റീടൈഡ് ലൈഫ് ഭാഗ്യം 1 180

Kambi Views 173182

റീടൈഡ് ലൈഫ് ഭാഗ്യം 1

RETireD LiFE BHAgYAM

 

Mm³ H^p _ossXZv b«ma¡m^³ B\v tb^v ^kn Wà Bt^mPyw DÅ l^o^fm\v b_]¯¡ AhpONÄ H¶pw Cà Ct¸mÄ A`vbw N¨kXw Hs¡ D*v. FWn¡v H^p Bklyfm]n dmw¥qÀ tbmtN*n k¶p A§sW Bknlyw Njnªp Sn^n¨p dhv N]_n Mm³ knWvtZm hoän B\v C^p¶Sv sfmssd`n Hmt^m¶p tWm¡n C^p¶t¸mÄ H^p NnanWmUw A¦nÄ Nym³ sF ]qhv sshZv hoäv F¶v Mm³ tWm¡n]t¸mÄ Fsâ tfmta¡mÄ sNm¨p sb¬Np«n bs£ AkapsX tkgw F¶n Nmfw D\À¯n F¶Sm\v hSyw Wà skap¯p fpXns]ms¡ hvssä B¡n Wà tdmZn tg¸v H^p Éokv–s`hv dWn]³ H^p Ko³hv AkÄ tSmans` dmPv tWs^ C«t¸mÄ Wà skap¯ AkapsX N£w Fs¶ BNÀgn¨p Mm³ sb«¶p _n]m`nän C k¶p Mm³ Cävhv HsN F¶pb_ªp FjptWäp AkÄ dmPv fpNan sskNm³ tbm]n B ^*p N£kpw Mm³ tWm¡n hvfq¯v ss`¡v BÎ^vhv F¶v fWÊn knIm^n¨p AkÄ Fsâ tWm«w N*p Mm³ H^p kan¨ In^n bmÊv B¡n. f`]man Bt\m F¶_n]m³ Mm³ tbs^´m F¶v tImUn¨p AkÄ foWm£n F¶v b_ªp Mm³ H^p G_n F^nªp b_ªp Aà tkgw N*t¸mÄ tks_ emgmNm^n BNpsf¶v N^pSn W½psX Np«nNsa Éokv–s`hv Hs¡ CXm³ Wm\w B\tÃm F¶v b_ªt¸mÄ F´nWm Wm\w FWn¡§sW Cà F¶v b_ªp bns¶ AkÄ Fsâ]pw Mm³ AkapsX]pw Nm^y§Ä tImUn¨p AkÄ Xn kn Fw H^p sFXn N¼Wn]n tKm`n sI]p¶p dmw¥qÀ B\v Smfhw Fs¶ms¡ b_ªp M§Ä W¶m]n AXp¯v AkÄ Fsâ sfmssd`n fqkn Dt*m¶p tImUn¨p ssUktf fqkn D*v bs£ N¼n fqkn B\v. Mm³ Bt`mIn¡p¶Sv N*t¸mÄ AkÄ tImUn¨p F´m tks_ kÃSpsfms¡ B]n^n¡pw Asà DÅSv F¶v. MmWpw Akapw H^pfn¨p In^n¨p AkapsX sWäv SoÀ¶p ASm F¶v b_ªp Ft¶mXv sfmssd S^ptfm ]qXyqdv Nm\m³ F¶v tImUn¨p tks_m¶pw tWm¡nà F¶v b_ªt¸mÄ Mm³ sNmXp¯p sNmXp¯p Njnªm\v Bt`mIn¨Sv ]qXyqdn Mm³ shÀ¨v– sI]vSSv Nm\pftÃm F¶v Mm³ sb\vbntÅ^psX N£w sbm¡nÄ Hs¡ tWm¡n ]n«p*v AkÄ Hm¸¬ sI]vSp shÀ¨v– tdmN-vhv– k¶p ASn BUyw k¶Sv fÃp tPÄhv tWk B³Zv Bwbnäv– F¶m\v AkÄ Fs¶ tWm¡n H¶v bp©n^n¨p FWn«v– koZnt]m thmRv–hv C«p AkapsX siZvshäv FXp¯p Np¯n FWn¡pw H¶v S¶p M§Ä ASv tN«p G_p¶SnWp CX]v¡p AkÄ ssNsbm¡n fpXn HSp¡n sb«¶p Mm³ f\w D*m]n^p¶p AkapsX kn]À¸pw hvt{b]pw tIÀ¶ H^p Wà scfn³ hvsf`v ASv CãfpÅkÀ¡v A_n]mw Mm³ Cu b_]p¶ co M§Ä ASv N*p C^p¶p AkÄ dmPn Wn¶v fn«m]n FXp¯p FWn¡v S¶p Akapw Njn¨p ASv Njn¡p¶ AkapsX Ip*pw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

14 Comments

Add a Comment
 1. നന്ദൂട്ടൻ

  കൊള്ളാം …നന്നായിട്ടുണ്ട്..☺️😊👌👍

 2. പിന്നെ വേണം വേണം….. എന്താ സുന്ദരമായ കഥ…. ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഒരു ആശ്വാസം ആണ്….. ബാക്കി ഉടൻ പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു…..

 3. Adipoliyayittund randam bhagam vegam varuthane

 4. സൂപ്പർ തുടക്കം. കലക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. അവസാനത്തെ ട്വിസ്റ്റും കൊള്ളാം.

  പിന്നെ ഖണ്ഡികകൾ വേർതിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഇതിലും നന്നാവും.

 5. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്

 6. സൂപ്പർ…. തകർപ്പനായിട്ട് തന്നെ തുടരൂ …

 7. Adipoliii

 8. Excellent വേഗം തുടരുക

 9. Super aayittundu

 10. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്

 11. സൂപ്പർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി. കിടു വീഡിയോ. കക്ഷം എന്റെ വീക്നെസ് ആണ്. തുടരൂ

 12. കൊള്ളാം ബ്രോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan