പ്രളയകാലം 9 [Raj] 382

Kambi Views 56953

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  9 
ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും

Pralayakalam Part 9  bY  RajPrevious parts

WngmUnsâ WmknX`n D]À¶p k¶ AWnS]psX Nj¸v lfn¨n«p*m]n^p¶nÃ. AkÄ Fs¶ Ipän¸nXn¨v H¶v N_§n]t¸mÄ Mm³ AXn]n`pw AkÄ fpNan`pfm]n. Wn`¯v ssN Np¯n Wn¶v AkapsX fp` Fsâ km]nt`¡v NX¯n¯¶p. WmkpsNm*v Mm³ fp`¡®pNan Djnªp sNm*n^p¶p. AkapsX Nj¸v CtSmsX D¨Øm]n]n`m]n. Fsâ ^*p kl¯pw fp«pNaq¶n Fs¶ sbmSn¡mWpÅ ¹mWn`m\kÄ F¶pv tSm¶n Mm³ Fs´¦n`pw b_]pw fps¶ B C^n¸n¯s¶ Fsâ dÀfpZ Smjv¯n Np® s] bqän k¨Xn¡mWm]pÅ {lfw WX¯n bs£ Fsâ Np«³ tW^t¯ hvO`n¨ Np®¸m`n Npan¨v SaÀ¶v NnX¡pN]m]n^p¶p. AkapsX N¿n Fsâ bm`m]tS D*m]n^p¶pÅq sf¨w. Fsâ Np®¸m`m] AkapsX N]v Fsâ km]nt`¡v Ss¶ NX¯n W¡n¨p. N®¸m`nsâ ^pIn sSm*¡pjn]n`qsX C_§nt¸m]n. ssN fpjpk³ Fs¶s¡m*v W¡n kr¯n]m¡n¨Sn tlgw AkÄ Fjpt¶äv WngmUnWXp¯m]n Nn¨¬ Émdn N]_n]n^p¶p. Nm`p]À¯n AN¯n k¨pÅ C^n¸n Ua§apw N´pw bq_nsâ Hm¸\nwPpw Wà kyàfm] Nm MmWmkpfm]n^p¶p. AkÄ Fjpt¶ät¸mįs¶ Fs¶]pw ssN bnXn¨v Fjpt¶Â¸n¨Sp sNm*v Mm³ Nk¨n^n¡p¶ AkapsX bq_n fpOw tIÀ¯v Wmkn«pjnªp sNm*n^p¶p. Émdn`n^p¶ WngmUv AkapsX bn¶n`qsX Émdn NnX¶p sNm*v AkapsX fp`Nsa bnXn¨v kWyfm]n DX¨p sNm*n^p¶p. tkUW]pw hpOkpw sNm*v AkÄ N^]pN]pw CX¡nsX Fsâ S` SpXNÄ¡nX]n tIÀ¯pk¨v sM^n¡pN]pw sI]vSp sNm*n^p¶p. AWnS WngmUnsâ Np® s] H^p N¿n`m¡n km\fXn¨p sNmXp¯p sNm*n^p¶p. Aksâ Np® ko*pw eoN^ ^qb¯n`m]n. Ak³ Fjpt¶än^p¶v AkapsX fp`NÄ fm_n fm_n km]n`n«v I¸n k`n¡m³ SpX§n AtSmsX AkÄ hpO¯nsâ bm^fy¯ns`¯ns]¶v bqän Wns¶mjpNp¶ IqXv `mk sNm*v FWn¡v fWÊn`m]n. skXn sbm«nt¸mN*m F¶SpsNm*mkmw Fsâ fpXn]n bnXn¨v Fs¶ AkÄ D]À¯n. AtS bnXp¯¯n ¯s¶ f_p ssN sNm*v WngmUnsâ Np® s] Fsâ km]nt`¡v NX¯n. sSm`n]nÃm¯ Np®]m]SpsNm*mkmw fp^pNtâw AWn`ntâw tbms` Aäw frUpkm]n^p¶nÃ. AkÄ fpXn¡v bnXn¨v Aks¯ Np®]n AXn¸n¨v SpX§n.Mm³ N®qNaX¨v AkWv– Np_¨p hf]w km]ns`Xp¯v sNmXp¯p.WngmUv Fsâ km]v hzS{´fm¡ns¡m*v Émdn Wn¶n_§n Nk¨n^n¡p¶ AkapsX bqänt`¡v Np® NX¯n¯pX§n. Aäw NqÀ¯ tg¸v B]Sp sNm*v NX¯Â Cuhn]m]n^p¶p. bs£ ANt¯¡v NX¡p¶SWph^n¨v AkÄ¡v tkUW NqXns¡m*n^p¶p. Nk¨n^p¶ bq_nsâen¯n tbm`pw SNÀ¡p¶ Np® s] Mm³ B^mVWt]msX tWm¡n Wn¶p. Ssâ Np® hmkVmWw fpjpkWm]n AkapsX bq_nWpÅn N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Rahul

6 Comments

Add a Comment
 1. കൊള്ളാം…. എനിക് നിങ്ങളുടെ പ്രളയ കാലം എന്ന കഥ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് നിർത്തരുത്. ഇതേ നിലയിൽ തുടരണം. ഭാര്യ അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ. ഈ കഥ കുക്കോൾഡ് കൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമായവും. ബാക്കി കഥ ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത പാർട്ടിൽ കൂടുതൽ പേജ് വേണം.

 2. തുടക്കം കൊള്ളാമായിരുന്നു. അനിൽ മുരുകൻ ഇവരുടെ കൂടെ കളി രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നിഷാദിൽ ഒരു ഫീൽ കിട്ടിയില്ല. അടുത്ത ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. വെറും ഒരു വെടിയായി മാറ്റിയാൽ കഥയുടെ ഫീൽ മൊത്തം പോകും.

 3. രാമേട്ടൻ

  ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ കമ്പി അല്ല തോന്നുന്നത്, സഹതാപമാണ്, എന്തിനാടോ ഇങ്ങനെ പടച്ചു വിടുന്നത് നല്ല കമ്പികഥ എഴുതി വിട്…..

 4. പൊന്നു.🔥

  കൊള്ളാം….. നന്നായിരുന്നു.

  😍😍😍😍

 5. രാമേട്ടൻ

  എന്ത് kathayado???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan