പ്രണയകാലം [സാഗർ കോട്ടപ്പുറം] 105

Kambi Views 89788

പ്രകാലം

PRANAYAKAALAM AUTHOR SAGAR KOTTAPPURAM

i^o{µ³ , k]Êp fp¸Sp AXp¡p¶p . skap¯p hpfpOWm] sI_p¸¡m^³ . B_Xn D]^kpw N«n fol]psfms¡ B]n NmjvI¡v t]mPy³ . H^p N¬hv{X£³ N¼Wn]n F©nWo]À B]n tKm`n sI¿pN]m\v . i^o{µsâ em^y fo^ . knkmiw Njnªn«v ^*p kÀgt¯maw BNp¶p . fo^ tWjvhv B\v .knkmi KoknS¯n k`n] ^ht¡XpNÄ Csæn`pw , NnX¸_]n b`t¸mjpw knkmi¯nsâ BUy WmapNÄ¡p tlgw AkÀ¡p AVnN hf]w BWµn¡m³ `en¨n«nÃ. fo^]psX Zyq«n b`t¸mjpw ^m{Sn]n BNp¶Sv ASnsWm^p Nm^\w B\v .fo^¡v 27 k]Êp {bm]w . At_©v fmt^Kv B]n^p¶p C^pk^psX]pw . knkmi tlgw i^n]pw fo^]pw tKm`n huN^yw N\¡ns`Xp¯p i^n]psX ko«n Wn¶pw A`vbw fm_n WP^t¯mXXp¸n¨p H^p koXv kmXN¡v FXp¯m\v Ct¸mÄ Smfhn¡p¶Sv . Np«nNÄ B]n«nà .bp_sf Wn¶v Nm\pt¼mÄ fmSrN U¼SnNam\v C^pk^pw . AkÀ¡nX]n Ahzm^hy§Ä Cà . B{Pin¡p¶ hf]§an fo^s] Nn«m¯Sn i^n¡pw fo^¡v Sn^n¨pw b^nek§av Ds*¦n`pw H^p In^n]n , H^p B`nwPW¯n ASnÃmSmNp¶Sm\v bSnkv . Np«nNÄ DXsW tks*¶p fo^]psX Wn`bmXm\v . knkmi KoknSw l^n¡p BhzUn¨n«p fSn Np«nNÄ F¶ So^pfmWw B\v fo^¡v . knkmiw Njnªp ^*p k^vgw Njnªn«pw Np«nNÄ BNm¯Sn i^n]psX ko«pNmÀ¡pw fo^]psX ko«pNmÀ¡pw b^mSn Ds*¦n`pw C^pk^pw AS{S Nm^yfm¡n]n«nÃ.bSnkv tbms` Ak^psX Unkh§Ä NX¶p tbmNp¶SnWnsX i^n]psX bj] NmfpNn AWpbf i^n]psX KoknS¯nt`¡v ]mUrÝnNfm]n NX¶p k^p¶nX¯m\v Ak^psX V i^n]psX b KoknS¯n In` fmä§Ä D*mNp¶Sv .A¶v bSnkv tbms` i^n Hmcohn Wn¶pw A`vbw sskNn]m\v ko«ns`¯n]Sv. WP^¯n Ss¶ N¼Wn GsäXp¯p WX¯p¶ H^p dnÂZnwPv sshän Sn^¡n«p tKm`nNÄ WX¡pN]m\v . ASnsâ IpfS` i^o{µWv B\v . AknXs¯ ssUWwUnW Nm^y§Ä Njnªp tk\w ko«ns`¯m³ . Ssâ hzncväv Nm_n i^n koXnsâ tbmÀ¨nt`s¡¯n . k*n WnÀ¯n , k^p¶ kjn¡p km§n] skKnädnÄhv k*n]n Wns¶Xp¯p D½_t¯¡v N]_pt¼mtj¡pw fo^ kmSn Sp_¶n^p¶p .fo^ i^ns] bp©n^n¨p sNm*v k^tkäp . i^n]psX N¿ns` skKnädnÄ NkÀ km§n tWs^ sI¶v {cnZvKnt`¡p sk¨p. fo^]psX tkgw H^p NXpw t_mhv Wn_¯n`pÅ skÂskäv ssWän]m\v . fo^]psX HSp¡fpÅ l^o^¯n ASv bänt¨À¶p NnX¡p¶p*v. Bkly¯nWv D]^kpw AVnNw sf`ntªm SXnt¨m AÃm¯ Wà BNm^kpw fo^¡v D*v. Nm\mWpw hpµ^n]m\v . fo^]psX fmWvtbX fnjnNam\v Aksa Gs_ hpµ^n]m¡p¶Sv .fo^ b¨¡_n {cnZvKn sk¨p k^pt¼mtj¡pw Njp¯ns` ssX HsN Ajn¨pfmän,CWvsshZvsI]vSpsk¨gÀXvHsNk`n¨pbp_t¯¡n«pA`hfm]ni^nimans`thmc]nt`¡n«pC^p¶n«p*m]n^p¶p.ko«ns`¯n]DXsWXoknHm\m¡p¶i^n]psXhzemkwC¶pwSpXÀ¶p._ntfm«vFXp¯pi^nImsWÂfmäp¶SnWnsXfo^AkntXs¡¯n.i^nfo^s]H¶vtWm¡nIn^n¨p,F¶n«vWyqhvImsWÂsk¨pASnt`¡ptWm¡nC^p¶p.fo^Ajnªpko\fpXnbp_NnÂsN«nsk¨pi^n]psXAXp¡t`¡ptIÀ¶vthmc]nÂC^p¶p.i^nCXwN¿mÂfo^s]tIÀ¯vbnXn¨pSsâfm_nt`¡vIm]v¨p.

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

32 Comments

Add a Comment
 1. നല്ല.കഥ.. ദയവായി തുടരുക

  1. THANKS

 2. നല്ല സൂപ്പർ തുടക്കം… കാത്തിരിക്കുന്നു…

  1. thanks bro

 3. തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  1. sure

 4. മനോഹരം ആയ തുടക്കം കീപ് ഗോയിങ്

  1. thanks

 5. Pls continue we are waiting

 6. Avatar

  Select cheyyunna subject – theme athinodu neethi pularthaan aanu sramam…

 7. നന്നായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഭാഗം ഇതിലും മികച്ചതായി എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം അത് ഉടൻ നല്‍കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. All the very best. 😇

  1. Avatar

   Thanks…

 8. Avatar

  നല്ല കമ്പിക്കഥ …തുടക്കം വളരെ നന്നായി.

  സാഗർ കോട്ടപ്പുറം..നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും
  എഴുതാനറിയാമല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു….

  നല്ല രീതിയിൽ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  1. Avatar

   Its about the catagory…
   mumpathe story njan athaswadikkunna oru vibagathe kandu ezhuthiyathanu…
   athil compramise cheyyanum paadilla.

 9. Machane ithu kollam. Katta waiting for next part.

 10. പ്രണയിക്കുവർക്കായി ഒരു പ്രണയ കാലം അല്ലെ സാഗർ ഭായി.ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിലെ ഓരോ വരികളും.അടുത്ത പാർട്ട് പോരട്ടെ ബ്രോ.

  1. Thanks bro…Udan varum

 11. Avatar

  nice

  1. Thanks

 12. തുടക്കം അടിപൊളി, ഫെറ്റിഷ് ചേർക്കാതെ നല്ല കമ്പിയാക്കി എഴുതിയാൽ നല്ലത്

  1. Ithilu fetish onnum undakilla..

 13. നല്ല തുടക്കം. ഇതുപോലെ മുന്നോട്ടു പോവട്ടെ.

  1. Thanks

 14. സാഗർ ഭായ്. തുടക്കം അടിപൊളി. ഇതേ രീതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫെറ്റിഷം ആവിശ്യമില്ലല്ലോ. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് സാദാരണ സെക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതു. ഇത് ഒരു request ആയി കരുതിയാല്മതി.

  1. Ithilu fetish indakilla

 15. Nice to be continue

  1. Thanks

 16. Nice pleaaw continur

  1. Avatar

   തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ല കഥകളെ എന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന വായനക്കാർ ആണ് ഇവിടെ. നല്ല കളികൾ തന്നെ വരട്ടെ. മീരയുടെ ശരീരം കുറച്ചു കൂടി വിസ്തരിച്ചു എഴുതാമായിരുന്നു… നന്നാവട്ടെ തുടർന്നും…

   1. Avatar

    Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018