പത്മ എന്റെ അമ്മ 2 1701

Kambi Views 473546

പത്മ എന്റെ അമ്മ  ഭാഗം 2

PADMA ENTE AMMA BHAGAM 2 BY YAYATHI | PREVIOUS

^mkns` A½ bSnkv tKm`nNan fpjpNn. ^m{Sn Afn¯n³s_ A½t]mXv kmXvhv B¸n hwhm^n¨ Nm^yw H¶pw A½ fn*n]nÃ. MmsWm¶p sImUn¨pfnÃ. A½]psX tcm\n fo¡t¸mjpw Afo¯n³s_t]m Ak³s_ A½]psXt]m sI_n]½]psXt]m, sftÊKpNÄ k¶p sNm*n^p¶p. kas^ Ip^p§n] Unkhw sNm*v A½ Ak^pfm]n H^pbmXv AXp¯p. AkÀ kas^ fmWyfm]m\v sb^pfm_n]Sv ASnWm A½]v¡v ]msSm^p hwl]kpw tSm¶n]nÃ. AkÀ CX]v¡nsX ko«nt`¡v k^m³ A½t] £\n¨p sNm*n^p¶p. A½ Hmt^mt^m Nm^\§Ä Nm^\w Hjnªp fm_ns¡m*n^p¶p.
F¶m ^*p fq¶v Unkhw Njnªt¸mÄ A½ Ft¶mXv ko«n`n^p¶p tdm_Xn¡p¶p Afn¯o³s_ koXp ks^ tbmNmw F¶p b_ªp. ipw… MmsWm¶q C^p¯n fqan. St`¶p ^m{Sn Mm³ Wmsa A½t]w sNm*v k^p¶ Nm^yw A_n]n¨p. AknsX sI¶p tN_pt¼mÄ tk*m¯sSm¶pw Nm\^psS¶v Sm¡oSv WÂNn.
Hms¡ Xm… At¸m Wfp¡v Wmsa B fwPa NÀ½w A§v WX¯mw.
Ak³ In^n¨p.
F´v?
Mm³ hwl]t¯msX tImUn¨p.
Wnât½sX ^*mw i\nfq¬. in… Wo tWm¡nt¡m… Wmsa Wnâ½ CknXp¶p k^p¶Sv WÃ B\p§sX Iq^_nªn«mkpw.

Ak³ N«p sI]vSp.

^mkns` A½ Npan¨p s_Zn]m]n. H^p {du¬ NaÀ hm^n]m\v DXp¯Sv. A½]psX skap¯ Wn_¯nWv B hm^n C^«n Sna¡w WÂNn.

km tbmNmw…

A½ Ft¶ k¶p knan¨t¸mÄ Mm³ km sbman¨p Wn¶p tbm]n. C{S]pw hpµ^n]m]n Mm³ A½t] CSpks^ N*nÃ. fv… Mm³ bSns] fqan. M§Ä tWt^ Afn¯n³s_ ko«nt`¡v bp_s¸«p.

Afo¯n³s_ ko«ns`¯n]t¸mÄ fpS F³s_ fp«nXn]v¡m³ SpX§n. F¶m H¶pf_n]m¯ A½ kas^ ht´mgkSn B]n^p¶p. Afo¯m\v k¶v kmSn Sp_¶Sv. iman Ak³s_ A¦napw hqhWpw Xokn Nm\p¶p*v. Afn¯n³s_ A½]pw sI_n]½]pw kas^ fmWrfm]m\v khv{Sw V^n¨n^p¶Sv. tim… Blzmhfm]n. Mm³ N^pSn. Afn¯n³s_ A½ M§sa Im]]v¡v £\n¨p.

Xm… FWns¡m¶v Ntc ks^ tbmN\w. Np_¨v tWm«vhv FXp¡mWp*v. Wo NqsX km. WnW¡pw tkt*. Ct¸m tbm]m WX¡pw. km…

Im] NpXn¨p Njnª tlgw Afn¯v Ft¶mXv b_ªp.
tfm³ tbm]n«v km A½ CknsX Nm\pw…

Afo¯n³s_ A½ b_ªp.

Hm… l^n.

MmWktWmsXm¸w bp_t¯¡n_§n. ssd¡n M§Ä tPäv NX¶v Np_¨v fpt¶m«v tbm]n. AknsX sI¶o«v ssd¡v WnÀ¯n Afn¯v Ft¶w knan¨p sNm*v H^nXkjn kjn Ak^psX koXn³s_ bo¶ns`¯n. Ak^psX Hu«v iuhnt`¡v tN_n. AknXn^p¶m Ak^psX koZn³s_ sshZn`pÅ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Yayathi

14 Comments

Add a Comment
 1. Ithevideyo English il vayichittundallo

  1. അതേ ഇതിന്റെ ആദ്യരണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലൂം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്

 2. സൂപ്പർ … തുടരുക …

 3. Kollam .. superb please continue..

 4. BaYangara hard aYallow …

  Kollam waiting next part

 5. രണ്ടാം പേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അവസാന പേജ് മാത്രമേ വായിച്ചുള്ളൂ. അടുത്ത ഭാഗം കുറച്ചു സോഫ്റ്റ് ആയി വേണം.

 6. ഇങ്ങനെ ആണെടോ ചെയ്യണ്ടത് കുറച്ചു കൂടെ സോഫ്റ്റ്‌ ആയി ചെയ്യടോ ഇതെന്താ ബലാത്സംഗം ആണോ

 7. oh !!! Super !!! Best one now !!!

 8. Super suuuuuuuuuuuuuuuuuuper

 9. നന്നായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ…അല്പം കൂടി ഫീലാക്കാമായിരുന്നു എന്നുതോന്നി

 10. Super aayittundu…iniyum prateeshikkunnu. page nte ennam koottanam ennu oru request matre ullu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All content posted here is 100% fictional. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | Terms of Use