വാസുകി 2 [ശ്യാം ഗോപാൽ] 598

Kambi Views 59171

വാസുകി 2

Vasuki Part 2 bY Shyam Gopal | www.kambikuttan.net

 

 

kmhpNn¡p `en¨ hzoN^\¯nWp km]W¡mÀ¡p Wµn b_]p¶p , SpXÀ¶pw km]n¨p Aen{bm]§Ä FjpS\w , Wn§apsX Aen{bm]§Ä AWph^n¨p NT]pw W¶mkpw
lymw tPmbmÂ

SpXÀ¶v km]n¡pN

kmhpNn H^n¡`pw P^pZ³ f` N]_m³ bmXnà … f` N]_n]m kmhpNn]psX AkhmWw B]n^n¡pw , k³ Wmlw hwekn¡pw , AW´bp^n Wln¡pw , AW´bp^n Nm¡p¶ WP¯m·mÀ Ss¶ AW´bp^n]psX l{Sp¡am]n k^pw …
tUkNn¡p eqfn ^*m]n bna^p¶Sv tbms` tSm¶n , Sn^ptfWnt]mXv Ft´m hwhm^n¡\w F¶p*v F¶m Wmkp sbm´p¶nÃ

tUkNn]psX B WnÂbv N*n«p AkapsX AkØ fWhn`m¡n] Sn^ptfWn SpXÀ¶p, tUkNn Mm³ b_ªSv kmhpNn P^pZ³ f` N]_n]m DÅ Nm^yw B\v N]_n Csæn H^p {blWkpw Cà ..
F´m\v Sn^ptfWn P^pZ³ f`]n kmhpNn¡pÅ AbNXw , F´m\v AkÄ AknsX N]_n]m DÅ {blv–Ww , FknsX Wnt¶m BÀKn¨ N^p¯n tUkNn tImUn¨p ..

tUkNn Mm³ b_ªpktÃm kmhpNn K·w sNm*v fWpgy³ Bs\¦n`pw AkÄ H^p WmP tUkS Ss¶ B\v , W½psX hÀ¸ Nmkn BÀ¡pw A_n]m¯ H^p bmXv ^ihy§Ä D*v , hmVm^\ Bt^mXpw b_]m³ bmXnà F¶m\v F¶m tUkNn CSp A_n]\w A_ntª bäq ..

W½psX Nmkn WmP {bSngvYt]mXv tIÀ¶p Smtj¡p H^p k`n] bpäp D*v , ASn DÅ WmP fm\nNyw B\v AW´bp^n]psX sFlz^yw , B fm\nNyw Nm¯p hq£n¡p¶tSm A©p S`]pÅ H^p WmPw B\v ..
AknXs¯ bqKm^nfÀ¡v fm{Stf AknsX AWpkmUw DÅSv WmP b©fn Unkh¯n fm{Sw B fm\nNyw bpän Wn¶pw bp_s¯Xp¯p bqK¡v sk¡pw F¶m bp_sf DÅ BÀ¡pw Nm\mtWm hvb^vln¡mtWm bänà A¶s¯ Unkhw fm{Sw B\v f\nNy¯nWp Nmk C^n¡p¶ WmPw B f\nNykpfm]n P^pZ³ f`]n tbm]n AknXs¯ lnk t£{S¯n tbm]n AknsX lnk `nwP¯n bqK sI]vSp sskNpt¶^w B\v f\nNykpfm]n Sn^ns¨¯pN ..

F¶m A¶v B WmPw Sn^n¨p k^pt¼mÄ H^p fpWn Npfm^sW ]m{S ft²y Nm\m³ CX]p*m]n tbXn¨^* fpWn Npfm^³ hzm] ^£¡m]n WP¯nWp tWs^ H^p kXn]pw B]n sI¶p , F¶m Ssâ fm\nNyw S«n FXp¡m³ Bs\¶v N^pSn WmPw fpWn Npfm^sW Uwln¨p . Wnfng§Ä¡Nw fpWn Npfm^³ f^\sb«p .. ASp N*p k¶ fpWn Npfm^sâ fmSmknsâ lmbw fq`w B\v AknsX WP§Ä¡p {btklWw CÃmsS B]Sv .. AknsX F¯p¶ WmP§Ä GsS¦n`pw S^¯n f^\s¸Xpw .. WmPmwlw DÅSnWm kmhpNns]]pw CSp dmVn¡pw .. dm¡n FknsX Bs\¦n`pw kmhpNn¡p Sp\¡m]n WP¯m·mÀ Nmk D*mNpw F¶m P^pZ³ bm_]n fm{Sw hmVyfà ..

CsSÃmw N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ശ്യാം ഗോപാൽ

18 Comments

Add a Comment
 1. നല്ല കഥ. നല്ല ഭാഷ.

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   നന്ദി

 2. സൂപ്പർ ആയി തന്നെ പോകുന്നു. കമ്പിക്കായി കമ്പി കേറ്റി കഥ നശിപ്പിക്കരുത്.

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   ഇല്ല അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ വരും …

 3. Anna ippoza 2part um vayichath super

 4. Nannayittund shyam. Ennalum kazhinja thavanathe feel kittiyilla vakkukalile manthrikatha evideyo nashtapedunnu.. chilayidath speed koodi pettann paranju therkkunna pole chilayidath oru kutty kadha pole.. njn kuttapefuthunnathala kazhinja part vayivhappol akamkshayum bayavum anu thonniyathrnkil e partil oru kowthukam mathrame ullu… bairavzne onnude nannakkamayirunnu.. pattumenkil kurachoode page um koottuka. All the best. .

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ആണ് എഴുതുന്നത് പലപ്പോളും എഴുത്തു നിർതേണ്ടതായി വന്നു , പിന്നീട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്‌ലോ കിട്ടുന്നില്ല , അടുത്ത ഭാഗം വൈകിയാലും കഥയോട് നിലവാരം പുലർത്തും

 5. കൊള്ളാം, പേജ് കൂട്ടണം,

  1. Theerchayayum page koottam

 6. വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ രചന…

 7. Next part എപ്പോവരും

  1. Udan varum

 8. കുഴപ്പമില്ല സൂപ്പർ പേജ് കൂട്ടി കഥയുടെ ലൈനിൽ നിന്നുമാറാതെ പോകട്ടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട്

 9. Super
  പേജ് വളരെ കുറവാണ്
  അടുത്ത പാർട്ട്‌ പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് പ്രധീക്ഷിക്കുന്നു

 10. പൊന്നു. 🔥

  നന്നായിട്ടുണ്ട്…… പക്ഷേ പേജുക്കൾ വളരെ കുറവ്……

  😍😍😍😍

  1. Ponno oo

   Page koottam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5