സുനിലേട്ടനും വിനോദും പിന്നെ ഞാനും 2 691

Kambi Views 76200

സുനിലേട്ടനും വിനോദും പിന്നെ ഞാനും 2

Sunilettanum Vinodum Pinne Njanum Part 2 bY Sumesh | Previous Parts

 

 

^*p Unkhw fp³bv b_ª tbms` Mm]_mjvI ^mkns`Mm³ kntWmUnsâ ko«n F¯n ,At¸mÄ AksâAÑWpw A½]pw H^p N`ym\¯nWv tbmNm³ H^p§pNB]n^p¶p ,Ak³ At¸mÄ H^p skÅ fp*pw gÀ«pw Hs¡C«p hpµ^Np«¸Wm]n Wo¡pN B]n^p¶p , Ak³FWn¡v H^p fp*pw gÀ«pw S¶n«v b_ªp Wo Cs¸m Cßm_n]n«v k^m³ , Ak^psX NqsX N`ym\¯nWvtbmNmWms\¶p N^pSn Mm³ koXnsâ fpNans` Wn`]nÂAksâ _qfn tbm]n Ak³ S¶ skÅ fp*pw gÀ«pwV^n¨p ,sbuZÀ Hs¡ C«p Wà hpµ^Wm]n.

Sn^n¨p Smsj k¶t¸m Aksâ AÑWpw A½]pwN`ym\¯nWv tbm]n^p¶p ,As¸m Mm³ AktWmXptImUn¨p W½Ä tbmNp¶ntà F¶v , Ak³ b_ªpW½Ä¡v bp_sN tbmNmw ,AÑWpw A½]v¡pw sXu¬Wn¶pw Pncv_v km§\w ,ASv sNm*m\v Ak^v tW^s¯tbm]sS¶v . A§sW b_ªp M§Ä Xokn Hm¬ sI]vSphnWnf k¨v thmc]n C^p¶p , B hf]w koXnWpbp_¯p H^p ssd¡v k¶p Wn¡p¶ lÐw tN«v kntWmUvtbm]n kmSn Sp_¶p .

kmSn Sp_¶t¸m AknsX Wn¡p¶p hpWnt`«³ , AN¯p k¶ hpWnt`«³ Fs¶]pw kntWmUnsW]pwtWm¡nsNm*v– b_ªp ,^*p tb^pw WÃhpµ^·m^m]n«p*tÃm F¶v .F¶n«p hpWnt`«Wpw k¶pM§apsX NqsX thmc]n C^p¶p, At¸mÄ Mm³kntWmUntWmXm]n tImUn¨p ,Wfp¡v knkmi¯nWv tbmtN*F¶v , As¸m hpWnt`«³ b_ªp C{S tW^s¯ H¶pwtbmN* ,FWn¡pw £\fp*v ,Wfp¡v hUy¡v fp³tbF¯mw Cu cn`nw Njnªns«¶v .A§sW M§Äfq¶ptb^pw hnWnf Nm\m³ C^p¶p , fq¶ptbÀ¡n^n¡mkp¶ thmc]n Mm³ ^*ptb^psX]pwWXp¡m]n B\v C^p¶n^p¶Sv , hnWnfbpt^mPfn¡p¶Snsâ CX]n Mm³A_n]p¶p*m]n^p¶p hpWnt`«sâ ssN Fsâ fp*nWpfpNan NqXn SpX]n Af^p¶Sv ,Nps_ tW^w Mm³A§sW Ss¶ C^p¶mt¸m hpWnt`«³ ssN Fsâfp*nWnX]n NqXn NX¯n gZv[n¡p fpNan NqXn FsâNp®]n bnXp¯fn«p .

Mm³ kntWmUv Nm\pw F¶ ^oSn]n U]Wo]fm]nhpWnt`«sW tWm¡n N®v sNm*v BwPy emg]nÂb_ªp ,At¸mÄ hpWnt`«³ kntWmUntWmXv H^p ¥mshzÅw FXp¯p k^m³ b_ªp ,Ak³ tbm]t¸mÄFt¶mXv hpWnt`«³ H^p Nm^yw Cs¸m sI¿mw F¶vb_ªp .skÅw sNm*v k¶ kntWmUv sW ssbh sNmXp¯pFt´m km§msW¶ f«n ^ihyfm]n b_ªp ssd¡pwsNmXp¯p NX]n kn«p , F¶n«p kmSn Im^n FsâAXp¯v k¶n^p¶p hpWnt`«³ . hnWnf N*psNm*n^p¶ Fs¶ bnXn¨p thmc]n A]mapsXAenfpOw B]n C^p¯n]SnWp tlgw hmkVmWwA]mapsX Ip*pNÄ Fsâ Ip*pNtamXv tIÀ¯v k`n¨pNpXn¡m³ SpX§n .

Np_¨p tW^w k`n¨p NpXn¨tlgw Fsâ Wmkn A]mavA]mapsX Wmkp N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

.

4 Comments

Add a Comment
  1. Moonchiya story
    Nilavaram pularthiyilla
    Vayichal oru vanam vidan patunna reethiyil romantic ayi ezhuthanam. Kunna kambi akunna reethiyil ezhuthu

    1. സുമേഷ്

      അതെ ഇതു ഊമ്പിയ കഥയാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan