തേച്ചാലും പ്രണയം തീരുന്നില്ല 1 ✍️ Pareed Pandari 638

Kambi Views 137247

തേച്ചാലും പ്രണയം തീരുന്നില്ല 1

Thechalum Pranayam Theerunnilla Part 1 bY Pareed Pandari

H^pbmXv {bSo£]n H^p {b\]w D*m]n^p¶p FWn¡v 2016 Znhwd_n AkÄ Fs¶ tS¨n«v tbm]n hin¡mkp¶Sn`pf¸p_fm]n^p¶p Fsâ kngf§Ä. ko«v Nm^v Bt`mIn¨p D_¸n¨ N`ym\w Aà AkÄ tks_ H^mapsX NqsX Hant¨mXn tbm]n N`ym\w Njn¨p bn¶oXv ko«nt`¡v N]än]nÃ. FÃmw A_nª Mm³ N^ªp fUyw sNm*v KoknSw Sp`¨ H^p kÀgw NX¶p tbm]n.

Mm³ (gmWkmhv) gmWp – (24) tS¸pNm^n (AOn`) (22)

KmSn]pw fSkpw kn«pÅ {b\]fm]n^p¶p bs£ Fsâ ko«n h½Sfm]n^p¶p AkapsX ko«n`pw h½Sn¡pfm]n^p¶p. FÃmw sl^n]m]n k¶t¸mtj¡pw AkÄ¡v tks_ Bsa Nn«n

Akav tbm]n AkÄ¡v : þ Aѳ, ‘A½, AWn]¯n D*v Aѳ H^p dm¦v DtUymPس A½ ko«½ AWn]¯n ¹hv Xp Njnªp Wn¡p¶p Aksa ko«nt`¡v N]äm³ AkÀ¡v Dt±lfnÃm]n^p¶p MmWpw Biv cmfn`n]pfm]pÅ tNm¬XmÎv N«v sI]vSp

1 kÀg¯nWv tlgw Mm³ sIss¶]n H^p b^hy N¼Wyn {NoXnkv Z]_ÎÀ B]n tKm`n¡v N]_n bj]sSms¡ f_¡m³ t{lfn¡p¶ hf]w sIss¶ ss`cv Nps_ Fs¶ fmäns]Xp¯p.

bn¶oXv H^p Unkhw tchvdp¡n tS¸pNm^n]psX s{bmssc N*p N]_n tWm¡n]t¸mÄ Aksa sN«n]kWpfm]n sN«nbnXn¨p Wn¡p¶ H^pbmXv tcmt«mhv Mm³ t¢mhv sI]vSp. dm_n tbm]n 2 dn]À AXn¨p sX³g³ fmän.

FWn¡v ASnNw tKm`nNÄ Cà CX¡v CX¡v tbm]m fSn Hmcohn NqXpS`pw HuXvtZmÀ kÀ¡pNam]n^n¡pw Mm³ Smfhn¡p¶Sv Hä]v¡v H^p cv`män`m\v FWn¡v H^mapsX NqsX Nq«m³ SmÂb^yfp*m]nà ASm WÃsS¶p tSm¶n.

Nps_ Unkh§Ä¡v tlgw tchvdp¡n AkapsX AWn]¯n AWQ]psX _nNzÌv k¶p H^pbmXv Bt`mIn¨p ANv–shbv_v sI]vSp. As¸m Ss¶ sftÊKv A]¨p

AkÄ bYn¡p¶Sv sIss¶]n B\v Mm³ Nm_n tbmNp¶Sv C¶v ^mkns` AkÄ N*p At{S H¶v foäv sI¿m³ bäptfm F¶v tImUn¨p.

Mm³ Nm\msf¶pw b_ªp AkÄ b_ª Ø`t¯¡v tbm]n H^p tNmcn tgm¸n C^p¶p hwhm^n¨p bjw bp^m\§apw AkapsX N^¨ns`ms¡ N*p bn^nªp.

bmkw Np«n]m\v 6 kÀgs¯ b^nK]w D*v A¶v Npªm]n^p¶p Cs¸m k`n] sb®m]n AkapsX A½]pw b¨ bmkw. Hmt^m¶v Bt`mIn¨p cv`män F¯n D_§n tbm]n 4 Unkhw kÀ¡nsâ Sn^¡n`m]n^p¶p h¬–tZ tfmÀ\nwPv AkÄ Fs¶ knan¨p.

it`m AWQ B\v C¡ {co Bt\m

Aiv {co B\v bs£ cv`mäv H¶v Nv–ao³ sI¿\w 2 F®w AXn¡\w N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

pareed pandari

10 Comments

Add a Comment
 1. പൊന്നു.🔥

  പേജ് കൂട്ടി, സ്പീഡ് കുറച്ച് എഴുതൂ…. നന്നായിട്ടുണ്ട്….

  😍😍😍😍

 2. ബ്രോ സ്പീഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കി എല്ലാം നല്ലതാണ്. സ്പീഡ് കുറച്ചു കണ്ടറോൾ ചെയ്താൽ സൂപ്പർ കഥ ആകും.

 3. Kollaam waiting for next part

 4. Baki porateee….

 5. Dark knight മൈക്കിളാശാൻ

  തുടക്കം എന്തായാലും നന്നായി. ഇനിയും തുടരട്ടെ.

 6. സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം. പിന്നെ ഈ “അഹ്‌” എന്താണ്? തുടക്കം നന്നായിട്ടുണ്ട്.

 7. Nannayi annu parayam baki kettiyittu nan parayam

 8. എന്താ ഇവിടിപ്പോ ഉണ്ടായേ??? എന്തിനാ ആളുകള് പടക്കം പൊട്ടിച്ചേ??? ഇന്ന് വിഷുവാ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan