രതി ലയം 7 [ഉണ്ണി] 710

81898 Kambi Views

 

രതി ലയം 7

Rathilayam Part 7 bY Unni  | Previous Part

 

AWn fmf³ NmÀ koXnsâ fp¶n WnÀ¯n. tPäv AXªp NnX¡m]n^p¶p. Mm³ C_§n tPäv Sp_¶p AWn fmf³ k*n tbmÀ¨nt`¡p tNän WnÀ¯n.

FÃmk^pw C_§n. At¸mÄ fp³kmSn Sp_¶p H^mÄ bp_t¯¡p k¶p. fmfsâ A½]m]n^p¶p ASp. NqsX AÑWpw bp_t¯¡p k¶p

Wn§Ä C¶s` Ss¶ k^psf¶v b_ªn«v…

ASp bns¶ tI¨n WnÀdÔn¨t¸m AknsX Wnt¡*n k¶p… F¶v fmf³ b_ªp

Aà CsSms¡ B^m F¶v Aѳ tImUn¨p

Mm³ D®n F¶v Fs¶ hz]w b^nI]s¸Xp¯n

At¸mta¡pw fmf³ Fs¶]pw B^ys]]pw AkÀ¡v b_ªp b^nI]s¸Xp¯n…

A½ At¸mta¡pw Im] Hs¡ FXp¯p sk¨n^p¶p… M§sa Im]¡v– £\n¨p…

M§Ä ^*mÄ¡pw dmSv_qfm]n^p¶p Bklyw

WfnS tff B^y tI¨ns] Ak^psX _qfnt`¡v– sNm*v tbm]n… fpNan B]n^p¶p Ak^psX _qw.

Mm³ imans` dmSv–_qfn N]_n H¶v {cgv B]n bp_¯p C_§n]t¸mÄ Fs¶ AWn fmf³ Im] NpXn¡m³ knan¨p

M§Ä Im] NpXn¨p SoÀ¶n«pw WfnS tff]pw B^y tI¨n]pw Smtjm«v F¯n]nÃ..

Mm³ fmftWmXv tImUn¨p.. AÃ Aks^knsX..

km Wfp¡p tWm¡mw F¶pw b_ªp AWn fmf³ Fs¶]pw knan¨p fpNans` sdZv_qfnt`¡v WX¶p

sÌ]ÀtNhv tN_n fpNan F¯pt¼mÄ Ss¶ ^*mapsX]pw ho`vNm^ lЧam\v M§sa k^tkäSv…

^*pw NqXn SpX§nt]m Cs¸m Ss¶ ASpw tZmÀ H¶v Im^pN tbm`pw sI¿msS F¶v tImUn¨p AWn fmf³ ANt¯¡p N]_n

MmWpw NqsX N]_n

As¸m AknsX H^p Sp*v Sp\n tbm`pw tUi¯nÃmsS ^*v hz]¼³ I^¡pNÄ Abvh^hv fms^ tbms` sdZn NnX¶p ^*v tb^psX]pw bq_pNÄ S½n C«p D^hp¶ B Ahp`e NmjvI Fs¶ D·¯Wm¡n…

M§sa N*n«v H^p dmktdVkpw CÃmsS ^*pw Nan SpXÀ¶v…

M§Ä ASp tWm¡n Wn¶p…

Np_¨p Njnªp WfnS tff Fs¶ tWm¡n.. F´v tWm¡n Wn¡pkm D®n H¶v kt¶ Wnsâ Np® FWn¡v Sm.. FWn¡Sp Sn¶\w…

Mm³ AWn fmfsW H¶v tWm¡n

sIÃv D®n Csæn AkÄ Wns¶ sNmÃpw N*ntà AkapsX NXn CaNn Wn`v¡m…

Mm³ F³s_ bmâv Du^n fmän Ak^psX AXpt¯¡v sI¶p

F³s_ sK«n Smjv¯n F³s_ Np«sW WfnS tff N¿ns`Xp¯p

Zm D®n CSv Ft¸mjpw C§sW Ss¶ Bt\m. F´v fpjp¯Sm…

CSv N* B^y tI¨n]pw ASn bnXp¯w N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

unni

4 Comments

Add a Comment
  1. കിടിലൻ അടിപൊളി കഥ .. നൈസ് പാർട്ട്‌

  2. Superb ഉണ്ണീ…. ഞാൻ ഇപ്പോളാണ് എല്ലാ partsum ഒറ്റ ഇരിപ്പ് വായിച്ചു തീര്‍ത്തത്… അടിപൊളി… അടുത്ത part ഒരുപാട്‌ പേജ് കൂടി പെട്ടന്ന് തന്നെ പോരട്ടെ….

  3. Superb unni superb ..valara valara nannakunnundu katto ..namiya oru sambhavam thanna ..pinna unnikku oru giftum thayarakki erikkukayalla bangloril ..adipoli avatharanam..keep it up and continue unni ..adutha bhagavum pattannu poratta .

  4. സൂപ്പർ, നമിതയെ പൊളിച്ചടുക്കട്ടെ, ബാംഗ്ലൂരിലും കളികൾ നന്നായിട്ട് വേണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kambikadhakal newkambikadha kambi kathakal kambikatha novel mallustories © 2007-2018 Contact Us Skype: Dr.kambikuttan