സിനി എൻ്റെ ഭാര്യ 2 1195

Kambi Views 222482

N¼nNp«³.sWäv km]n`paan`m¡n. Np«nNÄ I¸p¶Spsbms` I¸m³ SpX§n. AkapsX H^p ssN Fsâ fpXn]n St`mXnsNm*n^p¶p. Mm³ AkapsX fp`NÄ fm_n fm_n I¸n. MmWkapsX bmâv Smjv¯n AkapsX I´n¡v bnXn¡m³ SpX§n. hnWn]psX I´n¡v Wà k`p¸w D*v. AkÄ Nm`v sbm¡n AkapsX bmâv Hu^n fmän. H¸w MmWpw Fsâ dWn]³ Du^n fmän. Ct¸mÄ M§Ä ^*v tb^pw cpÄ sW]v¡nZv B\v.

hnWns]s¶ f`À¯n NnX¯n D½ S^m³ SpX§n. Ak^psX fpXnNÄ Fsâ fpO¯v ko\v NnX¡p¶p. ASnSv Wà f\fm]n^p¶p. AkÄ bSps¡ Smsjms«mXv D½ sk¨v SpX§n. AkÄ Fsâ Wn¸nan ssN sNm*v bnXn¨v sM¡n . FWn¡v Wà hpOw tSm¶n. Akl Fsâ fp`]n D½ S^pN]pw ASv km]n`m¡n I¸mWpw SpX§n. FWn¡v Wà hpOw tN_n. MmW]psX S` bnXn¨v Fsâ fp`t]mXv tIÀ¯v bnXn¨v I¸n k`n¡Xm Np«m F¶p b_ªp. AkapsX fpOw bSps¡ Smsjm«v sNm*ptbm]n. A§sW]kÄ N¼n]m]n Wn¶ Fsâ A*n]n N]_n¸nXn¨p. F¶n«v bSps¡ AknsXs]ms¡ kn^`pNÄ HmXn¨p. tdmÄhns`ms¡ Sms`mXn sNm*n^p¶p. At¸m ap sX ^*v fp`]pw Sq§n Smsjm«v NnX¡pN]m]n^p¶p . MmWSn bnXn¨v sNm*n^p¶p. AkÄ Fsâ A*n I¸m³ SpX§n]n^n¡p¶p . tImt¡mdmÀ Sn¶p¶Sp tbms`]m\v AkaSv I¸p¶Sv. AkÄ BUyw Aä¯v I¸n SpX§n Ct¸mÄ sfm¯w AkapsX km]n B\v. Wm¡v sNm*v W¶m]n Djn]p¶p*v. FWn¡m\¦n hpOw tN_n tN_n k^p¶p. Mm³ AksamXv “”FXo, fp`¨o Fsâ Np«sWI¸n k`n¡Xo s]¶v. AkÄ ASv tN«v W¶m]n km]ns`Xp¡m³ SpX§n. Mm³ ssN Wo«n bnXn¨v AkapsX fp` hpOw sNm*v bo¨n DX¨p.

Mm³ Aksa bnXn¨v Sn^n¨v Fsâ tf`n N]än]n^p¯n. 69 sI¿mWm]n «m]n^p¶p b^pbmXn. AkÄ AkapsX I´n]pw, bq_pw Fâ fpO¯ntWmXv tIÀ¯v k¨v S¶p. Mm³ hnWn]psX I´ns¡ms¡ bnXn¡pN]pw, D½ k]v¡pN]pw sI¿vSp. Mm³ Fsâ Wm¡v sNm*v AkapsX bq_v W¡m³ SpX§n. ASv fpjpkWpw WWªn^n¶p. Mm³ AsSÃmw W¡ns]Xp¯p. Mm³ W¡pwt¼mÄ Nn«p¶ hpO¯n Bs\¶p tSm¶p¶p AkÄ F³s_ A*n làn]m]n I¸p N]m]n^p¶p. Mm³ AkapsX N´n Hs¡ Wm¡psNm*v D^¨p..CX]v¡v AkapsX t]mWn]nà MmsW³s_ Wm¡pNÄ SÅn N]än. AkÄ hpOw sNm*v Np*n Ca¡ns¡m*n^p¶p AkapsX t]mWn NqXpS `o¡v sI¿p¶Sm]n tSm¶n. Np_¨ptW^w A§sW sI]vSSnWptlgw AkÄ FWn¡v AenfpOfm]n Sn^nªn^p¶v F³s_ SpX]n C^p¶p. F¶n«v AkÄ Ss¶ F³s_ A*n FXp¯v AkapsX bqän k¨p k¨p. MmWktamXv tImUn¨p “”F§sW]p*v Np«m .. hpOw Dt*m “” AkÄ Wà hpOq*¶v b_ªp. M§Ä N¼nNp«³.sWäv

Other stories by

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

Avatar

tom

11 Comments

Add a Comment
 1. Avatar

  Awesome mannnnn,

 2. കഥ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്.. നല്ല അവതരണം . അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു….

 3. Avatar

  സ്വാപ്പിംഗ് ഫോർസം കൂട്ടത്തിൽ നിഷയും സിനിയും ലെസ്ബിയൻ കൂടെ പോരട്ടെ..

 4. Superb ..adipoli avatharanam ..pinna oru exchanga kaliyuda manam adikkunnundallo Tom ..keep it up and continue Tom ..

 5. ഡ്രാക്കുള

  നല്ല കഥ നല്ല അവതരണം. തുടർഭാഗങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു

 6. ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കുറച്ചു ഭാഗം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

  കഥ നന്നായി പോകുന്നു. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ.

 7. Avatar

  സൂപ്പർ സ്റ്റോറി …….ബാക്കി വേഗം വേണം …കഥ ഉഷാർ ആണ്

 8. കൊള്ളാം, കളികൾ എല്ലാം ഉഷാറായി വന്നോട്ടെ.

 9. Polichu maashe.
  Adutha partil Oru Adipoli swapping aayikkotte. 4 some.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018