ട്രാപ് 701

Kambi Views 150456

ട്രാപ്

Trap Author ശരീഫ്

 

Fsâ tb^v g^ocv CSv Fsâ D½msâ NT]m\v

CWn NT]n`mNp k^mw….

Fsâ NpXpdw SnN¨pw HmÀ¯tZmN-vhv B\v ko«n Mm³ , D½ dpgm_, fm{Sw B\v DÅSv D¸ tks_ H^p WnNmiv Njn¨n^p¶p f`dm_nÂ

D½ Hä tfmÄ B\v ASpsNm*v D½mNv Wà hz¯p D*m]n^p¶p ASpsNm*v Ss¶ Wà ^oSn]n Kokn¨p sbm¶p… Mm³ Zn{Po bYn¡pt¼mÄ B\v CSv FÃmw hwekn¡p¶Sv .. H^p Unkhw MmWpw D½]pw NqXn D½]psX AhpOw Nm\n¡m³ tk*n Du«n]n H^p sskUy^v Nm\m³ tbmNm³ So^pfmWn¨p

bntä¶v ^mkns` bp_s¸«p GNtUlw tNm]¼¯qÀ Njnªp hf]w ^mkns` 11 f\n t_mZv sshZn DÅ H^p S«pNX]n Im] NpXn¡m³ NmÀ WnÀ¯n A§sW Im] NpXn¨p Njnªp k*n FXp¡m³ tW^w H^mÄ “”tfmsW Wn§Ä FkntX¡m “”

Mm³ : Du«n

“” tfmsW Fsâ tb^v N^p\³ H¶v tbmNp¶ kjn dhv Nn«p¶knVw H¶v t{Zm¸v sI¿ptfm Nm_nsâ W¼À N*t¸mÄ f`]manNÄ B\v F¶v tSm¶n “”

N*n«v fmWy³ B\v F¶v tSm¶n Mm³ N]än

Mm³ : Wn§Ä FknXp¶m F´pbän ?

N^p\³ : Fsâ NmÀ t{d¡v– sZu¬ B]n H^p kÀ¡v– tgm¸v N]än C«Sm

Mm³ : FknsX]m koXv

sb«¶v D½ tfmsW……

Sn^n]vWv tWm¡n]Spw A¿mÄ H^p N¯n D½msâ Njp¯n bn¶n sk¨n^n¡p¶p

N^p\³ : koXv Hmt¡ bns¶ b_]mw Ct¸mw tfm³ k*n knXv

Mm³ e]¶p k*n kn«p Np_¨p ssNWt¸mÄ H^p knKnWfm] H^p k`n] koXv Nnt`mfoäÀ Hmaw B^pw CÃm

Fs¶ ^*p SXnfmX³ fmÀ k¶p tZmÀ Sp_¶v H^p koXnsâ DÅn DÅ H^p fp_n]n bq«n C«p D½s] AkÀ sNm*v tbm]n Fsâ tdmVkpw tbm]n^p¶p ….

fq¡¯p GtSm WWkv k¶n^p¶p tWm¡pt¼mÄ H^p hv{So N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ശരീഫ്

5 Comments

Add a Comment
 1. Katha kollam speed kurachu visadamsyi ezhuthu

 2. Kiduu suuupper Adipoli tanksss

 3. രാമേട്ടൻ

  എന്തോന്നെടെ ഇത്, അക്ഷരപിശാശു വിളയാടിയിരിക്കുന്നു, നല്ലപോലെ എഴുതുക.

 4. Adipoli aayittundu..pakshe aksharathettukal sradhikkanam

 5. കംമ്പികഥയുടെ അടിമ

  കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട്
  അടുത്ത ഭാഗം കുറച്ചു കൂടുതൽ പേജുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2019 | Contact us Skype : dr.kambikuttan