പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 8 [ആദി വത്സൻ] 570

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 8

പ്രഫസറും ശിഷ്യയും

Pranayanubhavangal Part 8 bY ആദി വത്സൻ | Previous Parts

 

 

_of]pw s{bmch_pw bn¶oXv– H^pfn¨v– N*Sv– ^*v– Unkh¯nWp tlgfm]n^p¶p, AkÄ BsN H¶qsX sNmjp¯n^n¡p¶Sm]n At²i¯nWp tSm¶o, AkÄ {bchs_ N*v– In^n¨v– sNm*v– AXpt¯¡v– k¶p, AÂbw KmayS Wn_ª bp©n^nt]msX A]mÄ b_Mp,

“”AÃ CSm^p, _oft]m F¶ tfmsa kntlgw””

“”DÆ ^*v– sNmÃw NjnMv– Nm\pksà kntlgw ktÃmw B]m Mm³ At§m«v– kt¶sW””

D¯^w fp«n] s{bmchÀ Aksa tWm¡n In^n¨q,

AkÄ fpt¶m«v– WX¶p ¢mhnt`¡v– N]_n,

D¨t]msX {bch_nsâ ¢mhv– B^wen¨q, _of]psX N®pNÄ {bch_psX tf Ss¶]m]n^p¶p, CX¡v– klyfm] In^n]pw {bchÀ¡v– BsN H^p sk{bmaw AWpeks¸«p, D¨ NjnªpÅ ¢mhv– B]n^p¶SnWm Np_¨v– bYn¸nÌv– sb®p§Ä fm{Sfm\p*m]n^p¶Sv–. ¢mhv– NjnªSnsâ Blzmh¯n Aks^ms¡ sb«¶v Ss¶ Ø`w Nm`n]m¡n, Aks^ms¡ tbm]n Njnªv– _of sfsà {bch_psX A^nNns`¯n,

“”hmÀ H¶v ^*v– hwl]§Ä D*m]n^p¶p, SoÀ¯v– S^ptfm?””

“”Dw F´m\q?””

AkÄ {bch_psX N®n Ss¶ tWm¡n sNm*v– AXpt¯¡v– k¶p, At²iw Bs^¦n`pw Nm\p¶pt*m¶v IpänWpw tWm¡n, _of]psX ssN IXp`fm]n Wo§o, {bch_psX bmânsW {c*n H^p bnXn

“”CSv– Ip½m C§sW Sq¡n]nt«m*v– WX¡mWpÅSmt\m CXs¡ms¡ FXp¯v– skXn k]vt¡s*””

B bnXp¯Sn H¶v bn_tNm«v– fm_ns]¦n`pw bn¶oXv– AkÄ SjpNp¶Sn Ssâ bu^pgw N^p¯mÀÖn¡p¶Sv– A]mÄ¡v– fWhn`m]n, AkÄ sfsà bmân{âv hndv– Ajn¨q

“”CknsX Ss¶ tkt\m tfmsa, Bs^¦n`pw””

“”Fsâ hms_ Ct¸m Cu kjn B^p k^mWm A©^]m]nsÃ, FÃm^pw ko«n F¯n¡m\pw””

AkapsX XogÀ«n Wn_ªv– Wn¶ fm_nX§Ä A]mapsX sW©nt`ÂNv– AfÀ¯n sNm*v– AkÄ b_ªq, AtS hf]w _of]psX ssNNÄ hndnWN¯v– NqsX s{bmch_psX Ak]k¯n SjpNm³ B^wen¨q, B ssNNapsX Caw IqXn sSm`n f_¡pÅn Wn¶v fNpXw S` Wo«o,

“”iu.. bSps¡ tfmsa”” A]mÄ bvSnª hz^¯n Ssâ Njp¯n D½ k]v¡p¶ _oft]mXv– b_ªq, A]mapsX Wnlzmh§Ä ho¡m^§am]n AkapsX NmSn fpj§n, AtSmsXm¸w A]mapXvhv– ssNNÄ _of]psX bmâohnWNt¯¡v– N]_n, tWÀ¯ Im`n tS³ NnWnªv– HjpNn SpX§n]n^p¶p, A]mapsX kn^ A]mÄ tbm`pw A_n]msS ANt¯¡v– N]_n tbm]n

“”Òvfv..”” _of A]mapsX sIkn]n NXn¨q,

“”CsS´m CknsX skÅ sbm¡fmt\m”” N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

AadiValsan

AadiValsan

രതിപുഷപ്പം ചുംബിക്കാനും അമൃത്‌ പാനം ചെയാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ

2 Comments

Add a Comment
  1. കലക്കി… ബാക്കി പോരട്ടെ

  2. കൊള്ളാം. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan