ഒരു കൊച്ചു അവിഹിതം 1 [ഈപ്പൻ പാപ്പച്ചി] 94

Kambi Views 87419

ഒരു കൊച്ചു അവിഹിതം 1 [ഈപ്പൻ പാപ്പച്ചി]

ORU KOCHU AVIHITHAM AUTHOR EAPPAN PAPPACHI

F_\mNpaw KnÃ]ns` A{S sI_pSÃm¯ H^p {Pmf¯n`m\v Cu NT WX¡p¶Sv. Mm³ {b\kv. Zn{Pn sh¡âv C]À bYn¡p¶p. Fsâ AÑWv H^p tÌgW_n tgmbv B\v. A½ H^p ko«½]pw. H^p tI«Wp*v. bpÅn sIss¶]n`m\v. hfmVmWb^fm]n tbmkp¶ H^p hmVm^\ NpXpwdw.A§sW]n^ns¡]m\v A½¡v H^p sI_n] hÀK_n tk*nk¶Sv. Aѳ cpÄ ssXw timhvbnä`n WnÂt¡*nk^pw. Mm³ fm{Stf DÅp ko«nÂ. ^mkns` Aѳ e£\w km§ns¡m*pk¶pS^pw. Mm³ ASv Njn¡pw. ^*p Unkhw Njnªt¸mÄ A]¡m^n]m] ^ftI¨n timhvbnä hµ^vlW¯nsW¯n. ko«ns` e£\Nm^y§Ä A§sW IÀ¨mkng]fm]n. At¸mÄ tI¨n b_ªp, {b\kv tfmWpÅ e£\w Mm³ D*m¡nt¡mamw, Ct§m«pÅ Nªn]pw. ASnWp tI«³ Nãs¸X* F¶v. BUysfms¡ Aѳ FSnÀs¯¦n`pw ^ftI¨n knXp¶ `£\fnÃ. HXpkn Aѳ h½Sn¨p.bntäUnkhw ^mkns` Mm³ H^p Sfnjv ImW`n H^p sFäw thmRv N*p km\w knXpN]m]n^p¶p. sbs«¶v kmSn`n Bt^m S«p¶Sv tN«p. tWm¡n]t¸m ^ftI¨n. {ZÊv Hs¡ tWs^]m¡n ImW fmän kmSn Sp_¶p. tN_nk¶ DXsW ^ftI¨n]psX tImUyw. F´m\v tfmsW kmSns`ms¡ AX¨n«p b^nbmXn F¶v. Mm³ b_ªp Xokn Nm\pkm^p¶p F¶v. H^pfmSn^n B¡n¨n^n In^n¨psNm*v tI¨n AXp¡a]nt`¡v N]_n. Ft¶mXv b_ªp Mm³ bp«p*m¡n S^msf¶p. Mm³ l^ns]¶p b_ªp ko*pw Xokn Nm\m³ SpX§n.CX¡v tI¨n knan¨p tS§m FknsX]m kt¨¡pt¶ F¶v tImUn¨p. AsSXp¯p sNmXp¡m³ AXp¡a]n N]_n] Mm³ ssWän fp«nWptfs` sbm¡n A^]n Sn^pNn k¨v Wn¡p¶ ^ftI¨ns] B\v N*Sv. bSns] F¶n sINp¯m³ N]_n¯pX§n.thm_n. ^ftI¨ns]¸än b_ªnÃtÃm. ^ftI¨n A{S hpµ^n H¶pfsæn`pw ASymklyw ewPn]pÅ H^p hv{So]m\v. H^pbmXp k®fnÃ. GNtUlw W½psX s`W]psX Hs¡ tdmZn tg¸v. Nm\m³ A{S ewPn]nÃ. C^pWn_w. bs£ sN«n]kWms\¦nt`m H^p NqS_. eÀ¯mkp C^pWn_fm\v. bs£ N*m H^p Dua `p¡v DÅ BÄ. hzemkfms\¦n`pw H^pkN]m\v. Wm«n H^mÄ¡pw N*pNqXm. FÃmk^v¡pw bm^sk¨p WX¡p¶ H^p fWpgy³. NqsX skÅfXn]pw. ^ftI¨n¡v H^p fNWp*v. Wjvh_n]n bYn¡p¶p.CWn NT]nt`¡v– Sn^n¨pk^mw. A§sW ^ftI¨n]psX fp«pw Nm`ns` hz^v\t^mf§apw N*p N¼n]Xn¨p Wn¡pkm^p¶p Mm³. tI¨n bm{Sw NjpNpN]m\v tdhnWnÂ. AsSm^p hvamdnWp fpNan`m\v. ASnsâ Smsj]m\v tS§m Nq«n]nXm_v. tI¨nt]mXv Mm³ b_ªp ASnWXn]n`m\v tS§m, tI¨n fm_n]m AsSXp¡msf¶p. tI¨n b_ªp, WnW¡¯nsâ AXn]n N]_n As§Xp¯pNqsX F¶v. Mm³ bSns] ASnWXn]n N]_n. Ct¸mÄ Fsâ sSm«pfp¶n N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ഈപ്പൻ പാപ്പച്ചി

4 Comments

Add a Comment
  1. കൊള്ളാം, പേജ് കുറവാണ് അടുത്ത ഭാഗം പേജ് കൂട്ടി വിവരിച്ച് എഴുതണം

  2. അടുത്ത പാർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ…. മോളുടെ കാലിൽ സ്വർണ്ണ കൊലുസ്സ് കൂടി അണിയിക്കാമോ

  3. ചേച്ചിക്ക് പാദസരം ഇല്ലേ?

    1. ente asugam brokkum pidichooo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan