രാക്ഷസീയം [SAJAN] 943

Kambi Views 61645

രാക്ഷസീയം [SAJAN]

RAKSHASEEYAM BY SAJAN

D¨ sk]n fpO¯Xn¨t¸mÄ B\v Mm³ F\oäSv . shfÌÀ FN-vhmw FÃmw Njnªp . CWn H^p fmhw t{dNv B\v . timÌ`n DÅ fn¡ BapNapw tbm]n . St`¶v skÅfXn DÅSv sNm*v Mm³ tbm]nà . ko«n tbm]m kÃm¯ tdm_Xn B\v . DXp¯ fp*p Nm\mWnà . AXp¯v hn_n NnX¸p*v . tgmÀ«nWv fpNan Aksâ dÄKv sbm§n Wn¡p¶p . bnXn¡m³ ssN S^ns¨¦n`pw sI]vSnà . timÌ`n DÅ Nan H¶pw SpX§n]n«nà . F§mWpw {blvWfm]m WmXv sfm¯w A_n]pw . F¶m`pw timÌ`ns` BØmW Np*Wm] cmhn`nsâ km]n sNmXp¯n«p*v . ASnknsX DÅ fn¡ Bapw sNmXp¯n«p*v F¶pÅSv b^hyfm] ^ihyfm\v . H^p hnP^äpw N¯n¨p tXm]v`änän tbm]n . Sq_n sNm*n^n¡pt¼mÄ bSnkv tbms` ss{PWvZ^v Hm¬ B¡n . Np_¨p sI¡·ms^ im]v A]¨p . Hä F¶SnWpw Nan]v¡m³ hv–T`fnà . DÅk·ms^ H¶pw Nm\mWpw sNmÅnÃ

s`rv`ntsdoad afii`ndfnj`i Fs¶m^p sFZn . A©p I^¡p sI_p¸ ¡mÀ B\v s{bmssc bnNv . fpO¯p sb]nâv AXn¨n«p*v . A©pw Kn½·mÀ . tc¡v B]n^n¡pw . AÃmsS A©p tb^v tIÀ¶v A¡u*v SpX§ptfm . F¶m`pw Ip½m H^p Xm¸v AXn¨p .

im]v

it`m

fj`

21

hv–T`w

sNmÃw . hv–T`w Dt*m ?

D*v .

Wn§Ä A©p tb^mt\m . bnNv Nm\n¡ptfm

A©p I^¡p tI«·mÀ . 25 k]hp tSm¶n¡pw . gÀ«v CXs¯ Wn`vNp¶ tcmt«m . sNmssX¡Wm Bs\¶v tSm¶p¶p . N*m bj] dmNv hv{Xoäv tdm]vhnsâ BÂdw NkÀ tbm`pÅ H^p tcmt«m . N*p Np_¨p Njnªt¸mÄ . Zn`oäv B]n . Mm³ Fsâ tcmt«m]pw sNmXp¯p .

F´m ss`N-vhv .

v`rsftli` . N fm op`n .

fr` you lnto ]_sm ?

Mm³ H¶v sM«n . hwekw tbm¬ sshän N*n«p*v F¶ÃmsS sI]vSn«nà .

I`v`r trl`_ lt . But i`t’s s“

\` fii fr` mfst`r top . \` kfv` pif^` n`fr myosr` .Wfps¡m^p {Xn¸v tbmNmw .

Mm³ Ip½m HsN b_ªp . bns¶ Zosä]nÂhv b_]mw F¶v b_ªp fp§n . sskNn«v Hm¬ss`³ B]t¸mÄ AkÀ ko*pw k¶pw .A©p Unkhs¯ {Xn¸v . FÃm In`kpw Ak^psX kN . F´m]m`pw H^p fmht¯¡v CWn b\n H¶pfnà . F¦n tbmt]¡mw . Mm³ W¼À sNmXp¯p . bntä¶v s_Zn B]n^n¡m³ b_ªp . bntä¶v H^p Ko¸n H^p tI«³ k¶p . tcmt«m]n N* BÄ Ss¶ B\v . bs£ tcmt«m Cs¸m Zn`oäv B]n . k*n NmänWXp¯p F¯m_m]n . bs£ At¸mta¡pw N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

Sajan

10 Comments

Add a Comment
 1. Bakiii evideee??

 2. ഇതിന്റെ ബാക്കിഎഴുത്തു

 3. tell me if you like it. Will upload second part

 4. Sir i am waiting in next part plz upload come fast

 5. Very intresting pls continue

 6. Plz continue come fast

 7. Interesting and different.
  Thanks
  Raj

 8. Avatar

  നല്ല തുടക്കം….

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018