pw sN«n Wn¡p¶p……

C¶ tUkhy tI«m bm{Sw………F¶pw b_ªp bm{Sw sNmXp¯p H¶v In^n¨n«v, Sn^nªp BW Np*n Ca¡n Sn^nªp WX¶t¸m tfjvhn In´n¨p,,, A]mant¸m tWm¡p¶Sv Ssâ Np*n]n S¶m^n¡pw…..Ip½m H^p ^h¯nWp Sn^nªp tWm¡n] tfjvhn N*Sv Ssâ Np*n tWm¡n skÅfn_¡n, fp*nWp tfman`qsX A*n Sn^p½p¶ tUkhys] B\v……
H¶v I½ns]¦n`pw, Du¼n] In^n In^n¨p, AkapsX HXp¡s¯ H^p BW Np*n F¶v fWÊnt`mÀ¯p tUkhy sSmjp¯nt`¡p WX¶p……
sI¶ bmsX A½n\osX sfm`¡n«p H^p sM¡p sNmXp¯n«p, H^p doZn N¯n¨p fp*pw A*À k]_pw Du^n A]]n Sq¡n, fqan¸m«pw bmXn tUkhy sSmjp¯p kr¯n]m¡n SpX§n….

“”Ft¶`pw sfjvhosX tKjvhn bqänÂ,, Fsâ Np® Mm³ tN«qtÃm…..
AkapsX BW sNmS¯nÂ,,,Np® tNän Mm³ AÀfmUn¡pw……
Np® bm Mm³ AfrSv tbms` AkapsX km]]n Ioän¡pw…..

Ssâ bm«p tN«p hz]w In^n¨p tUkhy Ssâ b\n SpXÀ¶p…….

ANt¯¡v tbm] tfjvhn, shzäÀ Du^n A]]n Sq¡n, dmSv_qfn N]_n knlm`fm]n fpÅn, bqs_m¶p NjpNm³ SpWnªp,,,,,bs£ S\p¸v F¶ eoN^St]mÀ¯p, fmN-vhn Nq«n bqÀ H¶v SpX¨n«v, bÃp tS¨p…..km]n {dgv ANt¯¡pw bp_t¯¡pw N]_n C_§ns¡m*n^n¡pt¼mÄ B\v tfjvhn Njnª Unkhw ¢ºn sk¨v t_mh½ b_ª Nm^yw HmÀ¯Sv……
tUkhy t_mht½sX ko«ns` tk`¡m^n sb®½s] b®p¶Sp ss`kv N*Sv knlUfm]n b_ªp, N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

kuttoos

46 Comments

Add a Comment
 1. Hello ithu vayikan patunnilla engana ithu vayikuka malayalam kittunnilla

 2. ഡേയ്പയ്യൻ,പശുവിൻ പാലിൽ കൊഴുത്ത കഥ.വയർ നിറഞ്ഞു.ആ കറവക്കാരൻ കോപ്പൻറെ ഒരു ഭാഗ്യമേ.ലവടെ മൊലയിൽ നിന്നും പശുവിൻ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ.സംഗതി ഞെരിപ്പൻ ആയിട്ടൊണ്ട്. ഞെരിച്ചങ്ങോട്ട് ഒടച്ചു പിഴിയു.ഈ പരിപാടി ഒന്നുടെ അങ്ങ് കൊഴുപ്പിക്ക്.

 3. ഡേയ്പയ്യൻ,പശുവിൻ പാലിൽ കൊഴുത്ത കഥ.വയർ നിറഞ്ഞു.ആ കറവക്കാരൻ കോപ്പൻറെ ഒരു ഭാഗ്യമേ.ലവടെ മൊലയിൽ നിന്നും പശുവിൻ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ.സംഗതി ഞെരിപ്പൻ ആയിട്ടൊണ്ട്. ഞെരിച്ചങ്ങോട്ട് ഒടച്ചു പിഴിയു.ഈ പരിപാടി ഒന്നുടെ അങ്ങ് കൊഴുപ്പിക്ക്.

  1. Not deserving replay

   1. കഥ ശരിക്കും കമ്പിയാക്കി കളഞ്ഞു. അത് കൊണ്ടാണ് സത്യസന്ധമായി പെട്ടെന്ന് വന്ന കമന്റ് ഇട്ടത്. തെറ്റിപോയെങ്കിൽ ഷെമിക്കുക.

 4. നന്നായിട്ടുണ്ട് കുട്ടാ.ഇനിയും എഴുതണേ.ആസ്വദിച്ചു വായിച്ച കഥയായിരുന്നു.എഴുത്തും കഥാപാത്രങ്ങളും സൂപ്പർ ആയിരുന്നുട്ടോ. ജീവനുള്ള കഥ.ഒരുപാടിഷ്ടായി.ഉമ്മ.

  1. എഴുതും ഞാൻ, മരണം വരെയും കുത്തിപിടിച്ചിരുന്നു എഴുതും……..ആ പേര് വായിച്ചപ്പോ തന്നൊരു രോമാഞ്ചം, പിന്നെ ഉമ്മയും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോ, രോമാഞ്ച കുഞ്ചുകനായി പോയി….

