വാസുകി 3 [ശ്യാം ഗോപാൽ] 474

Kambi Views 54511

വാസുകി 3

Vasuki Part 3 bY Shyam Gopal | www.kambikuttan.net

PREVIOUS PARTS

 

kmhpNn F¶ NT¡v `en¨ hzoNm^yS¡p BUyw Ss¶ Wµn b_]p¶p . tKm`n]psX CX]n B\v NT Fjp¯v– ASp sNm*p Ss¶ b`t¸mapw bNpSn¡v k¨p WnÀ¯n ko*pw SpXt§*Sm]n k^pw At¸mtj¡pw B cv–tam A§p tbmNpw , km]W¡m^psX Cãw AWph^n¨p fmä§Ä k^p¯n B\v NT k^p¶Sv bns¶ Cu bmÀ«n N¼n Cà SpXÀ¶pw kÃtbmapw B\v D*mNpN ASp sNm*p N¼n {bSo£n¨p kmhpNn km]n¡^pSv N¼n¡m]n Fsâ NanNÄ 19 FjpSp¶p*v
lymw tPmbmÂ

bntä Unkhw ^mkns` Ss¶ kmhpNn Nmknt`¡p WX¶p , NknWXps¯¯n]t¸mÄ bSnknÃm¯ BÄ¡q«w tWm¡n]t¸mÄ Nmkn bpÅpk³ bm«p WX¡p¶p*v . kmhpNn¡p bpÅpk³ bm«p kas^ Cãfm\v Ipäpw NqXn Wn¶k^n Wn¶pw Wpjªp fpWvbn Ss¶ kmhpNn ØmWw bnXn¨p , fimem^S¯ns` OmÞkUiWw F¶ NT]n OmÞkkW¯n bmÀ¯n^p¶ K^nS, fµbm`³ F¶o b£nNapsX kwl¯ns` bn·p_¡m^m\pv bpÅpkÀ F¶p ‘A½ b_ªp tN«n«p*v , bns¶ WmP§apfm]n dÔs¸«v fimem^S¯n`pw emPkS¯n`pw fäp bp^m\§an`pfpÅ NTNam\pv fn¡ bm«pNan`pfpÅSpv. P^ptZm¸¯n, Nman]UfWw, kngb^o£, WmtPmÂhkw, bm`mjn fTWw SpX§n] C¯^w NTNam\p bm«pNans` {btf]w. C¯^w bm«pNÄ¡p bp_tf, sI_n] Np«nNapsX Wmkq_p bmXpN F¶ H^p IX§pw bpÅpk·m^psX AkNmlfm]n N\¡m¡s¸«n^p¶pks{S ..b*v SWn¡pw Wmkq_p bXn]n^p¶p Np«nNÄ¡pv fäpÅk^n Wn¶pw UrãntUmgw hwekn¡mSn^n¡m³ Wmkq_p bmXn¡\sf¶m\v b_]m_v ..kmhpNn N®pNÄ AX¨p eàn h{µfm]n Wn¶p ..
bpÅpk³ bmXp¶tSmsXm¸w kmhpNn]psX l^o^kpw BXn SpX§n , F¶m N®pNÄ AX¨p {bmÀ°W e^nS]m]n Wn¶ kmhpNn Ssâ l^o^¯nsâ {bkÀ¯W§Ä H¶pw Ss¶ A_nªn^p¶nà , AkapsX l^o^w BXn]p`ªp SpX§n , AkapsX Ipäpw Wn¶k^n A¼^¸pw e]kpw Dakm]n Aks^Ãmw Akan Wn¶pw Np_¨p AN`w bm`n¨p Wn¶p FÃmk^psX]pw N®pNÄ Akant`¡v Wo§n ..

BÄ Nq«¯nWpÅn Wn¶pw H^p ]pkmkv fp³bnt`¡v k¶p Ssâ N¿n D*m]n^p¶ ehvfw AkapsX sWän]n sSm«t¸mÄ kmhpNn tdmV ^inS]m]n Smsj ko\p FÃmk^psX]pw tWm«w B ]pkknt`¡m]n , A¿mÄ kmhpNns] Sm§n FXp¯p AXp¯pÅ N fÞb¯n C^p¯n , Ipäpw NqXn Wn¶kt^mXv Np_¨p skÅw sNm*v k^m³ b_ªp … AknsX D*m]n^p¶ H^p {bm]w NqXn] hv{So Np_¨p skÅw sNmXp¯p , A¿mÄ B skÅw Np_¨p kmhpNn]psX fpO¯p sSan¨p Ft´m D^pkn«p .kmhpNn bSps¡ bSps¡ N®pNÄ Sp_¶p , N®pNÄ Sp_¶ kmhpNn Ssâ N®pNÄ H¶p NqXn C_psN AX¨p Sp_¶p , AtS N¼nNp«³.sWäv

Subscribe us!!

കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ കിട്ടാന്‍

ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയില്‍ ID കൊടുത്ത് Subscribe ചെയ്താല്‍ പുതിയ കമ്പി കഥകള്‍ നിങ്ങളുടെ Inbox ല്‍ കിട്ടും ...

The Author

ശ്യാം ഗോപാൽ

13 Comments

Add a Comment
 1. മൂന്ന്‍ ഭാഗവും ഒരുമിച് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനേയാണ്‌ അഭിപ്രായം. നല്ല story. ഏതെങ്കിലും ഒരു chapter അല്പം നിറം പോയി എന്ന്‍ വെച്ച് കുഴപ്പം ഒനുമില്ല. മൊത്തതില്‍ അല്ലേ നോക്കണം. അപോള്‍ വലിയ problem ഇല്ല. എന്ന മത്രമല്ല super ആണ്.

 2. കമന്റുകളില്‍ ജോ പറഞ്ഞത് താങ്കളോടുള്ള ഇഷ്ടം, താങ്കളുടെ രചനയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് എന്ന്‍ പറഞ്ഞല്ലോ. അവരുടെ നിശിത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയം തിരുത്തലിന്, എഴുത്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളാണ്.

  അത് കൊണ്ട് ശ്യം ഗോപാല്‍, വാസുകിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ കണ്ട ആ പ്രൌഡി തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരിക.

  വാസുകി അത് പോലെ മനസ്സില്‍ പതിഞ്ഞുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്.

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒന്നാം പാർട്ടിൽ ഈ കഥ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ കുറച്ചു സിംപിൾ ആയ ഒരു പ്രണയ കഥ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഹൈപ് കൂടിയപ്പോൾ കുറച്ചു കഥ പത്രങ്ങളെ കൂട്ടി ചേർക്കേണ്ടി വന്നു , അതാണ് കഥ കയ്യിൽ നിന്നും പോയത് , വായനക്കാരോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു , എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ഒരു തെറ്റാണ് വാസുകിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം മുതൽ കഥയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വായനക്കാർക്കു ദഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കൊണ്ടു വരാൻ ശ്രമിക്കാം , ഇന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് അന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു

  2. ശ്യാം ഗോപാൽ

   തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒന്നാം പാർട്ടിൽ ഈ കഥ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ കുറച്ചു സിംപിൾ ആയ ഒരു പ്രണയ കഥ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഹൈപ് കൂടിയപ്പോൾ കുറച്ചു കഥ പത്രങ്ങളെ കൂട്ടി ചേർക്കേണ്ടി വന്നു , അതാണ് കഥ കയ്യിൽ നിന്നും പോയത് , വായനക്കാരോട് മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു , എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ഒരു തെറ്റാണ് വാസുകിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം മുതൽ കഥയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വായനക്കാർക്കു ദഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കൊണ്ടു വരാൻ ശ്രമിക്കാം , ഇന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് അന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു

 3. എല്ലാ പാർട്ടും കൂടി ഇന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് വായിച്ചത്. അതി മനോഹരമായ ഒരു തുടക്കം. പക്ഷെ ആദ്യ രണ്ടു പാർട്ടുകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്‌ മൂന്നാമത്തേത്. എന്തോ തിരക്കിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഫീൽ. തേജസ്സും ഓജസ്സുമുള്ള വാസുകി അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. വിഷമിപ്പിച്ചെങ്കിൽ സോറി ബ്രോ നല്ലൊരു കഥ താങ്കൾക്കു അത് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നിയതു കൊണ്ടാ…

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   വാസുകി ഇതല്ല തീം , ആദ്യ പാർട്ടിൽ വരെ എന്റെ മനസ്സിലെ തീം ആയിരുന്നു , നിങ്ങൾ വായനക്കാർ അനുവദിക്കും എങ്കിൽ വാസുകി രണ്ടാം പാർട് മുതൽ മാറ്റി എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു .. ഒരു അപേക്ഷ ആണ്

 4. അഞ്ജാതവേലായുധൻ

  നന്നായിട്ടുണ്ട്.കുറച്ച്കൂടി പേജ് കൂട്ടിയാൽ നന്നാവും.

 5. കൊള്ളാം, പേജ് കുറവാണല്ലോ, കൂട്ടി എഴുതു.

 6. Very good, your theme is a wider canvas. can’t wait to read the full story. pls keep writing.

  Cheers

 7. കൊള്ളാം. ബാക്കി കൂടി പോരട്ടെ. പേജ് കുറവാണ്.

 8. കഴിഞ്ഞ പാർട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇത് ഞാൻ തുറന്നുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ വീണ്ടുമിത് ആവർത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്കെന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല. കാരണം ഞാൻ അത്രക്ക് നിരാശനാണ്.

  കാരണവും താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. വായനക്കാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു മാറ്റം വരുത്തുന്നുവെന്ന്. അതുതന്നെ കാരണം. കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ വരെ എഴുതിയ കഥയല്ല ഈ പാർട്ടിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. കഥ മനോഹരമാവണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നുന്നോ, അത് എഴുതുക. അത് വായനക്കാരെ കാത്തിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതിന് സർവ പേജിലും ട്വിസ്റ്റോ കമ്പിയോ ഒന്നുംവേണ്ട. അതാണ് കഥയുടെ വിജയം.

  കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

  ഹൃദയപൂർവ്വം

  ജോ.

  1. ശ്യാം ഗോപാൽ

   തീർച്ചയായും ജോ .. ഒരു കഥ എഴുതി വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നത് വരെ നെഞ്ചിൽ തീയാണ് .. ന്റെ തീമിൽ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു .. അതായിരിക്കാം ഇഷ്ടപെടഞ്ഞത് ഇതിന്റെ കുറവുകൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ തീർക്കാം .. തുടർന്നും വായിച്ചു അഭിപ്രായം പറയണം

 9. കമ്പിയില്ല എന്നാദ്യമേ പറഞ്ഞതിന്‌ വളരെ നന്ദി. സമയം പാഴാക്കാതെ ഇരിക്കാമല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty © 2018 | Contact us Skype : dr.kambikuttan | BTC : 12n5Bq5v8SjoJ85wg3ThexSnZeWGzBXGE5