സര്‍പ്പക്കാവ് 1 [ഗന്ധര്‍വന്‍] 468

Kambi Views 91444

സര്‍പ്പക്കാവ് 1

Sappakkavu Author Gandharvan

 

 

ഇതൊരു സാങ്കല്പിക നോവല്‍ ആണ്. അല്‍പ സ്വല്പം മാന്ത്രികതയും അവിശ്വസനീയതയും അതിലേറെ കാല്പനികതയും ഉള്ള ഒരു ഇക്കിളി നോവല്‍. ഇതിലെ സംഭവങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്. ഭാവനയുടെ തേരോട്ടങ്ങളും വികാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റവും നല്‍കാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ തുടങ്ങുന്നു.

ഞാന്‍ മണ്ണുണ്ണി

CSv GSm*v B]n^¯n sSmÅm]n^¯n F¬bSv Nm`Q«¯n`m\v. FWn¡¶p {bm]w b{´*p. hf{bm]¡mÀ¡nX]n Mm³ fm{Sw D®n. Fsâ tb^pw ^qbkpw bns¶ Fsâ Np®]pw l^n¡pw D®n Ss¶]m]n^p¶p. Np® tbms` Ss¶ B]n^p¶p Fsâ dp²n]pw. H«pw kaÀ¶n«nÃ. FÃmk^pw Fs¶ “”f®p®n’ F¶m]n^p¶p knan¨n^p¶Sv–. sNm¨ns` Ss¶ tN«p lo`fm]SnWm FWn¡m knan Fsâ hz´w tb^v tbms` Ss¶ B]n^p¶p.

F«mw ¢mÊn bYn¡p¶, AÃm bYn¨n^p¶….ssN¿n`n^p¸p Nm^\w bYn¸p fpX§n S_km«n Np¯n]n^n¡p¶ Nm`w. fäp Np«nNsat¸ms` b_¼n Nan¡m³ tbmNmsWm¶pw DÅ hzmS{´yw FWn¡nÃm]n^p¶p. ASnWpÅ Nm^\§Ä Hs¡ kjns] b_]mw. Ct¸mÄ Fsâ {blvWw Fsâ Np® B]n^p¶p. Fsâ D®n Np®s] F§sW N¼n]m¡mw F¶pÅSm]n^p¶p Fsâ h¦Xw.

Cu h¦Xw SpX§n]n«v Np_¨p Wmsa B]pÅq. {Nnhvßhv b^o£ Njnªp h-vNqÄ Sp_¶ hf]w. MmWpw bns¶ Fsâ Dä hpir¯pw B] Afo_pw NqXn fq{Ssfmjn¡m³ tk*n fq{S¸p^]n N]_n]Sm\v. Mm³ Wà fp«n Wn¶Sv sNm*v sI¶v N]_n] bmsX fpÅn. Bt^m sM^§p¶ lÐw tN«m\v Mm³ Sn^nªp tWm¡n]Sv. tWm¡n]t¸mÄ AfoÀ Aksâ Np®]n ssN Ip^p«n¸nXn¨p Np`p¡p¶p. AkWm\v sM^§p¶Sv. Aksâ Np® BsN koÀ¯p fpjp¯v Wn¡pN]m\v. FWn¡msN tbXn]m]n. CksWt´m UoWw k¶p. Mm³ Afo_nsW Np`p¡n knan¨p. Ak³ H¶pw A_n]msS Wn¶p Np`p¡pN]m\v. sbs«¶v B F¶p_s¡ N^ªp sNm*v Ak³ Wn¶p sk«n kn_¨p. Aksâ Np®]n Wn¶pw skap¯ Wn_¯n Ft´m sS_n¨p tbm]n. Mm³ tWm¡pt¼mÄ Aksâ Np® sI_pSm]n SpX§n.

“”””CsS´p UoWw Bt\m Ft´m?”

BsN A´w kn«p km]pw sbman¨p Wn¶ Fs¶ tWm¡n Np® H¶v NqXn Np`p¡n Nm\n¨n«v AksWXp¯p Wn¡_nWN¯n«p. F¶n«v fp*v tWs^]m¡n.

“”””Wos]´mXm C§sW tWm¡p¶Sv D®n¡p«m..?”

“”””ASv Wnsâ Np®s]´m koÀ¯n^ps¶? Wos]´nWm N^tª?”

“”””FXm f*m f®p®n. B\p§Ä¡v N¼n]m]m A§Wm. Mm³ hpOw tN_n]n«p N^ªSsÃXm. WnW¡nsSm¶pw A_n]¯ntÃ?”

Mm³ BsN fnjp§hym tWm¡n Wn¶tS]pÅq.

bns¶ Afo_m]n^p¶p Fsâ Pp^p WmT³. N¼ns]´ms\¶pw km\fXns]´ms\¶pw Ak³ Nm\n¨p S¶p. bs£ Fs´ms¡ sI]vSn«pw Fsâ Np® D®n¡p® Ss¶ B]n SpXÀ¶p. CSnWnX]n Ck³ b` NTNapw b_ªp S^pw. FknsX Wnt¶m tN«p bYn¨Sm. AsSms¡ tN«n«pw FWn¡v H^p Np`p¡kpw D*m]nÃ, Mm³ Fsâ Np®s]m«p Np`p¡n]SpfnÃ. N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

ഗന്ധര്‍വന്‍

18 Comments

Add a Comment
 1. Kadha nirthiye shit katta waiting aayi

 2. Waiting for next part

 3. Super ayittuduu… 👌

 4. കിടിലൻ തുടക്കം ബ്രോ… ഒരു ഹൊറർ കമ്പിക്കഥ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.അതേ ഫീലിൽ ബാക്കികൂടി പോരട്ടെ

 5. Njanum 7th IL padikkumbo vanam vittittund athoru kuttamano
  Enthayalum katha adipoliyayittund💝

 6. ഇത് കഥ കൊള്ളാമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ വായന നിർത്തി. ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളത്… ഈ കഥയിൽ “നായക കഥാപാത്രത്തി”ൻറെ പ്രായം” 12 “വയസ്സ് എന്നറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ആ പ്രായത്തിൻറെ ബാല്യചാപല്യങ്ങളും ൂൂ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എതിർപ്പോ വിഷമകതകളോ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിൻറെ പരിധി കഥാപാത്രത്തിൻറെ പ്രായ വിഷയത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. മാത്രമല്ല എന്നെയും മറ്റൊരു കഥാകൃത്തിനെ യും ഈ വിഷയം കൊണ്ട് കഥവരെ തിരുത്തിച്ചു.”കുഞ്ഞൻ “എന്ന മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരൻറെ ഒരു കഥപോലും ഇടയ്ക്കുവച്ച് ഇതുമൂലം നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കാരോടും വ്യക്തി വിരോധമോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല യാതൊരു കുത്തിത്തിരിപ്പുകൾ ക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുമല്ല നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വേണം എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്.

  N.B- ” Kannan” എന്നുപറയുന്ന സദാചാരത്തിൻറെ കാവൽഭടൻ ഒക്കെ എവിടെ പോയി ? ഉറക്കത്തിലാണോ ? അതോ നടിക്കുകയോ??…..

  1. Avatar

   Eagerly waiting for someone’s reply for this comment.
   മൈക്കിൾ ജാക്സൺ പോപ്‌കോൺ തിന്നുന്ന ഫോട്ടോ.gif

  2. എതിർക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണ്. ഇതിൽ 12 വയസ്സ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടു പിടിച്ചു, ഇത് മാത്രമല്ല ഹേമലതം എന്ന കഥയും വിട്ടുപിടിച്ചതാണ്. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അഡ്മിൻ അല്ലേ അവസാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്.

 7. സുന്ദരമായ തുടക്കം. ഈ ഒരു മൂഡ്‌ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറൂ.

 8. Nice…..

 9. തുടക്കം കൊള്ളാം, നല്ല സസ്പെൻസ് സ്റ്റോറി, അടുത്ത ഭാഗം പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ

 10. Oooh…. Kidilan thudakkam… Nannai thanne avatharippichu… Aduthathinaai braanthamaaya aveshathode kaathirikkunnu…

 11. Avatar

  കിടിലൻ കഥ. വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഹൊറർ ഫിക്ഷൻ കഥയായി തോന്നില്ലെങ്കിലും, വായന പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു നിഗൂഢത ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഉണ്ണിയോട് പാമ്പുംകാവിലെ വല്ല യക്ഷിക്കും പ്രേമം തോന്നിയോ ആവോ…!!!

 12. Ounnm manasilakunilla ashanae next part edu.enthae masilakuvonnu nokkattae

 13. Ugran story ❤️

 14. Super. Thudaroo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018