   1. ഏത് പേര് വായിച്ചപ്പോൾ. എന്താ മോൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്.

    1. ഒന്നൂല്ലേയ്……..ഹിഹി….ഡെയ്‌സി ജോർജ്

     1. എന്റെ പേരോ. k. കുട്ടൂസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ എഴുതുന്നുണ്ടോ.

     2. രോമാഞ്ചം ഇനി വരില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ കോളേജുകുമാരി ഒന്നുമല്ല.മക്കളൊക്കെ കോളേജും കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാ രോമാഞ്ചവും പോയി.അല്ലെ കുട്ടൂസെ.ഹി ഹി ഹി..

      1. Collage Kumaris okke out of fashion aanu… 😅😅😄😄 he he

       1. ഇവരെയും പിടിച്ചങ്ങ് കറക്കെടാ.മെഴ്‌സിയെക്കാൾ വലിയ അകിടിച്ചി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.”ക്ഷീരമുള്ളോരകിടിൻ ചുവട്ടിലും..”👙⚽⚽👙😘😘😘

  2. 🤓🤓🤓😍😍🙈🙈

 5. മേഴ്സിയുടെ സ്ഥാനത്തു ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാശിച്ചു പോയി.ഇത് പോലെയുള്ള കറവക്കാരെ വീട്ടു മുറ്റത്തു കിട്ടിയല്ലോ.കഥ വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കുട്ടു മോനെ.

  1. പത്തായത്തിൽ നല്ല നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ, ഏലി, മൂന്നാർന്നെന്നാണെങ്കിലും, ഓട്ടർഷ പിടിച്ചാണെങ്കിലും വരും, ഡോളി മാഡം……..

 6. ഇതൊക്കെ ആണ് കമ്പികഥകൾ.. സൂപ്പർ.. ആയിരം ലൈക്ക്. അടുത്ത പാർട്ട്‌ ഉണ്ടോ.. ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവട്ടെ. മേഴ്സിയെ രണ്ടു പേർ കറക്കുന്നത് എഴുതു.

  1. ലോബോ, നന്ദി,

 7. Oru rakshayillaaaa machane… Super ayittundu. Porichuuuuu…. Pls continue…

  1. Thanks Shanu

 8. നല്ല ഞെരിപ്പൻ കമ്പി

  1. Thanks Jo

 9. Super!! super theme, well narrated. pls continue your contribution to this site. waiting for your next creation.

  Cheers

  1. Thankx Bro

  2. Thankx Bro……

 10. സൂപ്പർ, കളി അടിപൊളി ആയി

  1. Thankx Bro…..

 11. Pashuvine kond onn nakkikukayum pinne onn pushukayum cheyamayirunnu

  1. എല്ലാത്തിനും ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ……..

   1. 🤓🤓👍👍😇 കുട്ടൂസ്

 12. Adipoli super… ഒരു സിനിമ കണ്ടത് പോലുണ്ട്..

  1. അത്രക്കങ്ങട് പോണോ……….
   താങ്ക്സ് ബ്രോ………………

 13. ഹോ എന്തൊരു കഥ …,ഇഷ്ടപ്പെട്ടു;

  ജഴ്സി പശുപോലിരിയ്ക്കുന്ന മേഴ്സിയെ,
  മൂരിക്കുട്ടൻ ദേവസ്യ ചേട്ടൻ തൊഴുത്തിൽ വച്ച്
  നെയ്യും കൂട്ടി കറന്നെടുത്തു..
  ഹിഹിഹി 😁😁😃

  1. മേഴ്സിമാർ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിന്നാ പിന്നെ പാവം ദേവസ്യാച്ചായന്മാർ എന്നാ ചെയ്യാനാ ..ഹി ഹി…..
   താങ്ക്സ് ബ്രോ……

 14. തകർത്തു… ഇനീം പോരട്ടെ

  1. Thanks Bro…

 15. ha ha…adipoli….

  1. Thank U Harish

 16. ഗംഭീരമായി… ഇനിയും ഇതു പോലത്തെ എരിവുള്ള വിഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷികുന്നു…

  1. ഡിസംബർ 14 ആവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു…..ഒടിയന്റെ ഒടി വിദ്യകൾ കാണാനായി…..ഹി ഹി

 17. Kutoos Bro aparaa kambi feel polichu addukki.

  1. Thank u Joseph….

 18. കുട്ടൂസെ….. കിടു. ഇതു പോലുള്ള കമ്പിയുമായി പെട്ടന്ന് വന്നാട്ടെ.

  😍😍😍😍

  1. Thank u പൊന്നു

 19. സൈറ്റിന്റെ പേരിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു അടിപൊളി കഥ. കൊള്ളാം.

  1. അസുരൻ ബ്രോ നമോവാകം ആൻഡ് ശുക്രിയാ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018