സാലി 4 779

Kambi Views 16872

സാലി – 4

SALI KAMBIKATHA PART 04

PREVIOUS PART PLEASE CLICK HERE | KAMBISTORIES.COM 

 

3 bN`pw ^m{Sn]pw H^p skSymhkpw NqXmSv NX¶p tbm]n. BsN D*m]Sp kÃt¸mjpw hm`n]psX fp`¡p bnXp¯w fm{Sw. H¶nWpw fqXnÃ]n^p¶p. fWÊn So^pfWn¨p NpXn Np_]v¡m³. NlpsI`kv Wn]{´n¡m³ B\v. FÃm¯nWpw H^p Wn]{´\w tkt*? C¶v dpV³ ko«n k¶p Njn¸pw NpXn]pw Njnªp bp_¯n_§n, bmÀNn tbm]n. tW^s¯]m\v. Np_¨p Np«nNÄ Nan¡p¶p*v. kn^afm]n Nps_ C´y³ hv{SnNapw A_dnNapw. MmWpw H¶v WX¡m³ So^pfmWn¨p. H^p k`w WX¶p Njn§t¸mÄ lm´ k¶p. Fs¶ N*nÃ. k`n¨p WX¡p¶p. Sma¯n fp`Napw Np*nNapw Spap¼p¶p. WX¸v Njn]s«. hwhm^n¡mw. Mm³ H^p f^¨pk«n C^p¶p sNm*v b^nh^w {l²n¨psNm*v C^p¶p. CSnWnX]n lm´ Fs¶ N*p AXp¯pk¶p. H^p k`]w NqXn WX¡s« F¶v b_ªp tbm]n. WX¸v Njn§p k¶n«v Nm\\w F¶v b_ªp tbm]SnWm Mm³ AknsX Ss¶ C^p¶p. Ct¸mÄ bmÀ¡n Wn_s] C´y³ hv{SoNÄ D*v. H¶nsW]pw b^nI]w CÃ. ASpsNm*v tN_n fp«Wpw Njn]nÃ. Ct§m«v k¶p fpä¯pw CÃ. WX¡m³ k^p¶ sb®p§Ä¡nX]n H^p D]^w Np_ª H^p¯n]p*v. Wà klnN^\^qbw B\v AkÀ¡v. B^psXt]m sN«nt]mÄ. CSnsW Hs¡ Du¡p¶k³ B^m]n^n¡pw Fs¶ms¡ In´n¨n^p¶p. AsSms¡ emkW]n N*p tWm¡n. ASn³s_ {bSne`Ww AXn]n Wn¡_n In` AW¡w B]n b^n\fn¨p.A_n]mSv Mm³ H¶v Np® SXkn. bNpSn fpjp¯p. Cs¶´m]m`pw lm´]psX fp_n N*pbnXn¡\w. ASpsNm*v Nm¯n^n¡mw F¶v D_¸n¨p. CsS´m hzbvWw Nm\pkmt\m. Mm³ Sn^nªp tWm¡n. In^n]pw B]n lm´.

Aà kà sb®ntW]pw ka]v¡m³ tWm¡pkmt\m?

Mm³; F¶v In´nt¨m. Cu tfUhv Np_]m³ k¶p WX¡p¶ Nq«¯n H^p 50 % F¦vNn`pw Wà NXn N]_n WX¡p¶kÀ Ss¶]m. hwl]w Ds* Mm³ Hmt^m^p¯s^]pw Iq*n¡m«n b_ªpS^mw.

lm´: AkÀs¡Ãmw WÃ fpjp¯ Nn*n hz´w B]n«pÃk^m. Fs¶ tbmt`m¶pw AÃ Aks^m¶pw.

Mm³: Cks^ FÃmw lm´]v¡v A_n]ptfm? H¶v ^*p Wà sWXpk^n]³ shm]¼³ I^¡pNÄ CSn D*v. FWns¡m¶p b^nI]s¸Xp¯n S^\w. H¯m H^p Nan. CtàNnan.

lm´: Nj¸naNn Nk¨n^n¡pkm¶p tSm¶pw b_¨n tN«mÂ. H¶v tbm sI¡m.

Mm³: lm´ H¶v l^n]m¡nSm…

lm´: ^kn tfmsW B bqSn fWÊn sk¨mfSn. fmfm b\n¡v Mm³ CÃ. hm`n tbms^. NqXpS tk* tfmsW kà AhpNkpw bnXn¨m bns¶ ^£]nà b_tª¡mw.

Mm³: hm`n¡v sN«nt]m³ NqsX]p*v. At¸mÄ kÃt¸mjpw H¶v sSm«pW¡m³ Nn«n]n«v F´v Nm^yw.

lm´. N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

5 Comments

Add a Comment
 1. പുറകേ വരുന്നുണ്ട്.

 2. superb ..pinna santhayumayittulla kali undakum annu prathishichu ..paksha prathishichapola undayilla katto bro..ee kuravu mariya kalikkumbol nikathanam katto..

 3. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ശാന്തയുമായുള്ള കളി കുറച്ചുകൂടി വിസ്തരിക്കാമാരിരുന്നു.

 4. നന്നായി എഴുതി. ഗംഭീരമായി

 5. Avatar

  ഹും….. നന്നായിട്ടുണ്ട്.
  ഇനിയും പുതിയ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരട്ടെ….

  😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018