പുന്നാര സീന – എന്റെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ 530

Kambi Views 196707

പുന്നാര സീന എന്റെ  ഫിസിക്സ്  ടീച്ചർ

PUNNARA SEENA – ENTE PHYSICS TEACHER BY Writer Sree.BHAGEERATHAN PILLAI

 

A©p k^vgw fp¼v bm`¡mXpÅ skmt¡g\Â

hv–Nqan bYn¡p¼mÄ WX¶ In` hwek§Ä B\v CknsX

b¦psk¡p¶Sv. Mm³ Fs¶ bän b_]mw. tb^v knlm . cpXvtdmapw N^msX ]pw

Dj¸n WX¶SnWm ¹hv–äpkn F¯n]t¸mtj¡pw

FWn¡v C^pbSp k]Êm]n. hv–Nqans` ASänNhv Im¼n ]³ B\v Mm³.

Wà KnwWmÌnNv dmZn B]SnWm bSnW©p k]Êp fpSÂ

FWn¡v WÃ sb®p§sa Nan]v¡m³ Nn«n]n«p*v .fp¸Sp

k]ÊnWpfpNan`pÅ Nps_ ko«½fms^ Mm³ CSnWnX]n Nan¨n«p*v . H¶pw

Mm³ A§m«v bm]n Nan¨SÃ.. Fsâ A*n

fpjp¯Sp B]SpsNm *v tI¨nfmÀ FWn¡v Pncväpw b\kpw Hms¡

S¶p .Ak^nÂWn¶p Nn«n] Wnfng§Ä HÀf]n DÅSpsNm *v

NqsX b Yn¡p¶ sNm¨psb¬Np«nNWva Mm³ tWm¡m_v tbm_pfnÃ

ASpsNm*p sb¬Np«nNapsX CX]n FWn¡v Wà fSn¸m\v.

H^pUnkhw ^mkns` hmVm^\]n tW^s¯ hv–Nqan F¯n

AVnNw B^pw k¶n«nà ,tKmhcv hm_nsâ ssd¡v fpä¯p N*p.

tKmhcv H^p b©m^ ko^³ B\v. fqXp½p`]pw kaÀ¶

sb¬Np«nNapsX CX]n S«n]pw fp«n]pw WX¡pw, S^wNn«n]mÂ

fq`¡p bnXn¡mWpw I´n]n WpÅmWpw fnXp¡Wm\v .

hv–Nqans` fäp `mZnXot¨jv–hv FÃmw Af^³ I^¡pNÄ B\v–.

.FÃm¯ns_]pw ihvd³Zv– PÄcn`m\v. tKmhcv hm_nsW tbms` Wm`ptb^v NqXn k¶m`pw b®m³ bmN¯nWv Np*n]pw fp`]pw Np`p¡n WX¡p¶ Nq¯n¨nNÄ. Ip^p¡nb_ªm`v Nmfwfq«nWn¡p¶ Du¡³ I^¡pNapsX H^p PmZu³ B]n^p¶p Fsâ hv–NqÄ.

H^p Unkhw ^mkns` tdm_Xn fmämWm]n im³hv

km]n`nXmWm]n t_mZnt`¡v C_§n]Sm\v. t_mZn Wn¶pw

hv¡qans`¡pÅkjn kakpwSn^nkpw DÅ N]äfm\v .H^pN_p¯

BÎnk N]_nk¶p Hcv B]n . hpµ^n]m] hv{So]m \v HXn¨n^p¶Sv

Wo` Ip^nUmÀ , HSp§n] l^o^w , Nm`n bmUh^w ,

Nm`pNan sI¼³ t^mfw , HSp§n] A^Wv¡«p , D´n] Np*n ,

sI_n] fp`NÄ ,Wo*Njp¯p, SpXp¯NknapNÄ

Ipk¶ Ip*pNÄ, bp_¯pNm\p¶ bÃpNÄ,

S¯¨p*p tbm`pÅ fq¡n skÅ¡ÃpÅ fq¡q¯n,

IµW¡p_n ,B^pN*m`pw tWm¡nWn¶ptbmNpw. Mm³ Ak^psX k*n Ìm³ZnÂ

sk¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

writerbhageerathanpillai

7 Comments

Add a Comment
  1. Maje kada but vivaranam illa

  2. Not bad .. continue bro waiting for next 4

  3. ഇതു ഞാന്‍ കൊച്ചുപുസ്തകത്തില്‍ വായിച്ച കഥ ആണ്..

  4. സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറച് ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ചു എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. അടുത്ത ഭാഗം പോരട്ടെ.

  5. കൊള്ളാം, ഒന്നുടെ വിവരിച്ച് എഴുതിയിരുന്നെങ്കി നന്നായേനെ, ഒരുപാട് കളികൾക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്

  6. കാമു..ണ്ണി

    കുഴപ്പമില്ല..

    ….,ഭഗീരഥൻപിള്ളയുടെ വലിയ വെടികൾക്കായി കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു..’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5