പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 10 [ആദി വത്സൻ] 54

Kambi Views 32546

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 10

വശ്യം

Pranayanubhavangal Part 10 bY ആദി വത്സൻ | Previous Parts

 

 

Np¶n³ sI^pkn`psX]pÅ t_mZnt`¡v– Ak^psX NmÀ {btkln¨p, At¸mtj¡pw bN ^mSn^n]psX bpS¸nWpÅnt`¡v– k`nªv– Njnªn^p¶p, kjn kna¡pNanÃm¯ t_mZn ^m{Sn¡v– hmVm^\]nt`s_ C^p«v– tSm¶n¸n¨q,

“”C¶nÆnsX AXp¯v– W½p¡v– St§*n k^psf¶m\p tSm¶p¶Sv– “” tKmhn Bs^msX¶nÃnSmsS b_ªq,

t{bmchÀ H¶pw fn*sS skan]nt`¡v– tWm¡n C^n¡pN]m]n^p¶p, IpänWpfpÅ NmXv– N*t¸mÄ CWn]pw AXp¯v– FknsXs]¦n`pw BÄ Smfhw N*m AknsX S§p¶Sm\p WÃsS¶v At²i¯nWpw tSm¶n,

H^p sI_n] N]äw Njnªv– _of AXp¯ Pn]À C«v– BN-vhn H¶psX AfÀ¯n, sb«¶v t_mZnt`¡v– Nm«n Wn¶pw– H^p WPvW]m] hv{So FXp¯v– ImXn, siZv– ss`änsâ skan¨¯n Hm^p fn¶m]w tbms` Wo` Wn_¯n Im]w bqln] B ^qbs¯ _of N*q, AkÄ sk{bma¯n t{d¡n Bªq Ikp«n, XoW ASv– {bSo£n¨Sv– tbms` Aksa kn`¡m³ H¨ ks¨¦n`pw At¸mtj¡pw Nm^y§Ä sskNn]n^p¶p, Ak^psX k*n Wn]{´\w Wãfm]n N_§n Sn^nªp t_mZnsâ kl¯pÅ Nm«nWpÅnt`¡v– f_nªq ko\q,

———-

gÓ tfmi k`]¯n Wn¶pw At¸mjpw tfmInS

B]n«p*m]n^p¶nÃ, ^mf³ Wm]^pw ^mVnN]pw Aksa bnXn¨v– B boY¯nWp fpNan C^p¯n, S¼p^m«n A^nNn DÅ bm{S¯n Wn¶v FtSm emg]n DÅ km¡pNÄ D^pkn«v– sNm*v– AkapsX S`]nt`¡v– F® Hjn¨q. giW B AkØ]n`pw F®]psX hvbÀlW hpO¯n bnXªq, WWp¯ sI_p IqXpÅ F® AkapsX fqÀ²mkv– kjn WP·m] Njp¯n`qsX tbmÀ fp`Nsa SjpNn Smtjm«v– HjpNn F® AkapsX WPvWS]ns` C¡nan sbXp¯p¶ emP§an F¯n]t¸msjÃmw gÓ Np\p§n In^n¨q, AkapsX emk§Ä Hs¡ eqSmtklnSs] tbms` B]n, ^*p ssNNapw ^mVnN]pw ^mf³ Wm]^pw C^p kl§ant`¡m]n bnXn¨n«p*m]n^p¶p, F® AkapsX A^s¡«n F¯n]t¸mÄ gÓ AkapsX Nm`pNÄ AN¯n, t]mWns] SjpNn F® Smtjm«v– HjpNn]t¸mÄ bm¼nsW tbms` AkÄ ln¡m^fp*m¡o, B F® Hm^p fWpgysW sbms` Ssâ t]mWn¡Nt¯Nv– N]_pNm]s\¶v AkÄ¡v– tSm¶o, AN¯v– ASv– D_ªv– N«]mNp¶Sv– AkÄ tkUWt]msX fWhn`m¡o, AtSmsXm¸w AkapsX k]À fq¶v fmhw PÀen\n]m]Sv– tbms` koÀ¯p k¶q,

AtSmsX F® Hjn¡Â SoÀ¯v– S¼p^m«n D¨¯n CSv– ks^ tN«nXnÃm¯ H^p km¡v– knan¨v– b_ªv– ssN]n D*m]n^p¶ Aäw D^p* H^p tNm sNm*v– gÓ]psX S`]n fp«n, AkÄ H^p bmks] tbms` tdmV ^inSm]n bn_tNm«v– f`¨q. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

AadiValsan

AadiValsan

രതിപുഷപ്പം ചുംബിക്കാനും അമൃത്‌ പാനം ചെയാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ

2 Comments

Add a Comment
  1. കൊള്ളാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു.

  2. Superb ..adipoli avatharanam
    Keep it up and continue aadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018