രാജ്ഞി 1 1283

Kambi Views 88958

രാജ്ഞി 1 | Rajni 1

Author : Amal srk

FÃm km]WNmÀ¡pw hzmPSw. CsSm^p h¦`vbnN NT]m\v. Mm³ A{S k`n] NT Nm^³ H¶pfÃ.
Wn§Ä¡v Cu NT CãvXsbXpsf¶p knIm^n¡p¶p.

CsSm^p f`t]m^ {Pmffm\v. kas^ Np_¨p tbÀ fm{Stf CknsX Smfhn¡m_pÅp. AknsX]m\v Cu Wm`ptb^pw. ANnÂ, AKp, fWp, AfÂ.
Nq`n¸\n sI]vSp Nn«p¶ NmlnWp fpjpk³ N©mkpw NÅp NpXn¨ Nq¯mXn WX¡pw. Ck·mÀNv GSm*v 20 Wp 26 k]hnWnX]n {bm]w k^pw. ko«pNmÀ¡pw Wm«pNmÀ¡pw Pp\fnÃm¯ Np_s¨®w. f`t]m^ sI^pkn B^pw Nm\ms¯m^nXSv CkÀs¡m^p Smkafp*v, AknsXWn¶pfm AkWv fm^psX skÅfXn]pw koXnk`n]p.

^mkns` Ss¶ FÃmk^pw NÅpw NpXn¨p bqhm]n C§sW skXnb_ªn^p¡pkm]n^p¶p.

Af : Zm Mm³ Unkhkpw tNmtaKn sI¶v km]ntWm¡n]n«p H^p¯n tbm`pw Fs¶ Sn^nªp tWm¡p¶ptbm`pfnà tÃm.

Wo kngfn¡msSXm.ANn AksW hfmVmW sbXp¯n.

Zm FWn¡v H^p NnXn`³ I^¡nsW Nan¡\fvWv B{Pifp*v.
WnW¡v fm{Sfà M§Ä¡pfn³Zv– B B{Piw.
H^p¯n tbm`pw ka]p¶nà F¶m sI¿mWm.
AKp : GtS`pw I^¡nsW S«n sNm*v kt^*nk^pw.

ASv C¯n^n _nh-vNv B\v

knIm^n¨m WX¯mkp¶tS DÅp.

WnW¡v Unky sW A_n]ntÃ?
A_n]mw.
Akav Bsam^p I^¡v Ss¶]m. +2knWp bYn¡pkm.
hnWnf WXn hWpg]psX `p¡v– B\v.
Nm\pt¼mÄ Ss¶ NXn¨p Nn_m³ tSm¶pw.
Aksa A§v sbm¡n]mt`m

F¦n Wmsa B Unky ]psX bqÀ Mm³ sbman¡pw.

hpµ^n]m] Unky]psX bq_pw,fp`]pw HmÀ¯v AkÀ Bªp H^p km\w kn«p.

^mkns` hf]w 8:45
Unky h-vNqant`¡v tbmNpkm\v. Np¶n³ sI^pkn`qsX AkÄ dmPpw tb_n WX¶p k^pN]m\v. h-vNqÄ ]q\ntcmfn Aksa Nm\m³ Wà sI`m\v. fp` gmÄ sNm*v f_¨n^p¶p.
sbXp¶sW AkapsX fpWvbn Af {btSy£ sb«p.
Zn Wo Ft§m«v tbmNpN]m\v?
h-vNqan AkÄ b^n{ekt¯msX b_ªp.
AksW tWm¡msS AkÄ fpt¶m«p WX¶p.
bn¶n Wn¶pw Af AkapsX ssN]n N]_n bnXn¨p.
Fs¶ knXv. AkÄ D¨¯nÂBÀ¯p knan¡m³ SpX§ptdmtj¡pw fWp bn¶n Wn¶pw AkapsX km] tSmÀ¯psNm*v fpXn. Ak^psX ssN]n NnX¶v NpS_n HmXm³ {lfn¨p. bs£ WX¶nÃ. Ak^psX N^p¯nWp fpWvbn AkÄ H¶pfÃmSm]n. ANn`pw AKpkpw N]_psNm*v AkapsX ssNNm`pNÄ dÔn¨p.
Aksa tSma¯p Sq¡n fWp Ak^psX ^ihy Smka¯nt`¡v WX¶p.
AknsX F¯n]Spw Aksa AknsX fp«v Np¯n C^p¯n¨p.
AkapsX N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Amal srk

6 Comments

Add a Comment
 1. പീഡനം എന്ന കഥ ആശയം ഈ കഥയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു..

  കഥയുടെ തുടക്കം കൊള്ളാം അതെ സമയം . വിശീകരണത്തിനു പ്രദ്യാനം നൽകിയിട്ടില്ല

  അവളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി അവളെ അവർ കയ്യ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വായനക്കാർ ഏറെ കുറെ സ്വീകരിച്ചേനെ….

  ആ നാല് peretum കുറിച്ച് ആദ്യം പറയണം.. പിന്നീട് അവരുടെ jeevithaa അവസ്ഥ…
  ദിവ്യയുടെ ജീവിതാവസ്ഥ.. കോളേജിലെ അരങ്ങേറുന്ന രസച്ചരടുകൾ ഉൾപെടുത്തുക..

  നാലുപേരിൽ ഒരാളുമായി ദിവ്യ പ്രണയത്തിൽ ആവ്വട്ടെ… അവനെ വെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അവൾ മറ്റു മൂന്ന് പേരെ കാമികട്ടെ… നാലാമൻ അറിയാതെ മറ്റു 3 പേരെ അവൾ തന്നെ സ്വയം വിളിച്ചു മലയുടെ ചുവട്ടിലോ.. കാട്ടിലോ വെച്ച് പണ്ണട്ടെ… അത് കാണുന്ന കാട്ടിലെ മരപ്പണിക്കർ അവളെ പണ്ണട്ടെ..

  അവിടെ വെച്ച് അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകട്ടെ…

  അങ്ങനെ രസകരമായി.. നാളായി സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി… കഥ സന്ദർഭം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് remastered version എന്ന പോലെ ഈ കഥ ഒന്നേന് post ചെയ്തു നോക്ക് brw..

  Brw ne kond saadhikkum… nammalarum valya kalaakaralla…. nalla kambikadhakal allae brw ne kondu puthiyoru themeill ezuthi post cheyyan preripichath….

  Nalla reethiyil brw kadha page kooti ezhuthi nokk .

  E

 2. Nirthi podeiii fuck kadha

 3. ആസ്വദിച്ചു വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ തുടർന്നാൽ മതി .പിന്നെ 10 പേജിൽ അധികം വേണം ഓരോ പാർട്ടും

 4. ജിന്ന് ?☠

  എന്തൊന്നെടാ ഇത്…
  ഇതൊരു കമ്പി കഥ ആണോ??

 5. Oru pavam kochina nalannam chernnu pidippikkukamyano .

 6. കൂട്ടബലാത്സംഗം ആണോ കമ്പികഥ ആയി എഴുതുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan